JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi
10.4.2024 9.00

Juttua muokattu:

8.4. 09:52
2024040809525420240410090000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jari Kol­mo­nen

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Psal­mi py­säyt­tää ajat­te­le­maan, mikä on elä­mäs­sä tär­kein­tä. Jos Her­ra on pai­men, mi­tään ei sil­loin puu­tu. Pai­men huo­leh­tii, et­tä mi­nul­la on ra­vin­toa. On hyvä, et­tä on ajal­lis­ta ra­vin­toa, mut­ta vie­lä tär­ke­äm­pää on ian­kaik­ki­nen ra­vin­to, elä­män lei­pä. Jee­sus sa­noo ian­kaik­ki­ses­ta ra­vin­nos­ta: ”Minä olen tämä elä­vä lei­pä, joka on tul­lut tai­vaas­ta, ja se, joka syö tätä lei­pää, elää ikui­ses­ti” (Joh. 6:51). Pää­si­äi­se­nä saim­me kuul­la sii­tä, mi­ten hyvä pai­men huo­leh­ti lam­pais­taan ai­van vii­mei­seen as­ti. Pai­men myös suo­jaa lam­mas­taan. Sen­kin Jee­sus te­kee ai­van vii­mei­seen as­ti. Kun ih­mi­nen tun­tee, et­tä Ju­ma­la pi­tää huo­len, hän voi sa­noa: mi­nul­ta ei puu­tu mi­tään.

He­rän­neel­lä tun­nol­la ole­val­la saat­taa ol­la tun­ne, et­tä kaik­ki on pe­ri­aat­tees­sa hy­vin, mut­ta sil­ti jo­tain puut­tuu. Ajal­li­sil­la mit­ta­reil­la saat­taa ol­la kaik­ki mitä ih­mi­nen hy­vään elä­mään tar­vit­see, mut­ta si­sim­mäs­sä on tun­ne, et­tä jo­tain puut­tuu. Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nus sa­noit­taa tätä et­si­mi­sen ti­lan­net­ta kau­niis­ti: ”Sinä olet luo­nut mei­dät it­sel­le­si, ja le­vo­ton on sy­dä­mem­me, kun­nes se löy­tää le­von Si­nus­sa, Ju­ma­la.”

Pai­menp­sal­mi osoit­taa meil­le, mikä on ajal­lis­ten asi­oi­den ar­vo ver­rat­tu­na ian­kaik­ki­siin asi­oi­hin. Ajal­li­set asi­at ja ta­va­rat ovat tyys­tin ar­vot­to­mia, jos ver­taam­me nii­tä ian­kaik­ki­siin asi­oi­hin. Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­to­lai­sil­le: ”Em­me­kä me kiin­ni­tä kat­set­tam­me nä­ky­vään vaan nä­ky­mät­tö­mään, sil­lä nä­ky­vä kes­tää vain ai­kan­sa mut­ta nä­ky­mä­tön ikui­ses­ti” (2. Kor. 4:18). Hau­ta­jai­sis­sa jou­dum­me py­säh­ty­mään sen tee­man ää­rel­le, et­tä ker­ran kaik­ki täs­sä maa­il­mas­sa ole­va ka­to­aa. Me­kin ka­to­am­me ”kuin uni aa­mun tul­len” (Ps. 90:5). Hän, jol­la on läh­dön het­kel­lä Her­ra pai­me­ne­na, saa to­de­ta: mi­nul­ta ei puu­tu mi­tään, mi­nul­la on kaik­ki, mitä tar­vi­taan.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys