JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Erilaisina saman Sanan äärellä

9.6.2023 6.05

Juttua muokattu:

8.6. 13:16
2023060813165220230609060500

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Saa­ra Kel­lo­saa­ri

Sel­kä on jo käy­nyt ku­ma­raan ja as­kel hi­das­tu­nut, mut­ta edel­leen sy­dän täyn­nä rak­kaut­ta ja kii­tos­ta hän tart­tuu vai­mo­aan kä­des­tä. He as­kel­ta­vat seu­ra­tel­tas­ta koh­ti il­ta-au­rin­gos­sa kul­tai­se­na kyl­pe­vää kent­tää. Tel­tan ovi­au­kol­la he sei­sah­tu­vat het­kek­si, hän kat­sah­taa vai­moon­sa ja hy­myi­lee.

Hän is­tuu yk­sin pit­kän seu­ra­pen­kin pääs­sä. Ke­vyt tuu­len­vi­re hei­lut­taa telt­ta­kan­gas­ta ja vii­len­tää mu­ka­vas­ti sel­kää. Hän ris­tii kä­ten­sä ja yh­tyy esi­ru­kouk­seen. Us­koo, et­tä Ju­ma­la kuu­lee kaik­kein ää­net­tö­mim­män­kin huo­kauk­sen, ja mie­les­sään li­sää ru­kouk­seen vie­lä yh­den pyyn­nön.

Seu­ra­kent­tää koh­ti ete­ne­vä ih­mis­mas­sa kul­jet­taa hän­tä mää­rä­tie­toi­ses­ti eteen­päin. Hän päät­tää kul­kea hil­jal­leen ja tun­nus­tel­len. Ajat­te­lee, mi­ten si­säl­tä huu­ta­va epä­var­muus ta­voit­taa ym­pä­ril­lä kul­ke­vat, mut­ta ku­kaan ei ole kuu­le­vi­naan. Syr­jä­sil­mäl­lä tark­kai­lee va­ro­vas­ti ym­pä­ril­leen, et­sii ih­mis­ten kat­seis­ta kum­mek­sun­taa ja ih­met­te­lyä. Sit­ten sy­dä­men­lyön­nit tyyn­ty­vät as­kel­ten vä­hi­tel­len mu­kau­tu­es­sa reip­paa­seen vauh­tiin. Ruo­ka­jo­nos­sa hän­tä odo­tel­laan jo. Tun­tuu hy­väl­tä ol­la taas tääl­lä.

Hän ei enää ky­ke­ne omin avuin liik­ku­maan vuo­tees­saan. Lou­naan jäl­keen hoi­ta­ja pyyh­kii hä­nen suu­pie­len­sä, las­kee vuo­teen pää­dyn alas ja aut­taa hä­net mu­ka­vaan asen­toon. Ra­di­on vie­res­sä ole­vaan kel­tai­seen muis­ti­lap­puun on si­ni­sel­lä mus­te­ky­näl­lä kir­jo­tet­tu oi­kea taa­juus. Ra­dio sä­ri­see, ja sit­ten pie­nes­sä huo­nees­sa kai­ku­vat sa­nat an­teek­si­an­nos­ta. Vuo­tees­saan hän lii­kah­taa vä­hän, sel­väs­ti tun­nis­taa.

Kaik­kein nuo­rim­man vaa­le­an­si­ni­nen ke­sä­hat­tu on luis­kah­ta­nut vi­noon, pie­net sil­mät pai­nu­vat vä­hi­tel­len kiin­ni. Hän py­säyt­tää vau­nut, naut­tii het­ken rau­has­ta ja jat­kaa taas pu­heen kuun­te­le­mis­ta. Sa­mal­la poh­tii, sai­si­ko su­vi­seu­ra­pu­heis­ta kuun­te­le­mis­taan ha­ja­nai­sis­ta lau­seis­ta koot­tua edes yh­tä ko­ko­nais­ta saar­naa. Pian pie­net sor­met taas tart­tu­vat hä­neen, esit­te­le­vät on­nel­li­se­na peh­men­nyt­tä tu­li­ais­ta. Muut­kin ovat jo eh­ti­neet hä­nen luok­seen. Kiuk­ku näyt­tää su­la­neen sa­maa tah­tia jää­te­löi­den kans­sa. Hän nos­taa sil­män­sä ja vas­taa hy­myyn.

He huo­maa­vat toi­sen­sa jo kau­kaa, mo­lem­mat ko­hot­ta­vat pie­nes­ti kä­ten­sä ter­veh­dyk­seen. He ha­laa­vat va­ro­vas­ti, vie­lä vie­rai­ta toi­sil­leen. Ja­ka­vat sa­man hil­jai­sen toi­veen en­sim­mäi­ses­tä ys­tä­vyy­des­tä. Aluk­si aras­tel­len vaih­ta­vat vii­mei­sim­piä kuu­lu­mi­sia, sit­ten iloa kas­voil­laan kään­näh­tä­vät ja suun­taa­vat koh­ti ra­vin­to­lan ka­tok­sia.

Eh­tool­li­sen jäl­keen hän is­tuu seu­ra­tel­tan kes­ki­vai­heil­la, seu­rai­lee eh­tool­lis­pöy­tään kul­ke­via. Kuun­te­lee si­vuil­ta, edes­tä ja ta­kaa tul­vi­vaa lau­lua. Joku hä­nen ohit­seen hil­jal­leen kä­ve­le­vä yh­tyy vir­teen kul­kies­saan ys­tä­vien­sä kans­sa koh­ti eh­tool­lis­pöy­tää. Yh­täk­kiä tuo näky kos­ket­taa, vah­vis­taa. Täl­lä pui­sel­la pen­kil­lä on help­po us­koa ja luot­taa. Toi­vot­ta­vas­ti huo­men­na­kin, ja kaik­ki­na päi­vi­nä.

– –

Su­vi­seu­ra-alu­eel­la on yh­tä mon­ta eri­lais­ta elä­män­ta­ri­naa kuin on seu­ra­vie­ras­ta­kin, yh­tä mon­ta eri­lais­ta su­vi­seu­ra­mat­kaa. Mat­ka Su­vi­seu­roi­hin voi ol­la las­ket­ta­vis­sa mi­nuu­teis­sa, tun­neis­sa, päi­vis­sä, vii­kois­sa, kuu­kau­sis­sa tai vuo­sis­sa.

Hyvä Ju­ma­la. Suot­han Su­vi­seu­rat, jois­sa seu­ra­vie­rai­ta saa vir­voit­taa an­teek­si­an­ta­mus, ar­mo ja rau­ha. An­na kes­ki­näi­sen rak­kau­den ja läm­mön kul­kea sy­dä­mes­tä sy­dä­meen, an­taa loh­tua, voi­maa ja toi­voa jo­kai­sen si­sim­pään. Kan­taa ke­sään, syk­syyn, ke­vää­seen ja taas ke­sään.

Kohti Kauhavan Suviseuroja
Viestintätoimikunnan toimittamassa blogisarjassa kurkistetaan seuravalmisteluihin eri näkökulmista.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys