JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Väärät valinnat saa anteeksi

Matkaevääksi
24.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.5. 10:35
2023052210355120230524060000

Pet­ri Luk­ka

Olet­ko kos­kaan las­ke­nut, kuin­ka mon­ta va­lin­taa olet teh­nyt tä­män päi­vän ai­ka­na? Elä­mäs­sä jou­tuu ja saa koko ajan teh­dä eri­lai­sia va­lin­to­ja.

Ys­tä­vä­ni ker­toi ko­ke­muk­sen­sa ase­pal­ve­luk­sen ajal­ta, kuin­ka va­rus­mies­ka­ve­rit oli­vat il­lal­la läh­dös­sä elo­ku­viin. Us­ko­vai­set ka­ve­ruk­set päät­ti­vät pyy­tää pi­den­net­tyä il­ta­va­paa­ta, et­tä pää­si­si­vät seu­roi­hin. Po­jat sai­vat va­paan ja pää­si­vät Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon sekä ta­paa­maan us­ko­vai­sia ys­tä­vi­ään. Näin us­ko oh­jaa va­lin­to­ja sel­lai­seen suun­taan, et­tä säi­lyy us­ko­mas­sa.

Us­kon lah­jan sy­dä­mel­leen saa­nut on saa­nut Py­hän Hen­gen ko­ti­o­pet­ta­jak­si, neu­vo­jak­si ja oi­ke­aan oh­jaa­jak­si.”Tä­män lii­ton minä teen Is­ra­e­lin kan­san kans­sa tu­le­vi­na päi­vi­nä, sa­noo Her­ra: Minä pa­nen la­ki­ni hei­dän si­sim­pään­sä, kir­joi­tan sen hei­dän sy­dä­meen­sä. Minä olen hei­dän Ju­ma­lan­sa, ja he ovat mi­nun kan­sa­ni.” (Jer. 31:33.)

Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na olem­me hel­pos­ti te­ke­mäs­sä sel­lai­sia va­lin­to­ja, jot­ka vie­vät etääm­mäk­si hy­väs­tä Ju­ma­las­ta. Us­ko­vai­nen saa luot­taa sii­hen, et­tä oman­tun­non ää­ni on Ju­ma­lan ää­ni si­sim­mäs­sä. ”’Minä ope­tan si­nua’, sa­noo Her­ra, ’minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si.’” (Ps. 32:8.)

Kai­kil­la ih­mi­sil­lä tu­lee elä­mäs­sään vää­riä va­lin­to­ja, syn­tiä, joka etään­nyt­tää Ju­ma­las­ta. Jee­suk­sen an­si­on täh­den vää­rät­kin va­lin­nat saa us­koa an­teek­si. ”Sil­loin ei ku­kaan enää ope­ta tois­ta, veli ei ope­ta vel­je­ään sa­no­en: ’Op­pi­kaa tun­te­maan Her­ra!’ Sil­lä kaik­ki, pie­nim­mäs­tä suu­rim­paan, tun­te­vat mi­nut, sa­noo Her­ra. Minä an­nan an­teek­si hei­dän ri­kok­sen­sa en­kä enää muis­ta hei­dän syn­te­jään.” (Jer. 31:34.)

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen on Py­hän Hen­gen pap­pi. Hä­nen teh­tä­vä on Jee­suk­sen käs­kyn mu­kai­ses­ti ol­la vie­mäs­sä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa eteen­päin omas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sään. ”Te olet­te va­lit­tu suku, ku­nin­kaal­li­nen pa­pis­to, pyhä hei­mo, Ju­ma­lan oma kan­sa, mää­rät­ty ju­lis­ta­maan hä­nen suu­ria te­ko­jaan, joka tei­dät on pi­mey­des­tä kut­su­nut ih­meel­li­seen va­loon­sa” (1. Piet. 2:9).

Tämä ai­ka oh­jaa it­sek­kää­seen elä­mään, ot­ta­maan oma elä­mä täy­sin hal­tuun ja te­ke­mään it­se elä­män va­lin­nat. Us­ko­vai­si­na saa kui­ten­kin luot­taa va­lin­nois­sa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon ja sii­hen, et­tä Ju­ma­la tie­tää, mitä it­se ku­kin tar­vit­see. Kun­pa osai­si ai­van kuin heit­täy­tyä Tai­vaan Isän kä­si­var­sil­le ja elä­män va­lin­nois­sa kuun­nel­la oman­tun­non ään­tä.

Hyvä Ju­ma­la ha­lu­aa joh­dat­taa omi­aan tai­vaan ko­tiin. ”Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.” (Jer. 29:11.)

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys