JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala on jättänyt todistuksen itsestään

Matkaevääksi
21.6.2023 6.00

Juttua muokattu:

19.6. 10:13
2023061910135420230621060000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Han­nu Aho­pel­to

Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­meet ovat taas mei­dän ihas­tel­ta­vi­nam­me. Pit­kän ja pi­me­än tal­ven jäl­keen luon­to on he­rän­nyt ku­kois­tuk­seen­sa, ja valo on voit­ta­nut pi­mey­den. Oli­si­ko tämä kaik­ki kau­neus mah­dol­lis­ta il­man Ju­ma­lan an­ta­maa uut­ta kas­vua ja ku­kois­tus­ta?

Luo­mis­työn ih­me ja Jee­suk­sen neit­sees­tä syn­ty­mi­nen ovat jär­jel­le kä­sit­tä­mät­tö­miä ta­pah­tu­mia, mut­ta us­kon kaut­ta nii­hin ta­pah­tu­miin on tur­val­lis­ta luot­taa. Us­kon vas­ta­koh­ta­na ei ole jär­ki, vaan epä­us­ko. Us­kon omis­ta­jak­si Ju­ma­la tah­too vie­lä­kin kut­sua kaik­kia ih­mi­siä.

”Ih­mi­siä me vain olem­me, sa­man­lai­sia kuin te. Me ju­lis­tam­me teil­le hy­vää sa­no­maa ja ke­ho­tam­me tei­tä luo­pu­maan näis­tä tyh­jän­päi­väi­sis­tä ju­ma­lis­ta ja kään­ty­mään elä­vän Ju­ma­lan puo­leen, hä­nen, joka on luo­nut tai­vaan ja maan ja me­ren ja kai­ken, mitä niis­sä on.” (Ap. t. 14:15.)

Us­ko­vai­set ih­mi­set kyl­vä­vät Ju­ma­lan sa­nan sie­men­tä. Työn tar­koi­tuk­se­na on esit­tää kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Epä­us­koi­sel­le ih­mi­sel­le se on ke­ho­tus­ta luo­pua tyh­jän­päi­väi­sis­tä ju­ma­lis­ta, sel­lai­sis­ta, jot­ka ovat nous­seet us­ko­mi­sen es­teik­si, ai­van kuin sei­näk­si ih­mi­sen ja Ju­ma­lan vä­lil­le. Täl­lai­sik­si epä­ju­ma­lik­si voi­vat nous­ta esi­mer­kik­si oman ke­hon pal­vo­mi­nen, ra­han ja ih­mis­kun­ni­an pe­räs­sä juok­se­mi­nen ja val­lan ta­voit­te­lu.

Edel­lä mai­nit­tu Raa­ma­tun jae ke­hot­taa ih­mi­siä kään­ty­mään elä­vän Ju­ma­lan puo­leen, et­si­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Ju­ma­lan ar­mo­jär­jes­tys on muut­tu­ma­ton. Hän lä­hes­tyy epä­us­kois­ta ih­mis­tä us­ko­vai­sen ih­mi­sen vä­li­tyk­sel­lä.

Puut­teel­li­si­na ih­mi­si­nä me kyl­väm­me, ja Ju­ma­la an­taa kas­vun. Hän ja­kaa sa­nas­saan tai­vaal­lis­ta ra­vin­toa, elä­män lei­pää ja elä­vää vet­tä.

”Men­nei­den su­ku­pol­vien ai­ka­na hän on sal­li­nut kaik­kien kan­so­jen kul­kea omia tei­tään. Mut­ta sil­ti hän ei ole jät­tä­nyt an­ta­mat­ta to­dis­tus­ta it­ses­tään. Hän on teh­nyt teil­le hy­vää, hän on an­ta­nut vet­tä tai­vaal­ta ja sa­don ajal­laan, hän on ra­vin­nut tei­dät ja täyt­tä­nyt tei­dät ilol­la.” (Ap. t. 14:16–17.)

Ju­ma­la on ri­kas isä. Hän on siu­nan­nut elä­määm­me run­saas­ti lah­joil­laan. Suu­rin lah­ja, mitä hän voi ih­mi­sel­le elä­män ai­ka­na lah­joit­taa, on us­kon lah­ja. Sen on Ju­ma­la an­ta­nut jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le syn­ty­mä­lah­ja­na. ”Sinä olet luo­nut mi­nut si­sin­tä­ni myö­ten, äi­ti­ni koh­dus­sa olet mi­nut pu­no­nut. Minä olen ih­me, suu­ri ih­me, ja kii­tän si­nua sii­tä. Ih­meel­li­siä ovat si­nun te­ko­si, minä tie­dän sen.” (Ps. 139:13–14.)

Ajal­laan Ju­ma­la kor­jaa kyp­sää vil­jaa tai­vaan ko­tiin. Kun us­ko­vai­nen ih­mi­nen saa las­kea mat­ka­sau­van­sa Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa, hä­nes­tä jää kal­lis to­dis­tus ko­ti­sii­o­niin. Ju­ma­lan luo­mis­työ saa täl­lai­sen ih­mi­sen koh­dal­la täyt­ty­myk­sen.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys