JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteistä toimintaa aikuisille

Uutiset
19.7.2022 10.00

Juttua muokattu:

19.7. 09:47
2022071909472820220719100000
Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Mirjami Tölli

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Aito-toimintaa on aloitettu nuotioilloilla.

Mirjami Tölli

Ree­ta­lee­na Ris­sa­nen

Tam­pe­re

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen alu­eel­la on ke­sän ai­ka­na al­ka­nut uu­si toi­min­ta­muo­to ”Ai­to – ai­kuis­ten toi­min­ta”.

Toi­min­ta on suun­nat­tu ai­kui­sil­le, jot­ka ei­vät ole luon­te­vas­ti löy­tä­neet paik­kaa Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen muus­sa toi­min­nas­sa. Esi­mer­kik­si Pir­kan­maal­le hil­jat­tain muut­ta­neil­le ai­kui­sil­le Ai­to-ta­paa­mi­set voi­vat tar­jo­ta uu­den mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua ja tu­tus­tua alu­een mui­hin us­ko­vai­siin.

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­toi­mi­kun­ta kut­sui ke­vääl­lä Ai­kuis­ten toi­min­nan yh­teys­hen­ki­lök­si Mir­ja Syr­jä­nie­men.

– Uu­si toi­min­ta­muo­to on läh­te­nyt jon­kin ai­kaa sit­ten joh­to­kun­nal­le esi­te­tys­tä toi­vees­ta, et­tä oli­si konk­reet­ti­ses­ti mah­dol­li­suus ko­koon­tua ja koh­da­ta us­ko­vai­sia ih­mi­siä. Sa­mal­la on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen tu­li­si koh­da­tuk­si ja näh­dyk­si sel­lai­se­naan, juu­ri omas­sa elä­män­ti­lan­tees­saan, Syr­jä­nie­mi aloit­taa.

Tä­hän toi­vee­seen on ha­lut­tu vas­ta­ta uu­den toi­min­ta­muo­don käyn­nis­tä­mi­sel­lä. Toi­min­nan ni­mek­si on va­kiin­tu­mas­sa Ai­kuis­ten toi­min­ta eli ly­hen­tee­nä Ai­to.

– Aluk­si pu­hut­tiin sin­kuil­le suun­na­tus­ta toi­min­nas­ta, mut­ta Ai­to-ni­men avul­la toi­min­taa ha­lut­tiin laa­jen­taa myös muil­le kuin yk­sin asu­vil­le, hän jat­kaa.

Koh­taa­mi­sia nuo­ti­on ää­rel­lä

Ke­sän ai­ka­na Ai­to on koon­nut osal­lis­tu­jia kol­men vii­kon vä­lein eri nuo­ti­o­pai­koil­le Tam­pe­reen lä­hi­a­lu­eil­la. Ko­koon­tu­mi­sis­sa on ol­lut yh­teis­lau­lu­jen ja toi­si­naan myös il­ta­har­tau­den li­säk­si esi­mer­kik­si kes­kus­te­lua toi­veis­ta Ai­kuis­ten toi­min­nal­le. Nuo­ti­o­ret­kil­le osal­lis­tu­neet ovat ker­to­neet koh­taa­mis­ten mui­den us­ko­vais­ten kans­sa ole­van tär­kei­tä pit­kän, ajoit­tain yk­si­näi­sen­kin ko­ro­na-ajan jäl­keen. Ko­koon­tu­mi­set luon­to­koh­teis­sa on ko­et­tu hel­pom­mik­si kuin seu­rois­sa suu­ren vä­ki­jou­kon kes­kel­lä.

Syk­syn tul­les­sa Ai­tol­ta on toi­vot­tu eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ko­koon­tua ja koh­da­ta toi­sia us­ko­vai­sia esi­mer­kik­si kes­kus­te­luil­to­jen, mu­sii­kin, ret­kei­lyn tai muun yh­des­sä­o­lon mer­keis­sä.

– Koh­taa­mi­set ovat us­koa tu­ke­vaa toi­min­taa. Mi­nus­ta oli­si hie­noa, jos toi­min­nan kaut­ta löy­tyi­si yk­si­kin saat­to­mies, Mir­ja Syr­jä­nie­mi sa­noo.

Toi­min­ta et­sii vie­lä muo­to­aan, ja kaik­ki uu­det ai­to­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan. Toi­min­taa py­ri­tään suun­taa­maan osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kai­ses­ti. Ai­tos­ta ja­e­taan tie­toa Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vies­tin­nän kaut­ta.

Lue uu­ti­nen ko­ko­nai­suu­des­saan 20.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys