JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Pellon laidalla

24.5.2019 6.11

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190524061100

Pir­jo:

Vii­me­ai­koi­na olen use­as­ti teh­nyt pyö­rä­lenk­ki­ni lä­hei­sen pel­lon suun­taan. Mi­käs siel­lä on ol­lut pyö­räil­les­sä, kun uu­sia so­ra­tei­tä­kin on il­mes­ty­nyt pit­kin ja poi­kin. Mie­le­ni on teh­nyt käy­dä kat­so­mas­sa, mi­tä­hän siel­lä nyt teh­dään. Joko vi­ri­tel­lään kai­ut­ti­mia pyl­väi­siin vai pys­ty­te­tään­kö ai­to­ja ojien var­sil­le?

Ke­vät on jo pit­käl­lä ja olem­me pääs­seet osal­lis­tu­maan su­vi­seu­ra­tal­koi­siin, jois­sa riit­tää mo­nen­lais­ta puu­haa. Tal­vi on ol­lut mo­nel­le jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­val­le suun­nit­te­lua, or­ga­ni­soin­tia ja pa­la­ve­re­ja. Ja nyt sit­ten yh­täk­kiä ol­laan­kin jo ke­vääs­sä ja täy­des­sä työn tou­hus­sa ra­ken­nus­tal­koi­neen ja tal­koo­muo­ni­tuk­si­neen.

Mei­dän per­heel­lem­me tu­le­vat Mu­hok­sen Su­vi­seu­rat ovat ai­van eri­tyi­sen odo­tet­tu ta­pah­tu­ma. Pää­sem­me seu­raa­maan Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä ai­van lä­hel­tä, pel­lon lai­dal­ta. Se­kin on ai­van eri­tyis­tä, et­tä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään naa­pu­ri­pel­lol­le jo tois­ta ker­taa.

16 vuot­ta sit­ten Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan elim­me vil­kas­ta pik­ku­lap­si­per­heen ar­kea ja olim­me juu­ri al­ka­neet ra­ken­taa ny­kyis­tä ta­lo­am­me. Mie­tim­me sil­loin, mil­lais­ta­han oli­si ol­lut asua su­vi­seu­ra-alu­een vie­res­sä, kun oma ta­lom­me oli vas­ta run­ko­vai­hees­sa. Nyt sit­ten saam­me sen­kin ko­kea, et­tä kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä on Su­vi­seu­rat. Lap­sem­me ovat jo kas­va­neet, osa täy­si-ikäi­sik­si, ja jo­kai­nen heis­tä odot­taa omal­la ta­val­laan tu­le­via Su­vi­seu­ro­ja. Sitä, et­tä nä­kee lä­hel­tä ja kau­kaa tu­le­via ys­tä­viä ja su­ku­lai­sia ja et­tä saa naut­tia seu­rois­ta ja läm­pi­mäs­tä tun­nel­mas­ta. Tä­män ke­sän su­vi­seu­ra­o­do­tuk­siin liit­tyy per­hees­säm­me myös vah­vas­ti työ­teh­tä­vis­sä mu­ka­na ole­mi­nen.

Lauantaina 11.5. Jukka Toljamo oli muiden talkoolaisten mukana pystyttämässä uutta ja entistä isompaa ravintolakatosta.

Lauantaina 11.5. Jukka Toljamo oli muiden talkoolaisten mukana pystyttämässä uutta ja entistä isompaa ravintolakatosta.

Juk­ka:

Jo en­nen Po­rin Su­vi­seu­ro­ja yli kak­si vuot­ta sit­ten eräs tut­ta­va­ni ky­syi, tu­li­sin­ko lo­gis­tiik­ka­ryh­män jä­se­nek­si Mu­hok­sen Su­vi­seu­roi­hin. Sil­loin naa­pu­ri­pel­lol­le jär­jes­tet­tä­vät Su­vi­seu­rat oli­vat aja­tuk­sis­sa­ni vie­lä kau­kai­ses­sa tu­le­vai­suu­des­sa.

Teh­tä­vä­nä­ni oli ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­ta tu­le­van ta­va­ran vas­taa­not­to ja va­ras­toin­ti. Pi­dim­me pa­la­ve­re­ja, jois­sa suun­nit­te­lim­me asi­oi­ta ja vaih­doim­me ko­ke­muk­sia ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vien kans­sa.

Iso työ­ru­pe­a­ma oli ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen ka­lus­ton vas­taa­not­ta­mi­nen Mu­hok­sel­le vii­me ke­sän Su­vi­seu­ro­jen jäl­keen. Kun näin tu­le­van ta­va­ra­mää­rän, ajat­te­lin, et­tä hel­pol­la täs­sä it­se pää­see. Suu­rem­pi työ on pur­kaa koko su­vi­seu­ra­kau­pun­ki ja pus­kea ta­va­rat rek­koi­hin.

Saim­me Mu­hok­sel­le am­mat­ti­tai­toi­sia trak­to­ri­mie­hiä kym­me­niä rek­ka­las­te­ja pur­ka­maan. Vii­me ke­sän ja syk­syn tal­kois­sa va­ras­toin­ti- ja muis­sa teh­tä­vis­sä oli mu­ka­va ha­vai­ta ih­mi­sis­sä pyy­tee­tön­tä ja aut­ta­vais­ta miel­tä ja hom­ma on­nis­tui hy­vin. Olen saa­nut va­ras­to­mie­he­nä tu­tus­tua mui­den­kin toi­mi­kun­tien ih­mi­siin. Tal­ven­kin ai­ka­na olen ol­lut mie­lel­lä­ni juok­su­poi­ka­na, kos­ka asun lä­hel­lä su­vi­seu­ra­kent­tää ja -va­ras­to­ja.

Tal­vi on men­nyt no­pe­as­ti ja olem­me pääs­seet jo ra­ken­ta­maan Mu­hok­sen Ma­to­kor­ven pel­loil­le Su­vi­seu­ro­ja. Olen saa­nut to­de­ta, et­tä su­vi­seu­ra­tal­koot ovat työl­lis­tä­viä mut­ta erit­täin an­toi­sia. On mu­ka­va tou­hu­ta yh­des­sä sen eteen, et­tä saam­me viet­tää Su­vi­seu­ro­ja taas ke­säl­lä!

Pir­jo:

Ju­kan työ­teh­tä­vän myö­tä pää­sin vii­me ke­sä­nä seu­raa­maan sitä isoa urak­kaa, kun su­vi­seu­rat oli­vat ohi ja rek­ka­kuor­mat kul­jet­ti­vat ta­va­raa ää­ne­kos­kel­ta Mu­hok­sel­le. Mie­het pur­ki­vat kuor­mia ja jär­jes­te­li­vät ta­va­roi­ta va­ras­toi­hin. Sil­loin mie­tin mon­ta ker­taa, mi­ten hir­ve­än mää­rän tal­koo­työ­voi­maa näin suu­ren ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii. Kaik­ki se ra­ken­ta­mi­nen, kaik­ki eri työ­vuo­rot seu­ra­päi­vien ai­ka­na ja sit­ten seu­ro­jen jäl­keen pur­ka­mi­nen ja las­taa­mi­nen. Olo­suh­teet­kin ovat vaih­del­leet paah­ta­vas­ta hel­tees­tä lie­juun ja kaa­to­sa­tee­seen.

Nyt kun ra­ken­nus­tal­koot taas ovat tääl­lä Mu­hok­sel­la käyn­nis­ty­neet, olen näh­nyt iloi­sia kas­vo­ja ja ais­ti­nut hy­vää miel­tä ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Olen miet­ti­nyt, mi­ten suu­ri rik­kaus se­kin on, et­tä pää­see osal­lis­tu­maan seu­ro­jen li­säk­si myös työ­teh­tä­viin tär­ke­än asi­an ää­rel­lä.

Juk­ka:

Olen vaih­ta­nut naa­pu­rei­den ja pai­kal­lis­ten kans­sa joi­ta­kin aja­tuk­sia Mu­hok­sen Su­vi­seu­rois­ta. Syk­syl­lä jär­jes­tet­tiin su­vi­seu­ra­ken­tän lä­hi­a­lu­eel­la asu­vil­le in­fo­ti­lai­suus. Joil­le­kin naa­pu­reil­le tu­le­vat Su­vi­seu­rat ovat en­sim­mäi­nen ko­ke­mus, kos­ka he ei­vät vuon­na 2003 vie­lä asu­neet paik­ka­kun­nal­la. Osa ker­toi­kin mie­len­kiin­nos­ta käy­dä tu­tus­tu­mas­sa ta­pah­tu­maan. Toi­von, et­tä mah­dol­li­sim­man moni oli­si avoi­min mie­lin kiin­nos­tu­nut Su­vi­seu­rois­ta ja tu­li­si käy­mään pai­kan­pääl­lä.

Mo­nia lä­hel­lä asu­via as­kar­rut­ta­vat ko­vat ruuh­kat ja nii­den tuo­mat han­ka­luu­det kul­ke­mi­seen. On myös he­rän­nyt huol­ta sii­tä, on­ko Su­vi­seu­ro­jen naa­pu­rei­den omai­suus tur­vas­sa, kun suu­ri vä­ki­mää­rä tu­lee lä­hi­pel­loil­le. Ym­mär­rän hy­vin huo­len ja toi­von ko­vas­ti, et­tä mi­tään il­ki­val­taa ei ke­nel­le­kään sat­tui­si. Toi­von, et­tä Su­vi­seu­roi­hin tu­le­vat per­heet oli­si­vat pe­ril­lä las­ten­sa kul­ke­mi­sis­ta ja tur­hia liik­ku­mi­sia asui­na­lu­eil­la väl­tet­täi­siin.

Nyt kun kesä on jo alus­sa ja Su­vi­seu­ro­jen al­kuun ei ole enää kuin rei­lu kuu­kau­si, al­kaa odo­tus ja jän­ni­tys kas­vaa. Tal­vel­la ys­tä­vien ja tut­ta­vien kans­sa Su­vi­seu­rat tu­li­vat use­as­ti pu­heek­si, ja mo­nel­la lä­hel­lä asu­val­la on vas­tuu­vuo­ro­ja niis­sä. En­si tal­ve­na meil­lä riit­tää­kin sit­ten pal­jon muis­tel­ta­vaa ja ja­et­ta­vaa yh­tei­sis­tä ko­ke­muk­sis­ta.

Pir­jo:

Käy­des­sä­ni ys­tä­vä­ni kans­sa len­kil­lä jut­te­lim­me tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rois­ta. Saim­me ja­kaa tun­teen sii­tä, mi­ten mu­ka­vaa on, kun Su­vi­seu­rat tu­le­vat Mu­hok­sel­le. Olem­me per­heit­tem­me kans­sa mat­kus­ta­neet lä­hes joka kesä eri puo­lil­le Suo­mea Su­vi­seu­roi­hin. Nyt se kaik­ki on täs­sä lä­hel­lä. Tai­sim­me näh­dä mo­lem­mat ison per­heen äi­tei­nä sii­nä myös tie­tyn help­pou­den. Sääs­tyy ai­kaa ja vai­vaa pak­kaa­mi­sil­ta ja asun­to­vau­nun tai ma­ja­pai­kan vuok­raa­mi­sil­ta. Nyt per­heem­me odot­taa in­nol­la su­ku­lais­per­het­tä Ete­lä-Suo­mes­ta meil­le ky­lään. Lap­set nä­ke­vät serk­ku­jaan ja saa­vat yh­des­sä hil­pas­ta su­vi­seu­ra­ken­täl­le jäts­kiä os­ta­maan.

Pir­jo ja Juk­ka Tol­ja­mo

MuhoksenSuviseuroja Kohti
Kuinka aikaisin Suviseurojen järjestäminen aloitetaan? Millaista on antaa niiden valmistelulle runsaasti omaa vapaa-aikaa? Miltä tuntuu odotella radiosuviseuroja? Mitä ajatuksia herättää se, että Suviseurat tulevat alueelle, jossa on paljon lestadiolaisia, mutta samalla myös ennakkoasenteita heitä kohtaan? Entä se, kun ne tulevat naapuripellolle? Millaisin ajatuksin Suviseuroja odotetaan? Näistä teemoista voit lukea Suviseurojen viestintätoimikunnan toimittamasta blogista.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys