JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Usko palvelee rakkauden teoissa

Matkaevääksi
7.6.2023 7.00

Juttua muokattu:

6.6. 13:29
2023060613292420230607070000

Mark­ku Kan­ni­ai­nen

Mo­nil­le meis­tä lie­nee tut­tu ke­ho­tus men­nä mum­mon mök­kiin opet­te­le­maan tyy­ty­väi­syyt­tä elä­mään. Aja­tus juon­tu­nee sii­tä, et­tä nämä elä­mää näh­neet ja ko­ke­neet van­hem­mat ih­mi­set ovat op­pi­neet, mikä elä­mäs­sä on tär­ke­ää ja ar­vo­kas­ta. Vaik­ka ul­koi­nen asui­nym­pä­ris­tö ei eh­kä oli­si ny­ky­ai­kai­sin, heil­lä on usein sel­lais­ta tyy­ty­väi­syyt­tä, jos­ta voim­me op­pia. Riit­tä­vä ra­vin­to, vaa­te­tus, tur­va ja läm­pö, ja ter­veys­kin vie­lä koh­tuu­del­la toi­mi­va, niin kaik­ki on hy­vin.

Voi­sim­me myös yrit­tää ym­mär­tää jo­tain sii­tä, mikä elä­mäs­sä on ar­vo­kas­ta, jo en­nen kuin tu­lem­me van­hoik­si ja kat­se­lem­me elet­tyä elä­mää pää­o­sin taak­se­päin. Sik­si eri-ikäis­ten jat­ku­va kans­sa­käy­mi­nen ja aja­tus­ten­vaih­to elä­mäs­tä on tär­ke­ää. Eräs sa­non­ta to­te­aa­kin täs­tä, et­tä ”van­hat ovat nuor­ten tu­ke­na ja nuo­ret van­ho­jen ilo­na”.

Elä­mäs­sä it­se ku­kin ta­voit­te­lem­me hel­pos­ti maal­lis­ta omai­suut­ta ja rik­kaut­ta, vaik­ka jou­dum­me sii­tä kai­kes­ta kui­ten­kin ker­ran luo­pu­maan. To­del­lis­ta on­nea ja tyy­ty­väi­syyt­tä tuo­vat lo­pul­ta muut asi­at. Mikä voi­si ol­la sel­lais­ta, min­kä va­raan on hyvä ra­ken­taa, ja mikä kes­tää kuo­le­man­kin tul­les­sa?

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti Ko­rint­tiin syn­ty­neel­le seu­ra­kun­nal­le kir­jees­sään, et­tä ”te­hän tun­net­te Her­ram­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ar­mon: hän oli ri­kas mut­ta tuli köy­häk­si tei­dän vuok­sen­ne, jot­ta te ri­kas­tui­sit­te hä­nen köy­hyy­des­tään.” (2. Kor. 8: 9.) Paa­va­li oli iloin­nut sii­tä rak­kau­des­ta nou­se­vas­ta pal­ve­lu­mie­les­tä, jota hän oli seu­ra­kun­nas­sa näh­dyt hei­dän muis­ta­es­saan ja aut­ta­es­saan Je­ru­sa­le­mis­sa asu­via us­ko­via. Vaik­ka vai­keu­det oli­vat Paa­va­lin mu­kaan ko­e­tel­leet ras­kaas­ti ko­rint­ti­lai­sia, niin he ää­rim­mäi­ses­sä köy­hyy­des­sä­kin osoit­ti­vat run­sas­ta an­te­li­ai­suut­ta. Evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen oli ol­lut heil­le jo­ta­kin niin suur­ta, et­tä se he­rät­ti pal­ve­le­van rak­kau­den myös mui­ta koh­taan. Se koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti nii­den aut­ta­mi­seen, jot­ka oli­vat ko­ke­neet sa­maa Ju­ma­lan ih­meel­lis­tä ar­moa sa­no­mas­sa Jee­suk­sen ris­tin­so­vi­tuk­ses­ta ja ylös­nou­se­muk­ses­ta.

Kau­niin ku­van täl­lai­ses­ta us­ko­vien kes­ki­näi­ses­tä huo­len­pi­dos­ta an­taa myös Apos­to­lien te­ko­jen koh­ta: ”Seu­ra­kun­ta kuun­te­li ja nou­dat­ti us­kol­li­ses­ti apos­to­lien ope­tus­ta. Us­ko­vat eli­vät kes­ki­näi­ses­sä yh­tey­des­sä, mur­si­vat yh­des­sä lei­pää ja ru­koi­li­vat. He myi­vät ta­lon­sa ja ta­va­ran­sa, ja ra­hois­ta ja­et­tiin kai­kil­le sen mu­kaan kuin ku­kin tar­vit­si.” (Ap. t. 2: 42,45.)

Jee­sus, Va­pah­ta­jam­me, luo­pui tai­vaan rik­kau­des­ta ja tuli köy­häk­si, jot­ta me ri­kas­tui­sim­me hä­nen köy­hyy­des­tään. Voi­sim­me­ko me lä­him­mäi­si­nä elää tätä to­dek­si edes hi­ve­nen – luo­pua omas­tam­me ja aut­taa sil­lä apua tar­vit­se­via?

Sel­lai­seen rak­kau­den mie­leen ja toi­min­taan meil­le an­taa yhä voi­man se, et­tä saam­me ol­la osal­li­sia sii­tä ar­mos­ta, jon­ka Ju­ma­la on Po­jas­saan meil­le val­mis­ta­nut. Sen rik­kau­den osal­li­suus kan­taa mei­tä ker­ran tai­vaan ko­tiin.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys