JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

”Kylväkää oikeudenmukaisuutta”

Matkaevääksi
8.2.2023 6.00

Juttua muokattu:

6.2. 11:05
2023020611053420230208060000

Marielle Raappana

Marielle Raappana

Erk­ki Jo­en­suu

”Nau­ru tart­tuu”, sa­no­taan. Yh­des­sä iloit­se­mi­nen pal­kit­see kaik­kia osa­puo­lia. Ai­van kuin am­men­net­tai­siin yh­tei­ses­tä hy­vää sa­man kul­hon ym­pä­ril­lä ja ol­tai­siin yh­tä per­het­tä. Kul­hon ym­pä­ril­tä on hyvä löy­tyä myös kuun­te­li­ja, haas­ta­ja, joh­ta­ja, roh­kai­si­ja, kor­jaa­jaa ja eh­kä jar­rut­ta­ja.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen ko­kee sy­dä­mes­sään myös tai­vaal­lis­ta hy­vää ja tur­vaa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan jä­se­ne­nä nämä ko­ke­muk­set ovat toi­sen­lai­sia kuin elä­män muut ko­ke­muk­set. Paa­va­li kir­joit­taa: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole syö­mis­tä ei­kä juo­mis­ta, vaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa, jot­ka Pyhä Hen­ki an­taa” (Room. 14:17).

Kuin­ka täl­lais­ta tai­vaal­lis­ta hy­vää voi sit­ten ja­kaa eteen­päin? Tart­tuu­ko se iloi­sen nau­run ta­voin? Vai jou­tuu­ko Ju­ma­las­ta luo­pu­nei­den ja syn­nis­sä elä­vän ka­ve­ri­pii­rin kes­kel­lä nau­run koh­teek­si, jos pu­huu täl­lai­sia?

Pro­feet­ta Hoo­sea koh­ta­si nämä sa­mat ky­sy­myk­set. Epä­ju­ma­lan­pal­ve­lus, si­veet­tö­myys ja tot­te­le­mat­to­muus Ju­ma­lan sa­nal­le ai­heut­ti­vat on­net­to­muut­ta. Pro­feet­ta va­lit­ti: ”Täs­sä maas­sa ei ole re­hel­li­syyt­tä ei­kä us­kol­li­suut­ta, ku­kaan ei tun­ne Ju­ma­laa” (Hoos. 4:1). Hoo­sea kui­ten­kin tie­si, et­tä us­ko Ju­ma­laan oli to­del­li­sen on­nen pe­rus­ta ja et­tä Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­sa Ju­ma­la oli ran­gais­sut, ra­kas­ta­nut ja muo­kan­nut sy­dä­mien maa­pe­rää. Jaa­kob Py­hän Hen­gen esi­ku­va­na oli äkeen lail­la en­nen­kin puh­dis­ta­nut ja pa­ran­ta­nut. (Hoos. 10:11.)

Hoo­se­an neu­vo tai­vaal­li­sen hy­vän – van­hurs­kau­den, rau­han ja ilon – le­vit­tä­mi­seen oli yk­sin­ker­tai­nen ja meil­le tut­tu: ”Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen.” (Hoos. 10:12.)

Täl­lä­kin het­kel­lä ”ju­ma­lat­to­muu­den pel­lol­la kyn­tä­vien” (Hoos. 10:13) se­as­sa on Ju­ma­lan he­rät­tä­miä, et­si­viä ih­mi­siä. Eh­kä elä­män koh­ta­lot ovat re­pi­neet pois tu­kah­dut­ta­vat oh­dak­keet ja us­kon es­teet; elä­män huo­let, rik­kau­det ja nau­tin­not (Luuk. 8:14). Ai­no­ak­si toi­vok­si on jää­nyt elä­vän Ju­ma­lan löy­tä­mi­nen.

Pro­feet­ta ke­hot­ti ker­to­maan Ju­ma­lan oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta, joka on eri­lais­ta kuin ih­mis­ten oi­keu­den­mu­kai­suus. Ju­ma­la tuo­mit­see ka­tu­van syn­ti­sen ar­mol­la ja rak­kau­del­la. Täl­le ar­mo­lii­tol­le Ju­ma­la on us­kol­li­nen ja hor­ju­ma­ton.

Hoo­sea ke­hot­ti yk­sin­ker­tai­ses­ti ker­to­maan us­kos­ta, jos­ta it­se­kin olet löy­tä­nyt van­hurs­kau­den, rau­han ja ilon. Loh­dut­ta­vaa sa­no­maa kai­paa­va voi ol­la hy­vin­kin lä­hel­lä, eh­kä us­kos­ta luo­pu­nut lap­se­si, su­ku­lai­nen tai ys­tä­vä. Hei­kon ja syn­ti­sen Ju­ma­lan lap­sen sa­nan­kyl­vön on Ju­ma­la lu­van­nut sa­teel­laan siu­na­ta. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­ma pois­taa syn­nin taa­kat. Sen ju­lis­ta­mis­ta ei kan­na­ta hä­ve­tä.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys