JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jeesus on uskon alkaja ja päättäjä

Matkaevääksi
6.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

4.3. 09:15
2024030409151620240306070000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Las­se Ju­ti­la

Ih­mi­sen elä­mää ku­va­taan usein mat­ka­na, joka al­kaa syn­ty­mäs­tä ja päät­tyy kuo­le­maan. Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ian­kaik­ki­suut­ta var­ten. Ih­mi­sen ajal­li­nen ruu­mis kuo­lee, mut­ta hen­ki pa­laa Ju­ma­lan luok­se.

Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na ih­mi­nen jou­tui kuo­le­man ki­rouk­sen al­le. Ju­ma­la an­toi lu­pauk­sen täy­del­li­ses­tä so­vin­touh­ris­ta, jo­hon us­ko­mal­la ih­mi­nen voi va­pau­tua kuo­le­man val­las­ta.

Il­mes­tys­kir­ja ker­too, kuin­ka Jo­han­nek­sel­le kir­kas­tet­tiin näys­sä us­kon pää­mää­rää, uut­ta tai­vas­ta ja uut­ta maa­ta. Val­tais­tui­mel­la is­tu­va lau­sui: ”Minä olen A ja O, al­ku ja lop­pu. Sil­le, jol­la on jano, minä an­nan lah­jak­si vet­tä elä­män ve­den läh­tees­tä. Tämä on voit­ta­jan pal­kin­to. Minä olen hä­nen Ju­ma­lan­sa, ja hän on mi­nun poi­ka­ni.” (Ilm. 21:6–7.)

Her­ra Jee­sus on us­kon al­ka­ja ja päät­tä­jä. Hän on ris­tin­kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut jo­kai­sen ih­mi­sen syn­nit, ja ylös­nou­se­muk­sel­laan ku­kis­ta­nut kuo­le­man val­lan ja avan­nut tien tai­vaa­seen. Hän on se, joka an­taa lah­jak­si vet­tä elä­män ve­den läh­tees­tä.

Jee­sus pu­hui elä­män ve­des­tä sa­ma­ri­a­lai­sel­le nai­sel­le Sy­ka­rin kai­vol­la sa­no­en: ”Joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan. Sii­tä ve­des­tä, jota minä an­nan, tu­lee hä­nes­sä läh­de, joka kum­pu­aa ikui­sen elä­män vet­tä.” (Joh. 4:14.) Nai­nen us­koi Jee­suk­sen sa­nat ja hä­nes­tä­kin tuli elä­män ve­den läh­de.

Jee­sus il­mes­tyi kuo­le­man­sa jäl­keen ope­tus­lap­sil­leen use­as­ti nel­jän­kym­me­nen päi­vän ajan, kun­nes hä­net otet­tiin tai­vaa­seen. Ylös­nous­sut Va­pah­ta­ja sa­noi ope­tus­lap­sil­leen: ”Ot­ta­kaa Pyhä Hen­ki. Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut.” (Joh. 20:22–23.)

Jee­suk­sen työ jat­kuu si­ten Py­hän Hen­gen työ­nä us­ko­vais­ten ih­mis­ten kaut­ta. Hän on lu­pauk­sen­sa mu­kaan omien­sa kes­kel­lä joka päi­vä maa­il­man lop­puun saak­ka.

Maan pääl­lä on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, jos­sa saar­na­taan Jee­suk­sen an­ta­man käs­kyn mu­kaan Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta so­vin­to­saar­naa, syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Kun ih­mi­nen syn­nin ja epä­us­kon nään­nyt­tä­mä­nä saa am­men­taa eh­ty­mät­tö­mäs­tä ar­mon vir­ras­ta ja us­kol­la vas­taa­not­taa tuon su­loi­sen ar­mo­lu­pauk­sen, hä­nes­tä­kin tu­lee Ju­ma­lan lap­si ja elä­män ve­den läh­de.

Us­kon pää­mää­rä­nä on voit­ta­jal­le lu­vat­tu pal­kin­to, ian­kaik­ki­nen elä­mä tai­vaas­sa.

Jee­sus sa­noi: ”Minä olen ylös­nou­se­mus ja elä­mä. Joka us­koo mi­nuun, saa elää, vaik­ka kuo­lee­kin, ei­kä yk­si­kään, joka elää ja us­koo mi­nuun, iki­nä kuo­le.” (Joh. 11:25–26.)

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys