JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Etä­py­hä­kou­lu oman väen kes­ken

11.6.2021 7.05

Juttua muokattu:

3.6. 15:47
2021060315475820210611070500

Johanna Joensuu

Johanna Joensuu

Kun vii­me vuo­den alus­sa ru­pe­sin blo­gis­tik­si, en tien­nyt, mikä on blogi. En tien­nyt mon­ta muu­ta­kaan ny­ky­vies­tin­tään liit­ty­vää asi­aa.

Pian en­sim­mäis­ten blo­gie­ni jäl­keen jou­duin eris­tyk­seen. En tien­nyt eris­tyk­ses­sä ole­mi­ses­ta­kaan mi­tään. Mui­den ta­voin odo­tin eris­tyk­sen päät­ty­vän muu­ta­man vii­kon pääs­tä. Ei päät­ty­nyt, vaan koko Uu­si­maa mää­rät­tiin eri­tyk­seen. Oli pak­ko ru­ve­ta hy­väk­sy­mään uu­si tek­niik­ka ja pala pa­lal­ta it­se ope­tel­la sen käyt­tä­mis­tä. Ai­na jos­tain löy­tyi kär­si­väl­li­siä opet­ta­jia.

Suur­per­hees­säm­me ko­keil­tiin etä­ta­paa­mis­ta jo tois­ta vuot­ta sit­ten, mut­ta sil­loin uu­si pu­he­kult­tuu­ri oli lii­an mo­nel­le vie­ras. Kun lo­pul­ta useim­mat ha­luk­kaat oli saa­tu mu­kaan, em­me osan­neet sul­kea omaa mik­ki­äm­me, ja in­to oli niin ää­ne­käs­tä, et­tei kes­kus­te­lus­ta tul­lut mi­tään.

Vuo­des­sa olem­me op­pi­neet. Kau­an olen suun­ni­tel­lut pi­tä­vä­ni lä­hei­sim­mil­le lap­sil­le py­hä­kou­lua pit­kä­per­jan­tai­na, jol­loin muut me­not py­ri­tään ra­joit­ta­maan mi­ni­miin.

Nyt ke­vääl­lä tuo py­hä­kou­lu to­teu­tui etä­nä ja oli niin mu­ka­va, et­tä pi­dim­me pää­si­äi­se­nä toi­sen­kin.

Suu­res­sa per­hees­säm­me on kai­ke­ni­käi­siä py­hä­kou­lu­lai­sia jo nel­jäs­sä pol­ves­sa. Kum­paan­kin py­hä­kou­luun löy­tyi hel­pos­ti vas­tuu­per­he, joka esit­ti kut­sun ja jos­ta löy­tyi sekä sä­es­tä­jä et­tä ”mo­ni­ää­ni­nen” kuo­ro. Omas­sa ko­dis­saan muut sit­ten osal­lis­tui­vat lau­luun ku­kin omal­la tai­dol­laan. Näy­töl­lä erot­tui mo­nen­lai­sia kuo­ro­ja. Kuun­te­li­joi­na­kin oli mo­nen­lai­sia ryh­miä.

En­si­nä­ke­mi­nen oli rie­mul­li­nen. Joku pie­ni pää tuli ter­veh­ti­mään niin lä­hel­tä, et­tei hä­nes­tä nä­ky­nyt kuin sie­rai­met. Kes­kit­ty­mi­nen­kin vaih­te­li. En tie­dä, en­kä ole ky­sel­lyt, mi­ten py­hä­kou­lut ko­et­tiin ko­deis­sa. Vä­lil­lä näim­me len­tä­viä bar­be­ja ja pik­ku tap­pe­lui­ta, mut­ta myös sen, et­tä näyt­tö­päät­teel­le an­net­tiin suuk­ko. Sil­le jou­kol­le oli­si eh­kä ol­lut lii­an haas­ta­vaa pi­tää py­hä­kou­lua li­ve­nä.

Nyt saim­me rau­has­sa kes­kit­tyä sii­hen sa­no­maan, jota ha­lu­sim­me heil­le vä­lit­tää. Si­tä­pait­si jo py­hä­kou­lun val­mis­te­le­mi­nen oli an­ta­nut kii­ras­tors­tail­lem­me si­säl­lön: mitä ja mi­ten pu­hum­me, jot­ta 10–15 mi­nuu­tis­sa saam­me sa­no­tuk­si kir­ja­val­le kuu­li­ja­kun­nal­le sen, mitä ha­lu­am­me.

Yhä tätä kir­joit­ta­es­sa­ni näen nuo­ren ih­mi­sen kirk­kaat, va­ka­vat sil­mät, kun kä­vim­me läpi en­sin pit­kä­per­jan­tain, sit­ten pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mia. Mi­nun ei tar­vit­se miet­tiä, mitä he niis­tä myö­hem­min muis­ta­vat, sil­lä Tai­vaan Isä on kas­vun an­ta­ja. Niin­hän lau­loim­me­kin, et­tä "siu­naa sa­nan kyl­vö­työ myös­kin ko­dis­sam­me, an­na ar­mon kas­vat­taa, hoi­taa toi­si­am­me" (SL 162: 3).

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
KirstiWallenius-Riihimäki

”Vuo­si van­han van­hen­taa, kak­si lap­sen kas­vat­taa”

3.1.2022 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Elä­män pi­tui­nen kes­kus­te­lu Tai­vaan Isän kans­sa

8.12.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Su­vi­seu­ro­ja tal­koo­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta

26.10.2021 9.30
KirstiWallenius-Riihimäki

Bei­geä, kash­mi­ria ja heh­ku­vaa mu­na­koi­soa

7.10.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Pa­ra­dok­si

9.9.2021 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Rip­pi­kou­lu­kup­lia

6.8.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Kup­lis­sa

10.7.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Lu­ki­häi­rö

15.5.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Su­ku­pol­vet vaih­tu­vat

12.4.2021 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ko­ro­na-ajan viih­tei­tä

12.3.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Kas­te­juh­la ko­ro­na-ai­kaan

11.2.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Ko­ro­na­vuo­den it­se­ti­li­tys­tä

10.1.2021 6.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Ai­na vaan sitä ko­ro­naa

27.11.2020 14.55
KirstiWallenius-Riihimäki

Pen­kin­pai­na­jai­set vai pel­kät pai­na­jai­set?

28.9.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ne mo­nis­tei­den oi­ke­at puo­let

5.9.2020 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Mi­ten kir­joi­tan blo­gia?

9.8.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Jän­ni­tys­ker­to­mus: Rip­pi­kou­lut vuon­na 2020

9.6.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Mil­lais­ta on van­he­ta?

16.5.2020 6.35
KirstiWallenius-Riihimäki

Tiu­kat sa­nat kuin ki­meä il­ma­hä­ly­tys­si­ree­ni

8.4.2020 6.10
KirstiWallenius-Riihimäki

Kyl­lä minä niin mie­le­ni pa­hoi­tan

15.3.2020 6.20
KirstiWallenius-Riihimäki

Tär­keä oi­val­lus

6.2.2020 6.45
KirstiWallenius-Riihimäki

Näin­kö täs­sä kä­vi­kin?

2.1.2020 6.32
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys