JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Alku ja loppu

Matkaevääksi
19.7.2023 8.30

Juttua muokattu:

19.7. 08:39
2023071908392220230719083000

kuva: haastateltavalta

kuva: haastateltavalta

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

A ja O, al­fa ja ome­ga – en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen, al­ku ja lop­pu. Nuo krei­kan kie­len sa­nat, jot­ka tar­koit­ta­vat aak­kos­ten en­sim­mäis­tä ja vii­meis­tä kir­jain­ta, ovat var­sin tun­ne­tut. Nii­tä on käy­tet­ty hy­vin mo­nis­sa asi­ayh­teyk­sis­sä fy­sii­kan mit­ta­yk­si­köis­tä tuo­te­merk­kei­hin. Raa­ma­tus­sa sa­nat viit­taa­vat Ju­ma­laan (Ilm 1:8).

Ih­mis­tä on ai­na kieh­to­nut kai­ken al­ku ja kaik­ki ole­vai­nen ym­pä­ril­läm­me, sa­moin myös kai­ken lop­pu. Sil­ti ne ovat ih­mi­sen ym­mär­ryk­sen ja kä­si­tys­ky­vyn ul­ko­puo­lel­la (Jes. 55:9). Raa­mat­tu ker­too maa­il­man­kaik­keu­den ja maa­il­man syn­nys­tä ja ku­vaa myös sen lo­pun. Raa­mat­tu on kui­ten­kin kir­ja, jota Pyhä Hen­ki avaa sen ver­ran kuin Ju­ma­la nä­kee tar­peel­li­sek­si.

Kris­tus on Raa­ma­tun Her­ra ja ku­nin­gas, joka syn­tyi Isäs­tä ian­kaik­ki­suu­des­sa. Ju­ma­la, Isä on kai­ken luo­ja. Sa­nal­laan hän loi kai­ken. Rau­ha­lan kau­nis vir­si ku­vaa tätä ru­non kie­lel­lä: ”Si­nus­sa, Kris­tus, luo­tiin ker­ran tai­vas ja kaik­ki maa­il­ma, ja tän­ne kär­si­myk­sen maa­han luok­sem­me saa­vuit tai­vaas­ta. Myös minä hei­kot kä­te­ni ojen­nan, Jee­sus, puo­lee­si.” (VK 479:1.)

Ju­ma­la loi maa­il­maan ajan, maa­il­man­kaik­keu­den, maa­pal­lon ja elä­vän luo­ma­kun­nan. Lo­pul­ta Ju­ma­la loi ih­mi­sen, Ada­min, ja täl­le vai­mok­si Ee­van. En­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri lan­ke­si, mut­ta sai pa­laa­mi­sen ar­mon. He sai­vat lu­pauk­sen, jo­hon he us­koi­vat. Kris­tus tuli mää­rä­tyl­lä ajal­la ih­mi­sek­si suo­rit­ta­maan Isän lu­nas­tus­teh­tä­vän. Va­pah­ta­ja an­toi hen­ken­sä kaik­kien syn­tien edes­tä (Ilm. 1:5).

Il­mes­tys­kir­ja ku­vaa ai­kaa, jol­loin ai­ka päät­tyy. Kris­tus il­mes­tyi Pat­mos-luo­dol­la apos­to­li Jo­han­nek­sel­le näys­sä, jon­ka yli­luon­nol­li­sen kirk­kau­den hah­mon tämä in­hi­mil­li­ses­ti vai­voin kes­ti. Jo­han­nes kuu­li sa­nat: ”Älä pel­kää. Minä olen en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen”. Kris­tus oli alus­sa, hän on omien­sa kes­kel­lä kaik­ki päi­vät ja hän, van­hurs­kas tuo­ma­ri, is­tuu­tuu vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la kirk­kau­ten­sa val­tais­tui­mel­le ja erot­taa lam­paat vuo­his­ta (Matt. 28:20, 25:31–33). On tär­ke­ää val­voa us­kos­sa, jot­ta pe­ri­si Isän siu­naa­mien pe­rin­nön ja vält­tyi­si ka­do­tuk­sel­ta (Matt 25:34–46).

Elä­män tien kul­ki­ja on mat­kas­ta vä­sy­nyt. Voi tul­la epäi­lyk­siä sii­tä, jak­saa­ko tai­val­taa pe­ril­le as­ti. Ei kui­ten­kaan tar­vit­see kuin us­koa päi­vä ker­ral­laan. Huo­mi­sel­la on omat mur­heen­sa, em­me­kä tie­dä, ke­nen tar­vit­see huo­men­na us­koa. Mat­kan vai­voi­hin on lupa ai­na pyy­tää ru­kouk­ses­sa voi­maa.

Gus­taf Skin­na­ri ku­vaa roh­kai­se­vas­ti us­kon al­kua, lop­pua ja pää­mää­rää: ”Jee­sus, si­nun al­ka­ma­si us­ko on ja kil­voi­tus. Myös on si­nun hal­lus­sa­si mat­kan pääs­sä va­pah­dus. Sil­loin mi­nut uu­pu­neen nou­dat ko­tiin tai­vaa­seen.” (VK 301:6.)

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys