JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Lähdetkö suviseuroihin?

22.6.2016 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160622063200

Lo­mat ovat al­ka­neet tai al­ka­mas­sa. Ih­mi­set te­ke­vät lo­ma­suun­ni­tel­mia, ja lo­ma­koh­tei­ta­han leh­dis­tä löy­tyy. Pi­hat on sii­vot­tu ja pi­ha­ka­lus­teet kun­nos­tet­tu. Las­ten rie­mul­li­set lei­kit ja pe­lit täyt­tä­vät ää­nek­käi­nä mai­se­man. Toi­vot­ta­vas­ti kai­kil­le riit­tää ti­laa. Mo­nen pik­ku­po­jan suu­rin haa­ve on tä­nä­kin päi­vä­nä pääs­tä on­gel­le, ja tuo haa­ve eri muo­dois­saan saat­taa säi­lyä sy­dä­mes­sä läpi elä­män.

Kesä on ta­pah­tu­mien ja juh­lien ai­kaa. Mo­nes­sa ko­dis­sa jär­jes­te­tään ke­sä­juh­lia. Leh­dis­sä mai­nos­te­taan näyt­tä­väs­ti suu­ria ih­mis­mas­so­ja ve­tä­viä ti­lai­suuk­sia. Var­maan siel­tä ha­luk­kaat löy­tä­vät­kin aa­te­maa­il­maan­sa ruok­ki­vaa oh­jel­maa.

Tor­ni­os­sa val­mis­tel­laan su­vi­seu­ro­ja. Su­vi­seu­rat­kin on yk­si suu­ri ta­pah­tu­ma. Leh­dis­tö on kir­joit­ta­nut seu­ra­val­mis­te­luis­ta, jot­ka vaa­ti­vat tosi pal­jon työ­tä jo en­nak­koon suu­ren vä­ki­mää­rän ma­joit­ta­mi­sek­si ja huol­ta­mi­sek­si. Kun ta­paam­me ys­tä­viä ja tut­ta­via, yhä use­am­min ky­se­lem­me toi­sil­tam­me: Läh­det­kö su­vi­seu­roi­hin? Mil­lai­nen­han on su­vi­seu­ra­sää tänä vuon­na? On kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä saam­me ko­koon­tua va­paas­sa maas­sa va­paan maan kan­sa­lai­si­na kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­naa.

Kun is­tuu isos­sa seu­ra­tel­tas­sa, sa­no­ma jo­ten­kin tii­vis­tyy. Epä­on­nis­tu­nee­na ja va­ja­vai­se­na, päi­vän­polt­ta­ma­na, saa omis­taa täy­del­li­sen an­teek­si­an­ta­muk­sen. Vir­voit­ta­va ar­mon osal­li­suus ym­pä­röi si­nut. "Ja niin ko­hi­see­pi ar­mon vir­ta al­ta temp­pe­lin kyn­nyk­sen."

Lap­suu­des­sa­ni asuin jär­ven ran­nal­la ja muis­tan, mi­ten iha­na oli kuu­ma­na ke­sä­päi­vä­nä pu­lah­taa aal­to­jen vil­poi­seen hel­maan. Se oli to­del­la rie­mul­li­nen tun­ne. Eh­kä us­ko­mi­sen ilos­sa ja ve­den rie­mul­li­ses­sa vir­kis­tä­vyy­des­sä on jo­ta­kin sa­maa? Kyy­ne­leet tu­li­vat sil­mii­ni, kun vuo­sia myö­hem­min me­nin kat­so­maan ny­kyi­sen ky­läm­me jär­ven ran­taan ra­ken­net­tua ui­ma­paik­kaa. Pää­si­vät mei­dän­kin lap­set ui­maan.

Su­vi­seu­rois­sa ja muun mu­as­sa mo­nis­sa opis­to­seu­rois­sa on mu­ka­va myös ta­va­ta van­ho­ja tut­tu­ja. Lap­se­na ja nuo­re­na seu­ra­mat­koil­la voi syn­tyä elä­mä­ni­käi­siä ys­tä­vyys­suh­tei­ta. Niil­lä on val­ta­van suu­ri mer­ki­tys ih­mi­sen elä­mäs­sä. It­se en ole lap­se­na pääs­syt su­vi­seu­roi­hin, mut­ta kou­lu­a­jal­ta on jää­nyt rak­kai­ta ys­tä­viä. Nyt luu­len, et­tä kuun­te­len su­vi­seu­ro­ja ko­to­na ra­di­os­ta. Moni mie­lui­nen koh­taa­mi­nen jää kyl­lä sil­loin ko­ke­mat­ta.

Ter­vei­siä kai­kil­le teil­le, rak­kaat ys­tä­vät, ja siu­nat­tua su­vi­seu­ra­mat­kaa isoil­le ja pie­nil­le seu­ra­vie­rail­le.

SirkkaJunttila
Olen syntynyt Haapavedellä. Elämäntyöni tein farmaseuttina Nivalan apteekissa. Puolison kuolemasta on jo yli kaksikymmentä vuotta. Olimme suunnitelleet yhteistä vanhuutta nauttiaksemme pitkän ja rasittavankin työuran jälkeen toistemme seurasta – mutta toisin kävi. Matkan oli jatkuttava ilman rakkaan puolison tukea. Taivaan Isä on kuitenkin johtanut hyvin elämääni. Ympärilläni on rakastavia, huolehtivia lasten perheitä ja ystäviä lähellä ja kaukana. sirkka.junttila@kotinet.com
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys