JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan sanan miekka paljastaa ja hoitaa

Matkaevääksi
26.7.2023 10.00

Juttua muokattu:

24.7. 13:50
2023072413503920230726100000

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Mika Mu­ta­nen

Jo­kin ai­ka sit­ten kes­kus­te­lin nuor­ten kans­sa sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä. Asi­at ovat ar­ka­luon­tei­sia ja kuu­lu­vat yk­si- tyi­se­lä­män pii­riin, mut­ta nii­tä kä­si­tel­lään roh­ke­as­ti ja rons­kis­ti me­di­as­sa ja so­mes­sa. Va­paa ja ra­joit­ta­ma­ton sek­su­aa­li­suus on saa­nut ja­lan­si­jaa myös kou­luo­pe­tuk­ses­sa, jo­ten ei ole ih­me, jos ai­he­pii­ri häm­men­tää us­ko­vai­sia nuo­ria.

Kes­kus­te­lua tar­vi­taan, jot­ta voi­sim­me tais­tel­la raa­ma­tun­vas­tai­sia kä­si­tyk­siä vas­taan. Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan mo­net nuo­ret ovat ol­leet yl­lät­ty­nei­tä sii­tä, mi­ten sel­ke­äs­ti Jee­sus ja apos­to­lit opet­ta­vat näis­tä asi­ois­ta Raa­ma­tus­sa.

Edel­lä mai­nit­tu ai­he­pii­ri ku­vas­taa sitä, mi­ten Ju­ma­lan sana on tär­kein tais­te­lu­a­seem­me. Raa­ma­tus­sa Ju­ma­lan sa­naa ver­ra­taan­kin kak­si­te­räi­seen miek­kaan. Täl­lai­nen ase on useim­mil­le tun­te­ma­ton, sil­lä kak­si­te­räi­siä miek­ko­ja ei enää käy­te­tä. Oi­ke­as­taan kaik­ki ny­kyi­set veit­set ja työ­vä­li­neet ovat yk­si­te­räi­siä, eli ne on te­roi­tet­tu vain toi­ses­ta syr­jäs­tään.

Moni ei var­maan­kaan ole aja­tel­lut, et­tä Suo­men po­lii­sin lo­gos­sa esiin­tyy kak­si­te­räi­nen miek­ka, jon­ka pääs­sä on lei­jo­nan kuva. An­tii­kin ai­kaan täl­lais­ta viil­tä­vän te­rä­väk­si te­roi­tet­tua miek­kaa käy­tet­tiin tais­te­lu­asee­na, ja huo­li­mat­to­mas­ti käy­tet­ty­nä se oli vaa­ral­li­nen myös sen käyt­tä­jäl­le. Ku­vit­te­le, mi­ten vaa­ral­li­nen työ­ka­lu mo­lem­mis­ta syr­jis­tään te­roi­tet­tu puuk­ko oli­si!

En­si sun­nun­tain epis­to­la­teks­tis­sä sa­no­taan: ”Ju­ma­lan sana on elä­vä ja vä­ke­vä. Se on te­rä­väm­pi kuin mi­kään kak­si­te­räi­nen miek­ka, se is­kee sy­vään ja viil­tää hal­ki sie­lun ja hen­gen, ni­ve­let ja lui­den yti­met, se pal­jas­taa si­sim­mät ai­keem­me ja aja­tuk­sem­me.” (Hepr. 4:12.)

Ju­ma­lan sa­nan miek­ka on te­rä­väm­pi kuin mi­kään ih­mi­sen val­mis­ta­ma ase. Se tuo esil­le kai­ken syn­nin, erot­taa li­hal­li­set aja­tuk­set ja tun­keu­tuu sie­lun yti­meen as­ti. Ju­ma­lan sa­nan kak­si­te­räi­ses­sä mie­kas­sa on sekä lain et­tä evan­ke­liu­min terä: nii­tä ei voi käyt­tää erik­seen, vaan toi­nen terä seu­raa ai­na tois­ta.

Pie­ta­rin käyt­tä­mä ase Jee­suk­sen van­git­si­joi­ta vas­taan oli yk­si­te­räi­nen, jo­ten sii­nä oli vain lain pis­tä­vä terä. On sa­not­tu, et­tä us­ko­vai­nen kuu­li­ja erot­taa evan­ke­liu­min ja lain sa­nan toi­sis­taan, mut­ta he­rän­nyt ih­mi­nen voi ko­kea mo­lem­mat te­rät ki­pei­nä viil­toi­na. Kun ih­mi­nen saa us­kon lah­jan, evan­ke­liu­min terä al­kaa hoi­taa ja puh­dis­taa sie­lua.

Ju­ma­lan sana ei ole le­lu­kau­pas­ta os­tet­tu muo­vi­nen miek­ka, jol­la kuu­li­joi­ta läp­sy­tel­lään jat­ka­maan syn­tis­tä elä­mää. Sen si­jaan Ju­ma­lan sa­nan tar­koi­tus on pis­tää rei­kä ih­mi­sen sy­dä­meen, jot­ta ih­mi­nen huo­mai­si oman syn­ti­syy­ten­sä. Vain tätä kaut­ta ih­mi­nen voi al­kaa et­siä ra­kas­ta­vaa Ju­ma­laa.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys