JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseurakuume nousee

21.1.2019 6.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190121061700

On lop­pi­ai­nen, sun­nun­tai­aa­mu. Päi­vä sa­ras­taa verk­kai­ses­ti. Jää­kiek­ko on ol­lut taas ai­ka pin­nal­la, var­maan use­am­mas­sa­kin suo­ma­lais­ko­dis­sa. It­sel­lä­ni­kin hie­man uni­vel­kaa, vaik­ka vä­hän hä­vet­tää tun­nus­taa. Teh­tä­vä­ni on aloit­taa blo­gi­sar­ja ”Koh­ti Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­ja”. Jos­tain syys­tä sana lop­pi­ai­nen tuo täl­lä ker­taa miel­leyh­ty­miä lop­puun­saat­ta­mi­ses­ta, ku­ten lop­puot­te­lu, lop­pu­suo­ra tai lop­pu­ki­ri. Aja­tus Ou­lun Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sen lop­pu­vai­hees­ta ei mie­les­tä­ni ole lii­oi­tel­tua, sil­lä en­sim­mäi­sen ker­ran asi­as­ta on kir­joi­tet­tu Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jas­sa 13.10.2009. Tätä en­nen joku yk­sit­täi­nen ih­mi­nen on asi­aa aja­tel­lut ja saa­nut vi­si­on mie­leen­sä sen ver­ran kirk­kaa­na, et­tä on roh­jen­nut kuis­ka­ta asi­as­ta vie­rus­ka­ve­ril­le - em­me­hän ole ol­leet jär­jes­tä­ji­nä sit­ten vuo­den 1966 Su­vi­seu­ro­jen. Ku­vain­nol­li­ses­ti tämä kuis­kaus on kuin yk­sit­täi­nen sa­de­pi­sa­ra, jon­ka mat­ka al­kaa kor­ke­al­ta tun­tu­ris­ta, ta­voit­taa kirk­kaan tun­tu­ri­pu­ron ja pää­tyy vuo­sien pääs­tä sees­tei­seen poh­jan­lah­teen.

Olen ol­lut etuo­i­keu­tet­tu, kun olen saa­nut seu­ra­ta tätä kym­men­vuo­tisp­ro­jek­tia ikään kuin ai­ti­os­ta. Ky­sees­sä on suu­rin ke­sä­ta­pah­tu­ma ja meil­le hy­vin ai­nut­laa­tui­nen. Yh­tä rie­ha­kas­ta mei­nin­ki ei ole kuin juu­ri päät­ty­nees­sä jää­kiek­ko-ot­te­lus­sa, mut­ta taa­tus­ti mie­leen­pai­nu­vam­pi ja mer­ki­tyk­sel­li­sem­pi ko­ke­mus tämä on. Näin ta­pah­tuu ai­na joil­le­kin, siel­lä mis­sä Su­vi­seu­ro­ja mil­loin­kin suun­ni­tel­laan ja jär­jes­te­tään. Tun­nen osuu­te­ni täs­sä pro­ses­sis­sa pie­nek­si. Te­kee vä­lil­lä tiuk­kaa edes hah­mot­taa ko­ko­nai­suut­ta, vaik­ka sitä on seu­ran­nut lä­hel­tä. Pai­net­tu Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­oh­je ja edel­lis­ten Su­vi­seu­ro­jen lop­pu­ra­por­tit (n.300 si­vua) an­ta­vat os­viit­taa teh­tä­vän työn laa­juu­des­ta ja jär­jes­tel­mäl­li­syy­des­tä. Puo­lus­tus­voi­mat­kin ovat op­pi­mis­mie­les­sä osoit­ta­neet mie­len­kiin­to­aan tätä mas­sii­vis­ta ope­raa­ti­o­ta koh­taan.

Mie­leen­pai­nu­vaa on ol­lut myös näh­dä edel­lis­ten jär­jes­tä­jien fii­lik­set seu­ro­jen lop­pu­es­sa. Se, kun oi­ke­as­ti saa ko­kea, et­tä Tai­vaan Isä on siu­nan­nut teh­dyn työn – jopa yli kaik­kien toi­vei­den. Joka vuo­si Su­vi­seu­rois­sa ta­pah­tuu ih­mei­tä, pie­niä ja suu­rem­pi­a­kin. Näin us­kon ta­pah­tu­van myös Mu­hok­sen pel­loil­la, kun sana saa kos­ket­taa seu­ra­vie­rai­den si­sin­tä. Jos yk­si­kin ih­mi­nen löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, ei tämä työ ole men­nyt huk­kaan.

Käy­tän­nön te­ke­mi­nen osal­ta­ni opas­te­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na tuo vä­lil­lä pe­lon­se­kai­sia vä­ris­tyk­siä si­sim­pää­ni. Jos­kus unis­sa pyö­ri­vät seu­ro­jen il­me, juh­la­port­ti, so­mis­tuk­set tai il­ma­pal­lot tuu­les­sa. Työ­täm­me ovat myös opas­te­tau­lut, seu­ra­mer­kit, oh­jel­mat ja kar­tat – siis kaik­ki li­put ja la­put. Tär­kein teh­tä­vä­ni on ol­lut rek­ry­toi­da vas­tuu­hen­ki­löt opas­te­toi­mi­kun­taan. Olen löy­tä­nyt ih­mi­siä, jot­ka ovat val­mii­ta uh­raa­maan ai­kaan­sa ja an­ta­maan osaa­mi­sen­sa yh­tei­seen käyt­töön. Meil­lä on huip­pu­tii­mi ja oma osuu­tem­me hoi­de­taan, jos Ju­ma­la suo.

Alan pik­ku hil­jaa ym­mär­tää pa­rem­min nii­tä ai­kai­sem­pien jär­jes­tä­jien tun­ne­la­tauk­sia, kun työ on saa­nut kan­taa he­del­mää, seu­ra­vie­raat ovat tul­leet pal­vel­luik­si ja yh­täk­kiä kaik­ki on­kin ohi. Lop­pu­suo­ra on edes­sä, lä­hi­kuu­kau­det ovat ar­kis­ta aher­rus­ta mo­nis­sa käy­tän­nön asi­ois­sa. Pa­la­ve­rei­ta, ko­kouk­sia ja koh­taa­mi­sia tu­lee tii­vis­ty­vään tah­tiin. Su­vi­seu­ra­kuu­me nou­see.

Teks­ti: Jou­ni Lah­ti­nen

MuhoksenSuviseuroja Kohti
Kuinka aikaisin Suviseurojen järjestäminen aloitetaan? Millaista on antaa niiden valmistelulle runsaasti omaa vapaa-aikaa? Miltä tuntuu odotella radiosuviseuroja? Mitä ajatuksia herättää se, että Suviseurat tulevat alueelle, jossa on paljon lestadiolaisia, mutta samalla myös ennakkoasenteita heitä kohtaan? Entä se, kun ne tulevat naapuripellolle? Millaisin ajatuksin Suviseuroja odotetaan? Näistä teemoista voit lukea Suviseurojen viestintätoimikunnan toimittamasta blogista.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys