JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Rakkaus on kärsivällinen

Matkaevääksi
15.2.2023 5.40

Juttua muokattu:

14.2. 15:38
2023021415381020230215054000

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

”Mil­loin­ka­han se tuo las­ten ka­hi­noin­ti lop­puu?” Tä­hän ta­paan ky­syin erääl­tä ko­ke­neel­ta isäl­tä noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten en­sim­mäis­ten las­tem­me ol­les­sa pie­niä. Mie­les­tä­ni las­ten oli­si tul­lut jo ym­mär­tää käyt­täy­tyä nä­tis­ti. ”No, ei nuo mei­dän po­jat nyt enää ih­meem­min nu­jua”. Suun­nil­leen näin ys­tä­vä kak­si­kymp­pi­sis­tä po­jis­taan tuol­loin to­te­si. Niin vain meil­lä­kin on käy­nyt. Hy­vin su­ju­vas­ti lap­sem­me vii­me jou­lu­na jou­lu­vie­rai­nam­me toi­mi­vat. Oli­vat­pa vie­lä odot­ta­neet tois­ten­sa ta­paa­mis­ta.

Jos mi­nul­la ajal­li­se­na isä­nä tah­toi kär­si­väl­li­syys lop­pua, kuin­ka on tai­vaal­li­sen Isän pit­kä­mie­li­syy­den lai­ta? Ko­rint­ti­lais­kir­jees­sä (1. Kor. 13) on lu­et­te­lo rak­kau­den – poh­jim­mil­taan Ju­ma­lan rak­kau­den – omi­nai­suuk­sis­ta, jois­ta kär­si­väl­li­syys mai­ni­taan en­sim­mäi­se­nä. Kuin­ka kär­si­väl­li­nen Ju­ma­la sit­ten on?

Kun en­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri lan­ke­si syn­tiin, Her­ra et­si ja kut­sui hei­tä ta­kai­sin. Kun ih­mis­kun­ta pe­ri­syn­nin vuok­si tur­mel­tui pa­hoin, Her­ra saar­naut­ti Noo­an kaut­ta kau­an, en­nen kuin sal­li ve­den­pai­su­muk­sen hu­kut­taa ih­mi­set. Kun Her­ra jul­mis­tui So­do­man ja Go­mor­ran pa­huu­den vuok­si, hän suos­tui uu­del­leen ja uu­del­leen neu­vot­te­le­maan Ab­ra­ha­min kans­sa kau­pun­kien ar­mah­ta­mi­ses­ta.

Kun Is­ra­e­lin kan­sa na­pi­si ja nou­si Moo­ses­ta vas­taan, Her­ra lä­het­ti myrk­ky­käär­meet. Kun kan­sa ka­tui, Moo­ses ru­koi­li ja Her­ra ar­mah­ti vas­ki­käär­meen kaut­ta sii­hen tur­va­ten kat­so­neet. Her­ra kut­suu, mut­ta ih­mi­sil­le ja kan­soil­le on ase­tet­tu et­sik­ko­ai­ka.

Pu­hut­te­le­va on se koh­ta, jos­sa Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­ta Je­sa­ja ku­vaa kär­si­vän Kris­tuk­sen miel­tä ja ole­mus­ta. Täs­sä nä­kyy suu­rin kär­si­väl­li­syys ja ju­ma­lal­li­sen rak­kau­den mie­li: ”Mei­dän rik­ko­muk­sem­me oli­vat hä­net lä­vis­tä­neet ja mei­dän pa­hat te­kom­me hä­net ruh­jo­neet. Hän kär­si ran­gais­tuk­sen, jot­ta meil­lä oli­si rau­ha, hä­nen haa­vo­jen­sa hin­nal­la me olem­me pa­ran­tu­neet.” (Jes 53:5.)

On tär­ke­ää kuul­la Her­ran kut­sua ja vas­taa­not­taa an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi sil­loin, kun kut­su on kuul­ta­vis­sa. Pu­hut­te­le­via ovat muun mu­as­sa Jee­suk­sen ver­tauk­set kym­me­nes­tä mor­sius­nei­dos­ta ja Il­mes­tys­kir­jan lo­pun ku­vauk­set. Vaik­ka Ju­ma­lan ar­mo on ää­re­tön, hä­nen kär­si­väl­li­syy­del­lään on ra­jat, joi­ta ei voi­da ylit­tää. Kyl­vä­jä kui­ten­kin kyl­vää niin kau­an kuin on työn ai­ka.

Ju­ma­lal­li­nen kär­si­väl­li­syys esi­ku­va­naan apos­to­li ke­hot­taa Ju­ma­lan omia pu­keu­tu­maan sy­dä­mel­li­seen ar­mah­ta­vai­suu­teen, ys­tä­väl­li­syy­teen, nöy­ryy­teen, lem­pey­teen ja kär­si­väl­li­syy­teen sekä an­ta­maan an­teek­si, vaik­ka oli­si moit­ti­mi­sen ai­het­ta. ”Niin kuin Her­ra on an­ta­nut teil­le an­teek­si, niin an­ta­kaa te­kin.” (Kol. 3:12–13.) Kär­si­väl­li­syy­des­sä lie­nee jo­kai­sel­la opet­te­le­mis­ta koko elä­män ajak­si.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys