JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”On kesän kirkas huomen ja suvi sunnuntain”

20.5.2016 6.37

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160520063700

Ke­säi­set he­le­ät lau­lut ris­tei­le­vät mie­les­sä­ni. On ol­lut niin kau­nii­ta ja läm­pi­miä päi­viä, vaik­ka ei tätä vie­lä ke­säk­si voi sa­noa. Mut­ta lin­nut pi­tä­vät jo kon­sert­te­jaan aa­mu­ai­kai­ses­ta myö­hään yö­hön. Niil­lä on pe­sän­ra­ken­nus­puu­hat täy­des­sä käyn­nis­sä. Ei­kä sii­nä jou­de­ta ai­na va­lit­se­maan rau­has­sa pe­sän paik­kaa, jos­kus se teh­dään ai­ka hu­te­ral­le ja vaa­roil­le alt­tiil­le pai­kal­le.

Kun aa­mul­la malt­taa jät­tää sän­gyn ja läh­teä len­kil­le, sitä ei tar­vit­se ka­tua. Ke­väi­set aa­mut ovat sa­no­mat­to­man iha­nia. Sy­dän iloit­see, ja saa voi­mia päi­vän töi­hin. Sil­loin ei ole kii­ret­tä mi­hin­kään. Voi naut­tia luon­non rau­has­ta ja siir­tyä sit­ten vä­hi­tel­len vaik­ka­pa kir­joit­te­le­maan tai mui­hin pie­niin as­ka­rei­hin. Kun ei ole pa­kol­li­sia puu­hia, voi jär­jes­tää työn­sä, mi­ten ha­lu­aa. Kun­nos­ta tie­tys­ti pi­tää huo­leh­tia. Tie­de­tään, et­tä lii­ke on lää­ket­tä – ja mik­si­pä ei kä­ve­li­si vä­lis­tä vä­hän ri­va­kam­min.

Ik­ku­nal­la pe­la­kuut tuu­het­tu­vat ja kuk­ka­nup­pu­ja al­kaa pian tul­la. Mi­nul­la on si­ni­kuk­kai­nen ja pu­na­kuk­kai­nen si­ne­raa­ria ik­ku­na­lau­dal­la. Toi­vot­ta­vas­ti osaan hoi­taa nii­tä, et­tä me­nes­ty­vät. Ul­ko­na vuo­des­ta toi­seen mul­las­ta nou­se­vat mo­ni­vuo­ti­set ku­kat ovat suu­ri Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­me! Kyl­lä luon­to on ih­meel­li­nen. Sil­mut ovat tal­ven um­pi­jääs­sä, ke­vään koit­ta­es­sa ne al­ka­vat tur­vo­ta ja koh­ta ne kuk­ki­vat.

Kun olin työ­e­lä­mäs­sä, oli­vat aa­mut to­sis­saan kii­rei­siä. Lap­set piti huo­leh­tia kou­luun ai­ka­naan. Ei sii­nä työ­hön läh­ties­sä ke­rin­nyt pal­jon pei­liin kat­soa. Vä­hän hiuk­si­aan si­pai­si. Aa­mu­toi­met piti teh­dä no­pe­as­ti, ja heti tai­pa­leel­le. Nyt pu­ke­mi­nen­kin käy hi­taas­ti, ja var­sin­kin kun on so­vit­tu joku ai­ka­tau­lu, on va­rat­ta­va vaat­teet ajois­sa pääl­le, et­tei vaan ke­nen­kään tar­vit­se odot­taa. Luu­le­vat pian hi­taak­si. Näin se kaik­ki muut­tuu.

Ke­vät on toi­von ai­kaa. Se on nuo­ruu­den ja rak­kau­den ai­kaa. Tie­dän, et­tä tänä ke­sä­nä on tu­los­sa las­ten­las­ten häi­tä ja ris­ti­äi­siä. Ne ovat mu­ka­via juh­lia. Par­hai­ta sil­loin, kun Jee­sus on juh­la­vä­en mu­ka­na juh­lia siu­naa­mas­sa. Yli­op­pi­las­juh­lat saa­daan pi­tää­kin mum­mu­las­sa. Olem­me kol­me vuot­ta yh­des­sä opis­kel­leet aa­mu­puu­ron voi­mal­la. Nuo­ret ovat pi­tä­neet mum­mua vi­rees­sä. Mui­ta­kin val­mis­tu­jai­sia ja rip­pi­juh­lia lie­nee odo­tet­ta­vis­sa.

Mie­lee­ni nou­se­vat ne toi­veet, joi­ta ke­vää­seen ja nuo­ruu­teen koh­dis­tam­me. Muis­tel­kaa­pa, mitä ku­kin on tuos­sa elä­män­vai­hees­sa aja­tel­lut ja suun­ni­tel­lut. Koko elä­mä on edes­sä kaik­ki­ne mah­dol­li­suuk­si­neen. Mut­ta sit­ten­kin, Ju­ma­la se on, joka mei­dän pol­ku­am­me joh­taa suun­ni­tel­mis­tam­me huo­li­mat­ta. Hän tie­tää, mikä on mei­dän par­haak­sem­me. Voim­me kä­det ris­tien tur­val­li­ses­ti sa­noa: Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si, Ju­ma­la.

SirkkaJunttila
Olen syntynyt Haapavedellä. Elämäntyöni tein farmaseuttina Nivalan apteekissa. Puolison kuolemasta on jo yli kaksikymmentä vuotta. Olimme suunnitelleet yhteistä vanhuutta nauttiaksemme pitkän ja rasittavankin työuran jälkeen toistemme seurasta – mutta toisin kävi. Matkan oli jatkuttava ilman rakkaan puolison tukea. Taivaan Isä on kuitenkin johtanut hyvin elämääni. Ympärilläni on rakastavia, huolehtivia lasten perheitä ja ystäviä lähellä ja kaukana. sirkka.junttila@kotinet.com
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys