JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Rakentaminen aloitettiin Alphonse Haban (5. vas.) pitämällä hartaudella, jossa luettiin seuraavat raamatunkohdat: Ap. t. 2:44–47, Room. 10:13–17 ja 1. Piet. 2:3–6.

Rakentaminen aloitettiin Alphonse Haban (5. vas.) pitämällä hartaudella, jossa luettiin seuraavat raamatunkohdat: Ap. t. 2:44–47, Room. 10:13–17 ja 1. Piet. 2:3–6.

Kuvat Alphonse Habalta

Rakentaminen aloitettiin Alphonse Haban (5. vas.) pitämällä hartaudella, jossa luettiin seuraavat raamatunkohdat: Ap. t. 2:44–47, Room. 10:13–17 ja 1. Piet. 2:3–6.

Rakentaminen aloitettiin Alphonse Haban (5. vas.) pitämällä hartaudella, jossa luettiin seuraavat raamatunkohdat: Ap. t. 2:44–47, Room. 10:13–17 ja 1. Piet. 2:3–6.

Kuvat Alphonse Habalta

Kirk­ko­ra­ken­nus nou­see ri­va­kas­ti Gam­bi­an Bu­sum­ba­las­sa

Uutiset4.7.2020 6.00

Ko­ro­na-ai­ka toi mo­nen­lai­sia ra­joit­tei­ta myös Gam­bi­aan, mut­ta kaik­kea ne ei­vät es­tä­neet. Gam­bi­an Bu­sum­ba­laan syn­tyy kirk­ko­ra­ken­nus tal­koo­työl­lä.

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Juhani Ojalehto

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Editoija Anni Lukka nauttii talkootyöstä Kesäseuraradiossa. Hänen tehtävänsä on julkaista tallenteita netissä myöhemmin kuunneltavaksi.

Juhani Ojalehto

Tal­len­teet muo­tou­tu­vat edi­toi­jan hyp­py­sis­sä

Uutiset3.7.2020 6.15

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tal­len­ne­pal­ve­lu aher­taa lä­hes yh­tä ko­val­la no­peu­del­la kuin val­ti­ol­li­sen yleis­ra­di­oyh­ti­ön vas­taa­va.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

SRK

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

Tänä kesänä studiotilana palvelee SRK:n vierashuone.

SRK

Lah­joi­tuk­sia saa­tu run­saas­ti – uu­si stu­di­o­kont­ti voi­daan hank­kia

Uutiset2.7.2020 6.55

SRK on saa­nut uu­teen stu­di­o­kont­tiin koh­den­net­tu­ja lah­joi­tus­va­ro­ja niin pal­jon, et­tä kont­ti voi­daan hank­kia. Se tu­lee ole­maan käy­tös­sä en­si ke­sän Su­vi­seu­rois­sa.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

Elmeri Hekkala

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

SRK:n toimiston alakertaan rakennettu videostudio on oma miljöönsä. Puhumassa Tuomas Torkki.

Elmeri Hekkala

Su­vi­seu­ro­jen tar­koi­tus to­teu­tui

Uutiset1.7.2020 6.55

Vir­tu­aa­li­su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na eri puo­lil­le maa­ta il­mes­tyi lu­kui­sia mi­ni­su­vi­seu­ro­ja asun­to­vau­nui­neen, ki­os­kei­neen ja kai­ut­ti­mis­ta kai­ku­vi­ne saar­noi­neen.

Telttaleiri Suviseuroissa

Telttaleiri Suviseuroissa

Kuva: Marketta Lumijärvi

Telttaleiri Suviseuroissa

Telttaleiri Suviseuroissa

Kuva: Marketta Lumijärvi

Su­vi­seu­rat mum­mo­las­sa, ve­nees­sä, ko­to­na ja erä­maas­sa

Uutiset30.6.2020 7.00

Su­vi­seu­ra­kent­tä­nä ovat toi­mi­neet tänä vuon­na mo­nen­lai­set ym­pä­ris­töt, jois­ta toi­mi­tus on saa­nut ilah­dut­ta­van mää­rän ku­va­ter­vei­siä. Tä­hän jut­tuun on koot­tu pie­ni osa niis­tä.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa Ah­ve­nan­maal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta30.6.2020 6.10

– Kun saim­me tie­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä­kään Reis­jär­vel­lä, lap­set pet­tyi­vät. Seu­ro­ja oli odo­tet­tu koko tal­vi, ja toi­vot­tu, et­tä ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­tai­si, Ah­ve­nan­maal­la asu­va Kat­ri Yli­ko­ti­la ker­too.

Viikon kysymys

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

Men­nei­tä su­vi­seu­ro­ja ja yh­teis­tä mat­kaa muis­tel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 10.30

Su­vi­seu­ra­lau­an­tai­na muis­te­lim­me Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sen kans­sa Pat­ti­jo­el­la Su­vi­seu­ro­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ai­hee­na ko­tiin­pa­luun ilo

Uutiset28.6.2020 16.20

Tänä vuon­na su­vi­seu­ra­sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta vie­tet­tiin Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Heik­ki Nis­si­sen saar­nan ai­hee­na oli Jee­suk­sen ker­to­ma tuh­laa­ja­po­jan ver­taus, joka on Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa.

Kuva: Hannu Kangas

Kuva: Hannu Kangas

"En jätä tei­tä yk­sin mil­loin­kaan"

Uutiset28.6.2020 13.10

Jo 100 vuo­den ajan eli vuon­na 1920 pi­de­tyis­tä Vaa­san suu­ris­ta seu­rois­ta al­ka­en on Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maan lau­an­tai-il­ta­na kuu­lu­nut eh­tool­li­sen­viet­to. Tänä vuon­na se ei ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Sen ti­lal­la jär­jes­tet­tiin eh­tool­lis­lau­lu­jen il­ta Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa, jo­hon oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja vi­de­o­lä­he­tyk­sen vä­li­tyk­sel­lä.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Jee­sus kut­suu ka­don­nei­ta

Sana sunnuntaiksi28.6.2020 6.50

Luu­kas ker­too evan­ke­liu­mis­saan kah­den­lai­sis­ta sa­nan­kuu­li­jois­ta. Osa tuli kuu­le­maan Jee­suk­sen pu­het­ta avoi­mel­la sy­dä­mel­lä. Evan­ke­liu­mi ker­too, kuin­ka pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä. Toi­set seu­ra­si­vat Jee­suk­sen toi­min­taa synk­ki­nä: fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan” (Luuk.15:1, 2).

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Su­vi­seu­ra­lau­an­tain eh­tool­lis­mes­su vaih­tui
vir­tu­aa­li­sek­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­lak­si

Uutiset27.6.2020 16.45

Su­vi­seu­roi­hin kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, mut­ta tänä vuon­na seu­rat poik­ke­a­vat myös nii­den osal­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­ni­te, las­ten puu­ha­kir­ja ja ää­ni­kir­ja nuo­ril­le

Uutiset26.6.2020 21.00

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ro ker­toi esi­mer­kin sii­tä, mi­ten su­vi­seu­ra­jul­kai­su he­rät­ti lu­ki­jas­sa ha­lun saa­da omat syn­tin­sä an­teek­si. Net­ti­su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­det kir­jat ja ää­nit­teet ovat sa­mal­la asi­al­la kuin ai­em­mat: kut­su­mas­sa, vah­vis­ta­mas­sa ja näyt­tä­mäs­sä tie­tä eteen­päin.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa myös jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka

Uutiset26.6.2020 14.30

Jo­ki­ta­lon su­kua on ko­koon­tu­mas­sa su­vi­seu­ro­jen viet­toon Sie­vin Kiis­ki­lään Iso­kos­kel­le. Vie­rai­den ko­ke­mus on, et­tä ko­ti­su­vi­seu­rois­sa on pal­jon sa­maa kuin ta­val­li­sis­sa­kin Su­vi­seu­rois­sa.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piis­pa Kes­ki­ta­lo Su­vi­seu­rois­sa: ”Myös yh­teis­kun­nal­li­nen päät­tä­jä vas­taa toi­min­nas­taan kaik­ki­val­ti­aal­le Ju­ma­lal­le”

Uutiset26.6.2020 11.50

Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Su­vi­seu­rat al­koi­vat: ra­dio tuo seu­rat kaik­kien kuu­lu­vil­le

Uutiset25.6.2020 14.00

Tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­ti su­vi­seu­ra­lä­he­tys­ten sar­jan. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­ti tä­nään aa­mul­la pe­rin­tei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jon­ka se lä­het­ti Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Su­vi­seu­ra­lau­lu­ja vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä ja ää­nit­teil­tä

Uutiset25.6.2020 9.15

– Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa kuul­laan lau­lu­ja ja vir­siä niin vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä suo­ra­na lä­he­tys­s­tu­di­os­ta kuin myös eri SRK:n ää­nit­teil­tä, ker­too Jo­han­na Kin­nu­nen, joka on yk­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja Su­vi­seu­ro­jen mu­sii­kis­ta vas­taa­vis­ta.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Tu­lo­vir­ran eh­ty­es­sä­kin ke­hit­tyy uut­ta

Uutiset25.6.2020 7.00

Pan­de­mi­an myö­tä tul­leet toi­min­ta­ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le (SRK) tu­le­vaa ra­ha­lii­ken­net­tä. Kes­key­ty­nyt lei­ri­toi­min­ta lak­kaut­ti lei­ri­tuo­tot ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan lop­pu­mi­nen vä­hen­si leh­ti-il­moi­tuk­sis­ta saa­ta­via tu­lo­ja. Myös yh­dis­tys­ten sekä suur­ten seu­ro­jen jul­kai­su­myyn­ti py­säh­tyi lä­hes ko­ko­naan.

Srk.fi-si­vu­jen kie­li­va­li­koi­ma laa­je­ni

Uutiset25.6.2020 6.00

SRK:n ko­ti­si­vu­ja on nyt mah­dol­lis­ta lu­kea yh­dek­säl­lä eri kie­lel­lä. Si­vus­tos­ta on vas­ti­kään teh­ty ve­nä­jän-, es­pan­jan-, rans­kan-, sak­san-, vi­ron-, ruot­sin- ja un­ka­rin­kie­li­set ver­si­ot.

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Hal­li­tus pur­ki ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joit­tei­ta

Uutiset24.6.2020 8.30

Hal­li­tus on päät­tä­nyt ei­len uu­sis­ta lin­jauk­sis­ta ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­en – täl­lä ker­taa eri­lai­sia ra­joit­tei­ta vä­hen­net­tiin. Val­ti­o­neu­vos­to ei enää an­na tiet­tyyn ikä­ra­jaan pe­rus­tu­vaa suo­si­tus­ta fyy­sis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, ja suo­si­tus laa­jal­le etä­työn te­ke­mi­sel­le päät­tyy 1. elo­kuu­ta.

Lukijan kuva: Sisko

Lukijan kuva: Sisko

Ju­ma­la an­taa loh­du­tuk­sen

Matkaevääksi24.6.2020 6.15

Kun Juu­dan val­tio ja sen pää­kau­pun­ki Je­ru­sa­lem temp­pe­lei­neen oli tu­hot­tu, jäl­jel­le jää­nyt kan­sa oli epä­toi­von val­las­sa (Hes. 37:11). Tuho oli syn­nin seu­raus­ta ja Ju­ma­lan ran­gais­tus, jos­ta Her­ran pro­fee­tat oli­vat va­roit­ta­neet (Jes. 5:24–25). Täs­sä ti­lan­tees­sa pro­fee­tat sai­vat vä­li­tet­tä­väk­si uu­den vies­tin: ”Loh­dut­ta­kaa, loh­dut­ta­kaa mi­nun kan­saa­ni, sa­noo tei­dän Ju­ma­lan­ne (Jes. 40:1)”.

Net­ti­su­vi­seu­ro­jen tun­nus muis­tut­taa Ju­ma­lan hal­lin­nas­ta

Uutiset23.6.2020 6.55

Tänä vuon­na Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dio- ja net­ti­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä 26.–29. ke­sä­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­sek­si on va­lit­tu Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si (Matt. 6:10). Se on Jee­suk­sen pu­het­ta vuo­ri­saar­nas­sa, jos­sa hän opet­taa seu­raa­jil­leen Isä mei­dän -ru­kouk­sen.

Kuva: Elmeri Hekkala

Kuva: Elmeri Hekkala

Ke­sä­seu­ra­ra­dio odot­taa lau­lu­toi­vei­ta lap­sil­ta

Uutiset22.6.2020 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio ot­taa maa­nan­taiaa­mus­ta al­ka­en vas­taan las­ten lau­lu­toi­vei­ta, joi­ta kuul­laan ra­di­os­ta tors­tai­na 25. ke­sä­kuu­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­sar­jat jat­ku­vat läpi ke­sän

Uutiset21.6.2020 8.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tee­moi­na ovat tänä ke­sä­nä luot­ta­mus, psal­mit, kan­sain­vä­li­syys sekä osal­li­suus ja yh­teys.

Us­ko muut­taa elä­män

Sana sunnuntaiksi21.6.2020 6.00

Kun ih­mi­nen ot­taa Jee­suk­sen kut­sun vas­taan, hä­nen elä­män­sä suun­ta muut­tuu. Us­ko al­kaa tuot­taa he­del­miä.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin – kä­vel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta20.6.2020 8.00

– Muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä ol­laan taas tiel­lä ja mat­kal­la, kun tou­ko­kuun lo­pul­le va­ra­tut len­not vie py­hiin­va­el­lus­rei­til­le Es­pan­jaan.

Erja Hatula

Erja Hatula

Luo­jan luja liit­to

Sana sunnuntaiksi20.6.2020 6.00

Ju­han­nuk­sen evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Luu­kas ker­too ly­hy­es­ti Jo­han­nek­sen syn­ty­mäs­tä, mut­ta tar­kem­min ni­men an­ta­mi­ses­ta. Nimi an­net­tiin ym­pä­ri­leik­kauk­sen yh­tey­des­sä. Jo­han­nes syn­tyi pap­pi Sa­ka­ri­aan ja Eli­sa­be­tin lap­sek­si. Sa­ka­ri­as ja Eli­sa­bet oli­vat jo van­ho­ja ih­mi­siä, ei­kä heil­lä ol­lut en­nen Jo­han­nes­ta yh­tään las­ta, vaik­ka he oli­vat ru­koil­leet las­ta Ju­ma­lal­ta.