JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Juht­ki­ri: Ju­mal avab pääst­mi­se oma sõna läbi

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
2.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123144520140402000000

Pu­das­jär­vi su­vi­se kok­ku­tu­le­ku loo­sun­giks olid jünger Too­ma­se sõnad Jee­su­se­le: „Minu Is­sand ja Ju­mal.” Usk­ma­tu Too­mas nägi Va­bas­ta­ja läbi-tor­ga­tud käsi ja tal­le ava­nes Ju­ma­la et­te­val­mis­ta­tud le­pi­tus­töö. Jee­su­se vas­tu­sest pee­gel­dus usu ole­mus: „Kas sa usud see­pä­rast, et sa oled mind näi­nud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usu­vad.” (Jh 20: 29)

Võiks ar­va­ta, et Too­ma­sel oli ker­ge us­ku­da, sest ta sai näha Jee­sust, kuul­da ta õpe­tust ja ise­gi puu­du­ta­da ta ris­til lä­bi­tor­ga­tud käsi. Jut­lus­ta­des ja oma ko­du­lin­nas ime­te­gu­sid te­hes pidi Jee­sus siis­ki tõdema: „Ku­sa­gil ei aus­ta­ta proh­ve­tit vä­hem kui ta oma ko­du­ko­has ja oma su­gu­las­te juu­res ja oma ma­jas.” (Mk 6: 4) Kui­gi pal­jud tund­sid Jee­sust, ei näi­nud nad teda Ju­ma­la Po­ja­na, Va­bas­ta­ja­na, sest neil puu­dus usk.

Kir­jas heeb­re­a­las­te­le mai­ni­tak­se: „Usk on loo­de­ta­va tõe­li­sus, näh­ta­ma­tu­te as­ja­de tõen­dus.” (Hb 11: 1) Ini­me­se mõis­tus ei või Ju­ma­la tõo­tus­test aru saa­da, sest need ava­ne­vad ai­nult usu läbi. Sel­lest kir­ju­tas Lut­her: „Mina usun, et ma omast mõis­tu­sest ei saa us­ku­da Jee­su­ses­se Kris­tu­ses­se, oma Is­san­das­se, ega tul­la tema juur­de, vaid Püha Vaim on mind kut­su­nud evan­gee­liu­mi kau­du.” (Väi­ke Ka­te­kis­mus)

Usk on Ju­ma­la töö. See on usal­dus Ju­ma­la vas­tu ja Tema sõnas­se. Seda ei an­ta mit­te min­gi aja­li­ku oma­du­se põhjal. Iga ini­me­ne sünnib kui Ju­ma­la loo­dud ja lu­nas­ta­tud. Pat­tu­lan­ge­mi­se ta­ga­jär­jeks on ini­me­sel kal­du­vus kaht­lus­te­le ja pa­tu­le. Sel­lest ei saa lah­ti ise­gi usu an­ni val­da­ja. Patu pä­rast võib ini­me­ne ka­o­ta­da usu. Patt la­hu­tab Ju­ma­last ja ri­kub ühen­du­se te­ma­ga.

Apos­tel Peet­rus kuu­lu­tas Kor­nee­liu­se ko­dus evan­gee­liu­mi Kris­tu­sest: „Kes usub Te­mas­se, saab Tema nime läbi pa­tud an­deks.” Pal­jud said sel kok­ku­saa­mi­sel tun­da mee­le­pa­ran­du­se ar­mu. Peet­ru­se kõne oli tun­nis­tus Kris­tu­sest, tema sur­mast ja ülest­õus­mi­sest. Luu­kas mai­nib kõne mõju koh­ta, et „kui Peet­rus al­les neid sõnu rää­kis, lan­ges Püha Vaim kõi­ki­de pe­a­le, kes seda sõna kuul­sid.” (Ap 10: 44)

Ju­ma­la sõna kuu­la­ja on nagu peeg­li ees, kus pal­jas­tu­vad tema kõik vead. Ka­het­se­va­le pa­tu­se­le kuu­lub tröös­tiv evan­gee­lium, pat­tu­de an­deks-and­mi­se kuu­lu­tus, mis pu­has­tab kõi­gest pa­tust. Ju­ma­la sõna lo­hu­tab, tu­gev­dab ja toi­dab. Sel­lest voo­lab ka uue elu­vii­si jõud. See sünni­tab ar­mas­tust ja tä­nu­lik­kust.

Ju­ma­la rii­gi evan­gee­lium on mõel­dud kõi­gi­le ini­mes­te­le. Usu an­ni saa­nud ini­me­sed ju­tus­ta­vad seda rõõmusõ­nu­mit eda­si. Ju­ma­lal on oma aeg evan­gee­liu­mi kuu­lu­ta­mi­se töös. Ta an­nab soo­sin­gu­a­ja, kuna ta ära­tab ini­me­se ja la­seb oma rii­gil te­ma­le li­gi­ne­da. Nii on või­ma­lik pa­ran­da­da meelt ja us­ku­da evan­gee­liu­mis­se.

Tekst: Ol­li Lohi

Tõlge: Jor­ma Kuos­ma­nen

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 4/2014.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys