JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / en espanol

Pad­re Cre­a­dor

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / en espanol
5.12.2019 15.22

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211022620191205152200

D ios es to­do­po­de­ro­so, el Dios to­do­po­de­ro­so es el fun­da­men­to de todo, está pre­sen­te en todo, lo ve todo, lo sabe todo, es jus­to y per­fec­ta­men­te bu­e­no.

Dios ha cre­a­do todo con su pa­lab­ra. La ob­ra del cre­a­dor no se li­mi­ta al co­mien­zo de la vida y del mun­do. El mun­do no está en ma­nos de un des­ti­no cie­go, pero el to­do­po­de­ro­so crea nu­e­va vida por su pa­lab­ra en cada mo­men­to y man­tie­ne todo lo que ha cre­a­do.

Con­fi­an­za en el To­do­po­de­ro­so

El en­ten­di­mien­to hu­ma­no no pu­e­de comp­ren­der la om­ni­po­ten­cia del Dios to­do­po­de­ro­so, pero la fe conf­ía en que hay un Dios y su plan detrás de todo. La fe crea con­fi­an­za en Dios como el Pad­re que lleva la vida y en cuyo cui­da­do se pu­e­de con­fi­ar.

La con­fi­an­za en Dios to­do­po­de­ro­so pu­e­de fla­qu­ear si hay ad­ver­si­dad, suf­ri­mien­to o mal­dad y la vida no va como la gen­te de­se­ar­ía. Fla­qu­ea cu­an­do sen­ti­mos que no­sot­ros mis­mos co­noz­ca­mos me­jor que Dios el propó­si­to y la fun­ción de nu­est­ras pro­pi­as vi­das.

La sa­bi­dur­ía y la vo­lun­tad de Dios to­do­po­de­ro­so están ocul­tas para el homb­re y, a me­nu­do, an­te las pru­e­bas, uno debe con­ten­tar­se hu­mil­de y si­len­ci­o­sa­men­te con las pa­lab­ras en­se­ña­das por Jesús: “Que se haga tu vo­lun­tad”.

Dios tam­bién probó a Job en la Bib­lia, qui­en fi­nal­men­te se re­beló cont­ra su vo­lun­tad. En­ton­ces Dios nos re­cordó su om­ni­po­ten­cia.

Se­ñor de vida y mu­er­te

La om­ni­po­ten­cia de Dios tam­bién inc­lu­ye su po­der como Se­ñor de la vida y la mu­er­te.

La cre­a­ción de Dios es per­fec­ta­men­te sag­ra­da. El homb­re no tie­ne el per­mi­so de cont­ro­lar el na­ci­mien­to y la mu­er­te, solo pu­e­de es­for­zar­se por res­pe­tar y pro­te­ger la vida.

La Bib­lia a me­nu­do nos re­cu­er­da la bre­ve­dad de vida y la mu­er­te. No tie­ne la in­ten­ción de in­ti­mi­dar y atur­dir con el po­der de Dios aun­que cla­ra­men­te ve­mos es­te po­der en el na­ci­mien­to y la mu­er­te. El propó­si­to de la pa­lab­ra de Dios es re­cor­dar­le a la gen­te que no se pu­e­de afer­rar a la vida por­que es tran­si­to­ria y se nos es qui­ta­da al mo­rir.

La bon­dad del pad­re

¿Cómo pu­e­de el Dios to­do­po­de­ro­so y bu­e­no exis­tir si hay mal­dad en el mun­do?

El Dios to­do­po­de­ro­so no es un ti­ra­no, ni un mo­nar­ca que go­bier­na con mie­do y vi­o­len­cia. Dios es jus­to, es de­cir, es un pad­re jus­to y bu­e­no. Sin em­bar­go, Dios per­mi­te que el mun­do suf­ra.

Lu­te­ro lo llama la ob­ra “ext­ran­je­ra” de Dios. Por­que él hu­mil­la a un homb­re, lo des­po­ja de su pro­pio po­der y lo di­ri­ge a re­cur­rir a Cris­to.

Ped­ro esc­ri­be: “Humíl­len­se bajo la po­de­ro­sa mano de Dios, y con el tiem­po los exal­tará. Pon to­das tus pe­nas sob­re él, por­que él cui­dará de ti.”

La fe te da el po­der de ver la ob­ra de Dios en el mun­do a través de las pru­e­bas. La su­per­vi­ven­cia de la vida, el amor al prójimo, la paz y la alegr­ía son ejemp­los de la inf­lu­en­cia de Dios en la cre­a­ción. ❏

Tex­to: Ant­ti Koi­vis­to

Es­te artí­cu­lo ha pub­li­ca­do en el lib­ro Al­fa­be­to de la fe, SRK 2012

Tra­duc­ción: E.C

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies