JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hirmuisesti velkaa ja silti velaton

31.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

21.12. 15:57
2023122115574220231231060000

Mark­ku Ka­mu­la

Kir­jan­pi­to­lain mu­kaan yh­ti­ön ti­li­kau­si on 12 kuu­kaut­ta. Yleen­sä ti­li­kau­si on ka­len­te­ri­vuo­si, mut­ta se voi ajoit­tua muu­ten­kin. Ti­li­vuo­sit­tain on teh­tä­vä ti­lin­pää­tös. Ti­lin­pää­tök­ses­sä yh­ti­ön ta­lou­del­lis­ta ti­laa ku­va­taan ti­li­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä. Tu­los­las­kel­mas­sa sel­vi­te­tään, min­kä ver­ran yh­tiö on tuot­ta­nut voit­toa tai tap­pi­o­ta, ja ta­sees­sa sel­vi­te­tään va­rat ja ve­lat.

Ti­lin­pää­tös­ten tul­tua jul­ki­sek­si me­nes­ty­nei­den yri­tys­ten joh­toa saa­te­taan ihail­la ja jopa ka­deh­tia. Toi­saal­ta hei­dän toi­min­nas­taan ko­e­te­taan löy­tää sel­lais­ta, mis­tä voi ot­taa opik­si. Huo­nos­ti sel­vin­nei­den yri­tys­ten toi­min­nas­ta taas ko­e­te­taan löy­tää asi­oi­ta, joi­ta tu­lee vält­tää ja jois­ta voi myös ot­taa opik­si.

Joka vuo­si osa yri­tyk­sis­tä ei sel­viä ti­lin­pää­tök­seen as­ti, kun yri­tyk­sen joh­dol­le ja omis­ta­jil­le tu­lee sel­väk­si kes­ken toi­min­ta­vuo­den, et­tä ra­hat ovat lop­pu­neet, vel­ko­ja on enem­män kuin saa­ta­via ja nä­ky­mää ti­lan­teen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ei ole. Tänä vuon­na kon­kurs­siu­u­ti­sia on ol­lut enem­män kuin vuo­siin. Kon­kurs­siu­u­ti­sen ää­rel­lä syn­tyy kes­kus­te­lua työn­sä me­net­tä­nei­den koh­ta­lois­ta ja kaa­tu­neen yri­tyk­sen joh­don toi­min­nas­ta.

Isois­sa kon­kurs­seis­sa päi­vi­tel­tä­vää tun­tuu ole­van enem­män kuin pie­nis­sä. Tie­tä­ji­ä­kin tun­tuu ole­van sitä enem­män, mitä isom­pi yri­tys on kaa­tu­nut. Ai­ka mo­nel­la on mie­li­pi­de, mitä oli­si pi­tä­nyt teh­dä toi­sin ja mitä ai­na­kaan ei oli­si saa­nut teh­dä. Myö­tä­tun­toa tun­ne­taan laa­jas­ti, mut­ta har­vem­min kaa­tu­neen yri­tyk­sen joh­toa ja omis­ta­jia koh­taan. Kui­ten­kin hätä ja hä­peä ovat var­mas­ti tut­tu­ja tun­tei­ta heil­le, jot­ka ovat kaik­ken­sa teh­den kan­ta­neet vas­tuu­ta yri­tyk­sen toi­min­nas­ta ja ta­lou­des­ta ja sil­ti epä­on­nis­tu­neet.

Moni on jou­tu­nut ko­ke­maan poh­jan pu­to­a­van elä­mäl­tään, kun on me­net­tä­nyt työn­sä ja jäl­jel­le on jää­nyt vain iso vel­ka. Tä­män ei kui­ten­kaan tar­vit­se tar­koit­taa kai­ken lop­pu­mis­ta. Lail­li­sen kon­kurs­sin jäl­keen­kin voi yrit­tää uu­del­leen, par­haas­sa ta­pauk­ses­sa vah­vem­pa­na ja vii­saam­pa­na kuin en­nen kon­kurs­sia. Työn­sä me­net­tä­nyt voi saa­da uut­ta työ­tä, ja hä­nel­lä­kin uu­den al­ku voi ol­la en­tis­tä pa­rem­pi. Toi­vo­aan ei kan­na­ta me­net­tää!

Raa­mat­tu on pyhä kir­ja, ja sen kes­kei­nen sa­no­ma on Ju­ma­lan pe­las­tus­työ syn­tiin lan­gen­nut­ta ih­mis­tä koh­taan, mut­ta tätä sa­no­maa on ker­rot­tu si­to­en sitä laa­jas­ti ih­mis­ten ar­keen. Yk­si kon­kurs­si­ker­to­mus­kin Raa­ma­tus­sa on, ni­mit­täin Jo­bin kir­jas­sa. Jo­bin kir­jaa kan­nat­taa lu­kea aja­tuk­sen kans­sa! Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan myös sel­väs­tä ra­has­ta; Jee­sus käyt­ti ra­haa, vel­kaa ja pää­o­man tuot­toa ope­tuk­sis­saan vä­li­nei­nä usei­ta ker­to­ja. En­sim­mäi­si­nä mie­lee­ni tu­le­vat ver­tauk­set kei­sa­ril­le mak­set­ta­vas­ta ve­ros­ta (Luuk. 20:25), kym­me­nen­tu­han­nen lei­vis­kän ve­las­ta (Matt. 18:24) ja pal­ve­li­joil­le us­ko­tuis­ta ra­hois­ta (Matt. 25:14).

Raa­ma­tun ope­tus on, et­tä ajal­lis­ten ti­li­kir­jo­jen tar­kas­te­lua tär­ke­äm­pää on tun­non ti­li­kir­jo­jen hoi­ta­mi­nen. Omas­ta tu­los­las­kel­mas­taan us­ko­vai­nen ih­mi­nen jou­tuu tois­tu­vas­ti ha­vait­se­maan, et­tä mi­tään hy­vää ei ole saa­nut ai­kai­sek­si, hy­vis­tä yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta on tul­lut vain tap­pi­oi­ta (Room. 3:12). Jat­ku­va tap­pi­on te­ke­mi­nen­hän tar­koit­taa koko ajan li­sään­ty­vää vel­kaan­tu­mis­ta. Jopa sii­nä mää­rin, et­tä moni ih­mi­nen on val­mis heit­tä­mään mat­kan te­ke­mi­sen sik­seen, jät­tä­mään kon­kurs­si-il­moi­tuk­sen. Ja niin moni on teh­nyt­kin. Kat­so­nut, et­tä tämä ei kan­na­ta ei­kä tu­le­vai­suu­den nä­ky­mää ole.

Jos tai­vas­mat­kam­me oli­si oman osaa­mi­sem­me ja voi­mam­me va­ras­sa, oli­sim­me kaik­ki kon­kurs­si­kyp­siä jo en­nen mat­kan al­kua. Raa­ma­tus­sa ke­ho­te­taan kui­ten­kin jat­ka­maan aloi­tet­tua tai­val­ta kär­si­väl­li­ses­ti ja kes­keyt­tä­mät­tä, luot­ta­en rik­kaan isäm­me lä­het­tä­mään vel­ko­jem­me lu­nas­ta­jaan Jee­suk­seen (Hepr. 12:1–2). Tun­non ta­lout­ta ni­mit­täin hoi­de­taan toi­sel­la ta­val­la kuin yri­tyk­sen ta­lout­ta. Eu­ro­jen ti­lal­la on an­teek­si­an­ta­mus, ja tu­los­vaa­ti­muk­sen ti­lal­la on ar­mo. Ti­li­kau­den pi­tuus ei ole vuo­si vaan tämä het­ki. Näin on joka päi­vä ja myös uu­den vuo­den al­ka­es­sa. On tur­val­lis­ta to­de­ta, et­tä vaik­ka ta­sees­sa on mer­kin­tä hir­mui­ses­ta ve­las­ta, niin sen toi­sel­la puo­lel­la on kuit­taus: ei yh­tään vel­kaa, kaik­ki on an­teek­si an­net­tu. Mat­ka jat­kuu ar­mon va­ras­sa!

MarkkuKamula
Vartuin ison perheen keskellä Pohjois-Pohjanmaalla ja olen päätynyt ison perheen isäksi Päijät-Hämeeseen. Koen kainuulaisen mentaliteetin omakseni – Nälkämaan laulu sykähdyttää aina. Vapaa-aikaani vietän mieluiten lueskellen tai mökillä ja kotipihalla puuhastellen. Kirves, lapio, talikko ja harava sopivat käsiini hyvin. Kalastusta ja metsästystä harrastan kevyesti. Toimeentuloni hankin toimitusjohtajana rakennusalalla. Voit halutessasi antaa palautetta teksteistäni osoitteeseen markku.kamula@gmail.com.
MarkkuKamula

Miten minun tulisi nyt toimia?

27.3.2024 7.00
MarkkuKamula

Purkuinfoa ja taivaan terveisiä

29.2.2024 6.00
MarkkuKamula

Tasaisen tavallinen lauantai – rakkaudella höystettynä

27.1.2024 6.00
MarkkuKamula

Mitä oli ennen kuin mitään oli?

24.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Marraskuusta ikuiseen suveen

4.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä aika on?

12.10.2023 7.30
MarkkuKamula

Aivan paras kanava

23.8.2023 7.00
MarkkuKamula

Lyhyt, mutta täydellinen elämä

26.7.2023 6.00
MarkkuKamula

Maitokärryt, muriseva kuutoskone ja mönkijä – muistoja suviseuratyövuoroista

28.6.2023 6.00
MarkkuKamula

"Söin, annoin pikkusiskolleni, ja hänkin söi"

30.5.2023 6.00
MarkkuKamula

Jumala siunatkoon Suomen kansaa

29.4.2023 6.00
MarkkuKamula

Mukavat ja vähemmän mukavat kotityöt

26.3.2023 7.00
MarkkuKamula

Inflaatio ei syö armoa

3.3.2023 6.00
MarkkuKamula

Raamatulliset kädet

27.1.2023 6.00
MarkkuKamula

Kaksi tyhjätaskuista nuorta lupasi rakastaa

23.12.2022 6.00
MarkkuKamula

Odottamisia

27.11.2022 6.00
MarkkuKamula

Sielunvihollinen – kesy satuhahmo?

26.10.2022 6.00
MarkkuKamula

Uskon, toivon ja rakkauden keskellä ohut tumma raita

25.9.2022 6.15
MarkkuKamula

Mieleen piirtyi kuva leirinuotiosta

23.8.2022 7.00
MarkkuKamula

"Taivaan iloa, taivaan riemua" – Mielikuvia taivaasta

17.7.2022 7.00
MarkkuKamula

Onnellisia ja kirpaisevia muistoja Suviseuroista

10.6.2022 7.00
MarkkuKamula

Yhteiset hetket jäivät unelmiksi

8.5.2022 6.00
MarkkuKamula

Muutama lintuaiheinen kysymys Luojalle

25.4.2022 6.00
MarkkuKamula

Siitä kutsusta en uskaltanut kieltäytyä

23.3.2022 6.00
MarkkuKamula

Sanojen voima

16.2.2022 6.00
MarkkuKamula

Tosipaikan edessä

23.1.2022 7.00
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys