JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Valkeaksi kuin puhdas lumi

Päivämies
Matkaevääksi
8.3.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:12
2020010111123520170308070000

Hiih­to­lo­ma­viik­ko­jen ai­kaan maas­sam­me on mo­nin pai­koin saa­tu naut­tia hoh­ta­vis­ta tal­vi­han­gis­ta. Uu­den lu­men puh­taus ja val­koi­suus ko­ros­tu­vat ke­vä­tau­rin­gon pais­tees­sa. Raa­ma­tus­sa puh­taan val­koi­nen väri ku­vaa Ju­ma­lan py­hyyt­tä ja van­hurs­kaut­ta, jot­ka hän lah­joit­taa ih­mi­sel­le us­kon kaut­ta.

Je­sa­ja ko­ros­taa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen voi­maa ja vai­ku­tus­ta tal­vi­sen ver­taus­ku­van kaut­ta: ”Vaik­ka tei­dän syn­tin­ne ovat ve­ren­pu­nai­set, ne tu­le­vat val­keik­si kuin lumi” (Jes. 1:18). Kun syn­te­jään ka­tu­va ih­mi­nen us­koo Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min, hän saa kaik­ki syn­tin­sä an­teek­si ja sy­dä­meen­sä rau­han ja le­von. Hän saa yl­leen puh­taan val­ke­at vaat­teet ja ni­men­sä elä­män kir­jaan (Ilm. 3:5).

Us­ko­vai­nen tar­vit­see evan­ke­liu­mia

Myös us­ko­vai­nen ih­mi­nen tar­vit­see suu­sa­nal­li­sen evan­ke­liu­min kuu­le­mis­ta ja us­ko­mis­ta, sil­lä heik­koi­na ih­mi­si­nä lan­ke­am­me syn­tiin niin aja­tuk­sis­sa ja sa­nois­sa kuin te­ois­sa­kin. Us­ko­vai­sen tais­te­lun tie­si myös Hep­re­a­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja, joka ke­hot­taa: ”Pan­kaam­me pois kaik­ki kuor­ma ja syn­ti, joka ai­na mei­hin tart­tuu ja hi­taak­si te­kee” (Hepr. 12:1).

Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus pe­rus­tuu ko­ko­naan Jee­suk­sen val­mis­ta­maan so­vin­to­työ­hön. Hep­re­a­lais­kir­je muis­tut­taa täs­tä pe­las­tuk­sen pe­rus­tas­ta: ”Kuin­ka pal­jon pa­rem­min puh­dis­taa­kaan Kris­tuk­sen veri! Ikui­sen hen­ken­sä voi­mal­la hän on an­ta­nut it­sen­sä vir­heet­tö­mä­nä uh­ri­na Ju­ma­lal­le, ja hä­nen ve­ren­sä puh­dis­taa mei­dän oman­tun­tom­me kuo­le­man te­ois­ta, niin et­tä voim­me pal­vel­la elä­vää Ju­ma­laa” (Hepr. 9:14).

Ko­ko­naan Ju­ma­lan työn va­ras­sa

Raa­mat­tu ko­ros­taa, et­tä ih­mi­nen ei voi omin avuin ja voi­min hank­kia it­sel­leen puh­taut­ta ja py­hyyt­tä Ju­ma­lan edes­sä. Ih­mi­sen tur­mel­tu­nut luon­to ei ha­lu­ai­si kuul­la edes pu­hut­ta­van syn­nis­tä ja pa­ran­nuk­ses­ta. Se tah­toi­si elää vain omien mie­li­ha­lu­jen­sa mu­kaan ja unoh­taa ko­ko­naan Ju­ma­lan ja hä­nen sa­nan­sa to­tuu­den.

Ju­ma­lan sa­nas­ta ir­taan­tu­mi­nen nä­kyy va­li­tet­ta­vas­ti myös rak­kaan kan­san­kirk­kom­me pii­ris­sä, jos­sa il­me­nee pyr­ki­mys­tä mu­kaut­taa kir­kon op­pi ajan muut­tu­vien vir­taus­ten ja ih­mi­sen ra­jal­li­sen jär­kei­lyn mu­kai­sek­si. Täl­löin ope­tuk­ses­ta ka­to­aa Raa­ma­tun sa­no­ma syn­nis­tä ja pa­ran­nuk­ses­ta, ei­kä se enää oh­jaa ih­mis­tä Ju­ma­lan luok­se vaan kau­em­mas hä­nes­tä.

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ju­lis­tuk­ses­sa kuu­luu ai­na sekä va­roi­tus syn­nis­tä et­tä evan­ke­liu­min ih­meel­li­set lu­pauk­set. Kirk­kom­me tun­nus­tus­kir­joi­hin kuu­lu­vas­sa Augs­bur­gin tun­nus­tuk­sen puo­lus­tuk­ses­sa to­de­taan, et­tä saar­nan var­si­nai­nen teh­tä­vä on ”syyt­tää syn­neis­tä ja ja­kaa syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta ja van­hurs­kaut­ta Kris­tuk­sen täh­den” (Apol. XII, 27).

Raa­ma­tun kes­kei­sin vies­ti on sa­no­ma Jee­suk­sen val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta. Tämä on loh­dul­lis­ta ja tur­val­lis­ta kuul­ta­vaa: ih­mi­nen saa jät­täy­tyä ko­ko­naan Ju­ma­lan ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen va­raan. Niin heik­koa Ju­ma­lan las­ta ei ole­kaan, et­tei­kö Ju­ma­la kan­tai­si hän­tä ian­kaik­ki­sil­la kä­si­var­sil­laan tai­vaan ko­tiin.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.3.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Heta Ve­sa­mä­ki

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys