JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Heikkona voimakas

Matkaevääksi
22.2.2023 6.00

Juttua muokattu:

20.2. 09:35
2023022009351820230222060000

Mika Mu­ta­nen

Usein kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä ih­mi­sel­le ei an­ne­ta taak­kaa enem­pää kuin hän jak­saa kan­taa. Tie­dän ko­ke­muk­ses­ta, et­tä mur­heen ja su­run pai­na­es­sa koh­tuut­to­mas­ti sa­non­ta voi tun­tua ko­val­ta ja loh­dut­to­mal­ta. En­hän minä jak­sa­nut­kaan kan­taa taak­ko­ja­ni, vaan va­jo­sin ai­van poh­jal­le saak­ka! Olen­ko minä Ju­ma­lan hyl­kää­mä ih­mi­nen? Mik­si Ju­ma­la on vie­nyt mi­nul­ta kaik­ki voi­ma­ni ja tur­va­ni pois? Uu­pui­han Jee­sus­kin ajal­li­sen ris­tin­sä al­la, niin et­tä sitä kan­ta­maan lai­tet­tiin Si­mon-ni­mi­nen mies. Jos Jee­sus ei jak­sa­nut kan­taa in­hi­mil­lis­tä kuor­maan­sa, mik­si mi­nun pi­täi­si jak­saa?

”Au­tu­as se, joka ko­et­te­le­muk­ses­sa kes­tää. Sen kes­tet­ty­ään hän on saa­va voi­ton­sep­pe­leek­si elä­män. Ju­ma­la on sen lu­van­nut niil­le, jot­ka hän­tä ra­kas­ta­vat.” (Jaak. 1:12.) En­si sun­nun­tain epis­to­la­teks­tis­sä pu­hu­taan vas­toin­käy­mi­sis­tä. Ne ovat ol­leet kaik­ki­na ai­koi­na osa ih­mis­ten, myös Ju­ma­lan las­ten, elä­mää.

Sa­non­ta taak­ko­jen kan­ta­mi­ses­ta poh­jau­tuu eri­tyi­ses­ti Paa­va­lin sa­noi­hin: ”Ju­ma­laan voi luot­taa. Hän ei sal­li kiu­sauk­sen käy­dä teil­le yli­voi­mai­sek­si, vaan an­ta­es­saan tei­dän jou­tua ko­e­tuk­seen hän sa­mal­la val­mis­taa pää­syn sii­tä, niin et­tä voit­te sen kes­tää.” (1. Kor. 10:13.) Paa­va­li ei kiel­lä sitä, et­tei­vät­kö kris­ti­tyn ko­et­te­le­muk­set voi­si ol­la ää­ret­tö­män ras­kai­ta; on­han hä­nen oma­kin lu­et­te­lon­sa ko­ke­mis­taan kär­si­myk­sis­tä my­kis­tä­vä (2. Kor. 11:23–33). Paa­va­lin pää­sa­no­ma on­kin sii­nä, mi­ten me kes­täm­me kär­si­myk­sis­säm­me ja sel­vi­äm­me niis­tä.

Apos­to­li ke­hot­taa us­ko­vai­sia kan­ta­maan tois­ten­sa taak­ko­ja, kos­ka sil­loin to­teu­tam­me Kris­tuk­sen lain (Gal. 6:2). Py­säyt­tä­vää on myös se, mi­ten Jee­sus nuh­te­li lai­no­pet­ta­jia: ”Te pa­net­te ih­mis­ten har­teil­le taak­ko­ja, jot­ka ovat ras­kai­ta kan­taa, mut­ta it­se et­te ka­joa nii­hin edes yh­del­lä sor­mel­la” (Luuk. 11:46). Ei­kö täs­sä ole ke­ho­tus­ta meil­le huo­leh­tia lä­him­mäi­sis­täm­me?

Paa­va­li koki vas­toin­käy­mi­sen­sä vah­vas­ti omas­sa ruu­miis­saan. Hä­nes­tä tun­tui, kuin Saa­ta­nan en­ke­li oli­si ru­si­koi­nut hän­tä pis­tä­väl­lä pii­kil­lään. Hän oli use­aan ker­taa pyy­tä­nyt Ju­ma­lal­ta, et­tä pää­si­si pois ah­din­gos­taan, mut­ta Ju­ma­lan vas­taus oli loh­dul­li­nen: ”Mi­nun ar­mo­ni riit­tää si­nul­le. Voi­ma tu­lee täy­del­li­sek­si heik­kou­des­sa.” (2. Kor. 12:9.) Kris­tuk­sen täh­den Paa­va­li iloit­si­kin heik­kou­des­ta, vai­keuk­sis­ta, vai­nois­ta ja ah­dis­tuk­sis­ta. Paa­va­li päät­tää ku­vauk­sen to­te­a­muk­seen, joka on pu­hu­tel­lut it­se­ä­ni kai­kis­ta eni­ten ko­et­te­le­mus­ten ai­koi­na: ”Juu­ri heik­ko­na olen voi­ma­kas” (2. Kor. 12:10).

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys