JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Vuorilinnassa on turvallista

Matkaevääksi
24.1.2024 7.00

Juttua muokattu:

23.1. 07:49
2024012307495120240124070000

Jari Kol­mo­nen

Mikä tuo si­nul­le tur­vaa täs­sä elä­mäs­sä? Mo­nia täs­sä maa­il­mas­sa ta­pah­tu­via asi­oi­ta pys­ty­tään en­na­koi­maan. Pys­tym­me ar­vi­oi­maan, mikä on eri ta­pah­tu­mien to­den­nä­köi­syys. Tie­däm­me usein, mitä eri va­lin­nois­tam­me to­den­nä­köi­ses­ti seu­raa pi­dem­mäl­lä tai ly­hy­em­mäl­lä ajan­jak­sol­la. Ih­mi­sel­le tuo tur­val­li­suu­den tun­net­ta muun mu­as­sa se, et­tä tie­tää mitä on ta­pah­tu­mas­sa ja voi va­rau­tua myön­tei­siin ja kiel­tei­siin ta­pah­tu­miin.

Tur­val­lis­ta on myös ym­mär­tää, et­tä asi­at ovat lo­pul­ta Ju­ma­lan kä­des­sä. Epä­to­den­nä­köi­si­ä­kin asi­oi­ta ta­pah­tuu, mut­ta ne­kin ovat Ju­ma­lan kä­des­sä. On tur­val­lis­ta us­koa, et­tä Ju­ma­la on hyvä ja hä­nen tah­ton­sa mei­tä koh­taan on hyvä.

Psal­mis­sa 18 Daa­vid kiit­te­lee pu­hut­te­le­vas­ti Ju­ma­laa, kun hän pe­las­ti Daa­vi­din Sau­lin ja vi­hol­lis­ten kä­sis­tä: ”Sinä pääs­tit mi­nut tur­vaan, sinä olet vuo­ri­lin­na­ni. Ju­ma­la­ni, si­nuun minä tur­vau­dun, sinä olet kal­lio, olet kil­pe­ni, si­nul­ta saan avun ja suo­jan” (Ps 18:3).

Daa­vid ver­ta­si Ju­ma­laa vuo­ri­lin­naan. Lin­nas­sa on pak­sut muu­rit ja vuo­rel­le ra­ken­ne­tus­sa lin­nas­sa on hy­vin tur­val­li­nen olo. Jos joku ai­koo teh­dä pa­haa vuo­ri­lin­nas­sa ole­val­le ih­mi­sel­le, hä­nen pi­tää en­sin nous­ta ken­ties jyrk­kää­kin vuo­ren­rin­net­tä ylös. Sen jäl­keen hä­nen pi­tää jo­ten­kin pääs­tä vie­lä muu­rin yli var­ti­joi­den huo­maa­mat­ta. Mah­do­ton teh­tä­vä. Daa­vid koki, et­tä sa­mal­la ta­val­la on mah­do­ton­ta teh­dä hä­nel­le pa­haa, jos Ju­ma­la hän­tä suo­jaa ei­kä sal­li ke­nen­kään va­hin­goit­taa hän­tä.

Ju­ma­laan on hyvä tur­vau­tua. Ka­te­kis­muk­ses­sa en­sim­mäi­sen käs­kyn, ”Minä olen Her­ra, si­nun Ju­ma­la­si”, se­li­tyk­ses­sä sa­no­taan: ”Jo­kai­nen et­sii jo­ta­kin, jo­hon voi kiin­nit­tää toi­von­sa. Luu­lem­me, et­tä raha, val­ta ja kun­nia suo­jaa­vat mei­tä. Ra­ken­nam­me elä­mäm­me it­sem­me ja omien te­ko­jem­me va­raan. Se, mi­hin en­nen muu­ta tur­vau­dum­me, on mei­dän Ju­ma­lam­me.” On tär­ke­ää tur­vau­tua en­nen kaik­kea elä­vään Ju­ma­laan.

Kun Ju­ma­la py­säyt­tää ar­mos­ta osat­to­man ih­mi­sen ja saa tä­män nä­ke­mään ti­lan­sa, ih­mi­nen al­kaa pe­lä­tä, mi­hin jou­tuu syn­tien­sä ta­kia. Sil­loin ih­mi­sen tur­vak­si tu­lee ar­mol­li­nen Ju­ma­la pa­ran­nuk­ses­sa. Pa­ran­nuk­seen kuu­luu hätä ja pel­ko omis­ta syn­neis­tä, mut­ta sa­mal­la ta­val­la sii­hen kuu­luu tur­va Jee­suk­sen haa­vois­sa.

On tur­val­lis­ta us­koa, et­tä kaik­ki mitä ta­pah­tuu, ta­pah­tuu lo­pul­ta Ju­ma­lan sal­li­ma­na. Lo­pul­li­se­na pää­mää­rä­nä kris­ti­tyl­lä ei ole mi­tään täs­sä ajas­sa ole­vaa, vaan tai­vas, jos­sa on ian­kaik­ki­nen vuo­ri­lin­na.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys