JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kuunnelkaa torven ääntä

Matkaevääksi
9.8.2023 8.30

Juttua muokattu:

9.8. 08:22
2023080908224420230809083000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pet­ri Luk­ka

Maan pääl­lä ol­les­saan Jee­sus ju­lis­ti hy­vää sa­no­maa ja kut­sui ih­mi­siä val­ta­kun­taan­sa. Sa­man teh­tä­vän hän jät­ti omil­le seu­raa­jil­leen ja ope­tus­lap­sil­leen. Ilo­sa­no­man ju­lis­ta­mi­nen ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kut­su­mi­nen kuu­lu­vat jo­kai­sel­le us­ko­val­le. Raa­mat­tu ke­hot­taa kuun­te­le­maan tuo­ta kut­sua. ”Jos te tänä päi­vä­nä kuu­let­te hä­nen ää­nen­sä, äl­kää paa­dut­ta­ko sy­dän­tän­ne niin kuin sil­loin, kun nou­sit­te ka­pi­naan” (Hepr. 3:15). Sie­lun­vi­hol­li­nen tah­too tuo­da us­ko­mi­sen es­teek­si mo­nen­lai­sia asi­oi­ta. Je­re­mi­an kir­jas­sa Her­ra ke­hot­taa ot­ta­maan op­pia men­neis­tä ajois­ta. “Py­säh­ty­kää ja kat­so­kaa, min­ne olet­te me­nos­sa, ot­ta­kaa op­pia men­neis­tä ajois­ta! Va­lit­kaa oi­kea tie ja kul­ke­kaa sitä, niin löy­dät­te rau­han.” (Jer. 6:16.)

Eräs ys­tä­vä­ni ker­toi oman ko­ke­muk­sen­sa sii­tä, kuin­ka hän löy­si ta­kai­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Lap­suu­den­ko­dis­sa seu­rois­sa käy­mi­nen oli ol­lut tär­ke­ää. Syn­ti oli kui­ten­kin jää­nyt kor­jaa­mat­ta, ja sen seu­rauk­se­na us­ko jäi jo rip­pi­kou­lui­äs­sä. Äi­din ja isän kuo­le­man jäl­keen elä­män tär­kein asia tuli voi­mak­kaas­ti aja­tuk­siin. Tuli tur­vat­to­muu­den tun­ne. Mi­hin olen mat­kal­la? Mi­ten oman elä­mä­ni käy? Ju­ma­la kut­sui ta­kai­sin val­ta­kun­taan­sa vuo­si­kym­men­ten jäl­keen. Us­ko­vai­sen ko­din pe­rin­tö­nä oli koko ajan tie­dos­sa, mis­tä löy­tyy ar­mol­li­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Ju­ma­lan kut­su joh­dat­ti as­ke­leet Hel­sin­gin pää­si­äis­seu­roi­hin. Seu­ro­jen jäl­keen us­ko­vai­nen ih­mi­nen sai saar­na­ta syn­nit an­teek­si. Lap­suu­des­ta tut­tu siu­naus, saat us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, toi rau­han sy­dä­mel­le. Ko­to­na kyl­vet­ty sie­men oli saa­nut itää.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu täs­sä­kin ajas­sa Hy­vän Pai­me­nen ää­ni. Je­re­mi­an kir­jas­sa sa­no­taan: “Minä ase­tin tei­dän tur­vak­sen­ne myös var­ti­o­mie­hiä ja sa­noin teil­le: Kuun­nel­kaa tor­ven ään­tä!” (Jer. 6:17). Her­ra ke­hot­taa kuun­te­le­maan ja va­rot­taa tot­te­le­mat­to­muu­des­ta: ”Kuu­le, maa! Minä tuon on­net­to­muu­den täl­le kan­sal­le –– se on seu­raus sen omis­ta pa­hois­ta aja­tuk­sis­ta. Se ei ole to­tel­lut mi­nun sa­no­ja­ni, ja la­ki­ni se on hy­län­nyt.” (Jer. 6:19.) Us­ko­vai­set saa­vat ol­la va­lo­na ja suo­la­na täs­sä­kin ajas­sa. On hyvä, et­tä us­ko nä­kyy myös ulos­päin. Sil­loin et­si­väl­lä mie­lel­lä ole­va löy­tää elä­vän us­kon läh­teil­le.

Jos­kus us­ko­vais­ten tun­to­mer­kit voi­vat ol­la yl­lät­tä­vi­ä­kin. Eräs lä­him­mäi­nen oli et­si­väl­lä mie­lel­lä. Hän oli saa­nut us­ko­vai­sel­ta ys­tä­väl­tään neu­von men­nä seu­roi­hin Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Hän oli kut­sul­le kuu­li­ai­nen ja meni kes­ki­viik­koil­lan seu­roi­hin. Pi­hal­ta hän soit­ti ys­tä­väl­leen, et­tä on tul­lut vää­rään paik­kaan: “Tääl­lä on kak­si­sa­taa hup­pa­ri­päis­tä nuor­ta.” Ys­tä­vä oli sa­no­nut, et­tä se on juu­ri oi­kea paik­ka, hän oli löy­tä­nyt oi­ke­aan osoit­tee­seen. Ju­ma­lan las­ten ul­koi­nen ole­mus ja ajal­li­set puit­teet muut­tu­vat, mut­ta sa­no­ma Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta py­syy sa­ma­na ja kut­su­va­na.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys