JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ajan kulku

9.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

3.5. 11:37
2023050311373020230509060000

Jar­mo Määt­tä

Jarmo Määttä

Ai­ka on suh­teel­li­nen kä­si­te. Jos­kus se tun­tuu pit­käl­tä, toi­si­naan se saa sii­vet ja vä­lil­lä sen ku­lun toi­voi­si hi­das­tu­van. Vä­lil­lä las­kem­me päi­viä tiet­tyyn ta­pah­tu­maan. Lap­suu­den jou­lu­ka­len­te­ri toi ajan kul­kuun konk­re­ti­aa, jos­sa jou­lu­aa­ton luuk­ku ja ti­hen­ty­vä odo­tuk­sen jän­ni­tys oli­vat päi­vä päi­väl­tä lä­hem­pä­nä. Nyt las­ke­taan päi­viä Kau­ha­van Su­vi­seu­roi­hin.

Su­vi­seu­ra­mat­kaan val­mis­tau­tu­vis­sa per­heis­sä on pal­jon muis­tet­ta­vaa, jot­ta kaik­ki val­mis­te­lut eh­di­tään teh­dä ajois­sa. Kii­re­kin voi tul­la. Su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa ajan kul­ku voi tun­tua lii­an­kin no­pe­al­ta: eh­di­tään­kö kaik­ki saa­da val­miik­si ajois­sa? Olen seu­ran­nut vai­mo­ni työs­ken­te­lyä jä­se­ne­nä työ­voi­ma­toi­mi­kun­nas­sa, jos­sa työ Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­ja var­ten aloi­tet­tiin jo puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten. Se on vaa­ti­nut usei­ta ko­kouk­sia ja tark­kaa ai­ka­tau­lut­ta­mis­ta, jot­ta kaik­ki val­mis­te­lut on­nis­tu­vat ja työ­vuo­rot saa­daan täy­tet­tyä.

Su­vi­seu­rat on jou­lun ohel­la eri­tyi­nen ta­pah­tu­ma, jon­ka koh­dal­la py­säh­dyn miet­ti­mään ai­kaa; men­nyt­tä, ny­kyis­tä ja tu­le­vaa. Mo­lem­piin ta­pah­tu­miin liit­tyy pal­jon val­mis­te­lu­ja, muis­to­ja ja mie­li­ku­via, kii­ret­tä­kin. Muis­tot liit­ty­vät tun­nel­maan, ih­mis­suh­tei­siin, ko­ke­muk­siin ja odo­tuk­siin. Van­hat muis­tot, tun­nel­mat ja ko­ke­muk­set pa­laa­vat mie­leen. Jot­kut muis­tot ovat tuo­rei­ta, ku­lu­neen vuo­den ajal­ta, toi­set muis­tot taas kan­ta­vat vuo­si­kym­men­ten taak­se lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen. Osa muis­tois­ta on iloi­sia ja mu­ka­via; on tur­val­li­suu­den tun­net­ta, yh­teis­tä te­ke­mis­tä, kes­kus­te­lu­ja, val­mis­te­lu­ja ja mu­ka­vien asi­oi­den odot­ta­mis­ta. Sa­mal­la pa­laan mie­li­ku­vis­sa­ni men­nei­siin Su­vi­seu­roi­hin elä­män­kaa­re­ni eri vai­heis­sa. Su­vi­seu­ra-ar­ki ja omat tun­nel­mat ovat ol­leet hy­vin eri­lais­ta lap­se­na, nuo­re­na, pien­ten las­ten van­hem­pa­na ja nyt, kun omia pie­niä lap­sia ei enää ole. Myös hy­vin eri­lai­set työ­vuo­rot eri Su­vi­seu­rois­sa ovat jät­tä­neet muis­ti­jäl­ken­sä.

Tun­nen myös hai­keut­ta. Su­vi­seu­rois­sa huo­maan taas yh­den vuo­den ku­lu­neen. Mitä kaik­kea vuo­den ai­ka­na on ta­pah­tu­nut? Usein häm­mäs­tyn ajan­ku­lua, kun Su­vi­seu­rois­sa huo­maan har­maan­tu­neet ikä­to­ve­ri­ni. Mi­hin ai­ka on niin no­pe­as­ti men­nyt? Olen taas vuo­den van­hem­pi, vuo­den ko­ke­neem­pi, eden­nyt taas vuo­den elä­män­kaa­rel­la­ni. Kun suun­taan kat­see­ni men­nee­seen, to­te­an mo­nen rak­kaan ja it­sel­le­ni mer­kit­tä­vän ih­mi­sen tul­leen jo elä­män­kaa­ren­sa pää­hän. Eri­tyi­sel­lä ta­val­la he pa­laa­vat mie­lee­ni Su­vi­seu­rois­sa. Aja­tus suun­tau­tuu myös tu­le­vaan: kuin­ka kau­an mi­nul­la on ai­kaa? En­tä lä­hei­sil­lä­ni?

Kau­ha­van Su­vi­seu­rat lä­he­ne­vät päi­vä päi­väl­tä. Su­vi­seu­ra­vie­raa­na on hyvä ol­la. Su­vi­seu­rat mah­dol­lis­ta­va val­ta­va taus­ta­työ jää suu­rel­ta osin pii­loon. Se on vaa­ti­nut pal­jon ai­kaa ja hy­vää suun­nit­te­lua. Su­vi­seu­rois­sa Ju­ma­lan sana roh­kai­see us­ko­maan ja luot­ta­maan tu­le­vai­suu­teen. Kun kat­son eteen­päin ja mie­tin tu­le­vaa vuot­ta, ai­ka voi näyt­tää myös pe­lot­ta­val­ta. Mo­nis­ta uh­ka­ku­vis­ta huo­li­mat­ta voin kui­ten­kin luot­taa sii­hen, et­tä kaik­ki on Ju­ma­lan kä­sis­sä. Myös Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­ja on sii­hen luot­ta­en hyvä val­mis­tel­la ja sit­ten saa­pua myös su­vi­seu­ra­vie­raak­si.

Kohti Kauhavan Suviseuroja
Viestintätoimikunnan toimittamassa blogisarjassa kurkistetaan seuravalmisteluihin eri näkökulmista.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys