JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Minä luotan sinun armoosi

Matkaevääksi
28.6.2023 10.00

Juttua muokattu:

27.6. 16:11
2023062716115520230628100000

Lukijan kuva/Raija

Lukijan kuva/Raija

Aa­po Mä­en­pää

Daa­vid huo­kai­li psal­mis­saan: ”Kuin­ka kau­an huo­let pai­na­vat miel­tä­ni ja sy­dän­tä­ni jäy­tää tus­ka? Kuin­ka kau­an vi­hol­li­se­ni ovat voi­tol­la?” (Ps.13:3.) Voi­si­ko tämä ol­la si­nun psal­mi­si? Minä tun­nen sen jos­kus hy­vin­kin omak­se­ni.

Ih­mi­sen pol­ku tääl­lä ajas­sa on vä­lil­lä ko­vin ki­vik­koi­nen ja vai­val­loi­nen. Jopa ko­ko­nai­set kan­sa­kun­nat ovat saa­neet ko­kea näi­nä ai­koi­na suu­ria vas­toin­käy­mi­siä. Kun Ju­ma­la pu­hut­te­lee ih­mis­koh­ta­lois­sa ja kan­so­jen vai­heis­sa, on hä­nel­lä kui­ten­kin hyvä tar­koi­tuk­sen­sa. Hän kut­suu ar­mon­sa osal­li­suu­teen ja ha­lu­aa ir­rot­taa sy­dä­met ajal­li­sis­ta aar­teis­ta ja pyr­ki­myk­sis­tä – kiin­nit­tääk­seen kat­seet ian­kaik­ki­siin.

Olen­ko jak­sa­nut luot­taa Ju­ma­lan ar­moon ja huo­len­pi­toon? Pää­ni pai­nuu alas tuon ky­sy­myk­sen edes­sä. Lii­an usein hä­täi­len ja malt­ta­mat­to­ma­na odo­tan vas­taus­ta heik­koi­hin ru­kouk­siin, joi­ta olen Tai­vaan Isän puo­leen lä­het­tä­nyt. Kui­ten­kin Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la las­ten­sa ru­kouk­set, ja hän vas­taa nii­hin ajal­laan. Vas­taus ei eh­kä ole sel­lai­nen, mitä ha­lu­ai­si. Suu­res­sa vii­sau­des­saan Ju­ma­la an­taa sen, mikä on kuo­le­mat­to­mal­le sie­lul­le tar­peel­li­nen ja tur­val­li­nen. Jee­sus opet­ti: ”Ei kai ku­kaan teis­tä ole sel­lai­nen isä, et­tä an­taa po­jal­leen käär­meen, kun poi­ka pyy­tää ka­laa (Luuk.11:11).

Tai­vaan Ju­ma­la tie­tää, mitä ku­kin tar­vit­see. Hän tie­tää sen­kin, mil­lai­set vas­toin­käy­mi­set ovat ke­nel­le­kin tar­peel­li­sia. ”Äl­köön ku­kaan kiu­sauk­siin jou­dut­tu­aan aja­tel­ko, et­tä kiu­saus tu­lee Ju­ma­lal­ta” (Jaak.1:13). Mut­ta Ju­ma­la ko­et­te­lee us­koa: ”Ko­et­te­le­muk­sis­sa tei­dän us­kon­ne ko­e­taan ai­doik­si, ja sii­tä koi­tuu Jee­suk­sen Kris­tuk­sen il­mes­ty­es­sä ylis­tys­tä, kirk­kaut­ta ja kun­ni­aa” (1. Piet. 1:7).

Daa­vid to­te­aa psal­min­sa lo­pus­sa: ”Minä luo­tan si­nun ar­moo­si, saan iloi­ta si­nun ar­mos­ta­si. Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len.” (Ps. 13:6.) Kan­nat­taa luot­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ar­mo­lu­pauk­siin, jot­ka nos­ta­vat ja roh­kai­se­vat uu­pu­nut­ta kul­ki­jaa.

”Tei­dän van­huu­ten­ne päi­viin saak­ka minä olen sama, vie­lä kun hiuk­sen­ne har­maan­tu­vat, minä tei­tä kan­nan. Niin minä olen teh­nyt ja niin yhä teen, minä nos­tan ja kan­nan ja pe­las­tan.” (Jes. 46:4.)

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys