JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­vas­tuu­lah­joi­tuk­sil­la voi­ma­va­ro­ja va­paa­eh­tois­työ­hön

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
10.11.2015 12.30

Juttua muokattu:

2.1. 08:09
2020010208094920151110123000

Suo­ma­lai­set lah­joit­ti­vat Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le tänä vuon­na 3 604 838,87 eu­roa. Va­roil­la laa­jen­ne­taan Suu­rel­la Sy­dä­mel­lä -va­paa­eh­tois­toi­min­taa koko maa­han ja au­te­taan lap­sia kou­luun Hai­tis­sa.

Yh­teis­vas­tuun ke­räys­joh­ta­ja Ta­pio Pa­ju­nen to­te­aa, et­tä jat­kos­sa tar­vi­taan yhä enem­män va­paa­eh­tois­työ­tä ja naa­pu­ri­a­pua su­pis­tu­vien jul­kis­ten pal­ve­lu­jen rin­nal­le. Vai­keuk­sis­sa ole­vien avun tar­pee­seen ei muu­toin ky­e­tä vas­taa­maan.

Pa­ju­sen mu­kaan Yh­teis­vas­tuu­ke­räys on suu­re­na suo­ma­lai­se­na va­paa­eh­tois­ta­pah­tu­ma­na hie­no esi­merk­ki aut­ta­mi­ses­ta ja kan­sa­lais­toi­min­nas­ta.

– Kym­me­net tu­han­net va­paa­eh­toi­set yh­teis­vas­tuu­ke­rää­jät ovat jäl­leen osoit­ta­neet, et­tä lä­him­mäi­sen­rak­kaus elää sy­väl­lä meis­sä suo­ma­lai­sis­sa. Hä­däs­sä ole­vaa lä­him­mäis­tä tu­lee aut­taa, asui­pa hän naa­pu­ris­sa tai kau­ka­na ke­hi­tys­mais­sa.

Yhä use­am­mal­le tu­kea

Suo­mes­sa yh­teis­vas­tuu­va­roin laa­jen­ne­taan Suu­rel­la Sy­dä­mel­lä -va­paa­eh­tois­toi­min­taa koko maa­han, jot­ta yhä use­am­pi ih­mi­nen voi­si saa­da tar­vit­se­maan­sa apua ja tu­kea. Ke­räys­va­roil­la te­hos­te­taan myös uu­sien va­paa­eh­tois­ten rek­ry­toin­tia ja kou­lu­tus­ta. Suu­rel­la Sy­dä­mel­lä -va­paa­eh­tois­toi­min­taa koor­di­noi Kirk­ko­pal­ve­lut ry.

Hai­tiin Yh­teis­vas­tuun tu­el­la ra­ken­ne­taan tu­le­vi­na vuo­si­na uu­sia kou­lu­ja, joi­hin köy­him­pien­kin per­hei­den lap­sil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä opis­ke­le­maan. Kou­lut on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään maan­jä­ris­tyk­siä ja hir­mu­myrs­ky­jä. Kou­lu­jen ra­ken­ta­mi­sen ohel­la Hai­tis­sa ke­hi­te­tään kou­lu­jen hal­lin­toa ja ope­tuk­sen laa­tua. Avun vie pe­ril­le Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu.

 Yhteen pulpettiin mahtuu istumaan neljä lasta.

Yhteen pulpettiin mahtuu istumaan neljä lasta.

KUVA: MINNA ELO

Yh­teen pul­pet­tiin mah­tuu is­tu­maan nel­jä las­ta.

Tuot­to ja­e­taan

Ke­räys­ti­li­tys luo­vu­te­taan tä­nään ke­räyk­sen suo­je­li­jal­le, ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­le. Tuot­to ja­e­taan Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun ke­hi­ty­syh­teis­työn ja ka­tast­ro­fi­a­vun (60 %), Kirk­ko­pal­ve­lu­jen hal­lin­noi­man Suu­rel­la Sy­dä­mel­lä -va­paa­eh­tois­ver­kos­ton (20 %), Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton ja hiip­pa­kun­tien (10 %) sekä seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn (10 %) kes­ken.

Seu­ra­kun­ta­koh­tai­set ke­räys­tu­lok­set löy­ty­vät osoit­tees­ta yh­teis­vas­tuu.fi.

Vuo­den 2016 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tor­juu nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä Suo­mes­sa ja Ugan­das­sa. Ke­räys käyn­nis­tyy 7. hel­mi­kuu­ta 2016, ja sen esi­mie­he­nä toi­mii Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen.

Ku­vat: Kirk­ko­pal­ve­lu­jen kuva- ja lo­go­pank­ki

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys