JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Iloi­ses­ti eteen­päin

24.3.2020 6.45

Juttua muokattu:

19.3. 14:51
2020031914513920200324064500

Meil­lä on tosi hy­vät pyö­rän­pe­rä­kär­ryt. Sa­man­lai­set vih­re­ät Croo­ze­rit, joi­ta nä­kee su­vi­seu­ra­ken­täl­lä hel­pos­ti kym­me­net, jos pyö­räh­tää ym­pä­ri kes­kel­lä kent­tää. Mui­den­kin mie­les­tä ne ovat siis il­mei­sen hy­vät.

Nii­tä voi käyt­tää sekä pe­rä­kär­ryi­nä et­tä työn­net­tä­vi­nä rat­tai­na. Isoil­la ren­kail­la pää­see hel­pos­ti eteen­päin pel­lol­la, ja ti­la­vaan säi­ly­tys­ti­laan mah­tuu va­ra­vaa­tet­ta sa­teen va­ral­le. Ne tu­le­vat myös tosi ke­vy­es­ti pyö­rän pe­räs­sä, vaik­ka kyy­dis­sä oli­si kak­si­kin las­ta.

Ke­sä­ai­kaan, kun tiet ovat su­la­na, ve­dän lap­set pe­rä­kär­ryl­lä ki­lo­met­rin pää­hän päi­vä­ko­tiin. Opin­to­va­paa­ni lop­puu ke­vääl­lä ja pa­laan töi­hin. Jat­kan sit­ten päi­vä­ko­dil­ta vie­lä nel­jä ki­lo­met­riä työ­pai­kal­le.

Odo­tan jo nyt noi­ta läm­pi­miä, kau­nii­ta ke­sä­aa­mu­ja, jois­ta saa pal­jon voi­maa tu­le­vaan päi­vään. Nau­tin nois­ta pyö­rä­mat­kois­ta to­del­la pal­jon. Mikä etuo­i­keus naut­tia he­rää­väs­tä aa­mus­ta. Työ­mat­ka­ni kul­kee niin, et­tä näen aa­mui­sen us­van me­ren pin­nal­la, kuk­ki­vat an­ger­vot ja lai­tu­ris­sa ui­nu­vat ve­neet, jot­ka hil­jal­leen kei­nu­vat aal­to­jen pääl­lä.

Työ­mat­ka­ni al­kuo­sa eli se, kun mi­nul­la on vie­lä lap­set pe­rä­kär­rys­sä ja kol­mas lap­si vie­rel­lä aja­mas­sa, tois­tuu sa­man­lai­sel­la ru­tii­nil­la joka aa­mu. Vii­mek­si, kun pyö­räi­lim­me tuo­ta reit­tiä, koh­ta­sim­me joka aa­mu nuo­ren mie­hen lab­ra­do­rin­nou­ta­jan kans­sa aa­mu­len­kil­lä.

Tu­lin ai­na niin iloi­sek­si tuos­ta koh­taa­mi­ses­ta. Muis­tin vuo­sia sit­ten pai­kal­lis­leh­des­sä ol­leen ju­tun, jon­ka ai­hee­na oli syr­jäy­ty­mi­nen. Sii­nä ju­tus­sa tuo sa­mai­nen mies oli ker­to­nut kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan pää­se­mi­ses­tään.

Kun näin mie­hen aa­mu­len­kil­lä, ilah­duin. Hän näyt­ti sil­tä, et­tä hä­nen elä­mäs­sään oli kaik­ki hy­vin.

Ny­ky­ään uu­ti­soi­daan pal­jon eri­ar­voi­suu­den ja syr­jäy­ty­mi­sen li­sään­ty­mi­ses­tä. On hyvä, et­tä yh­teis­kun­nal­la on tar­jo­ta kei­no­ja, joi­den avul­la vai­keuk­sis­ta voi sel­vi­tä.

It­ses­tä­ni­kin tun­tui jos­kus, et­tä mi­nul­le ei löy­dy paik­kaa yh­teis­kun­nas­ta. Koin, et­tä olin jo­ten­kin mök­kiy­ty­nyt ja jää­nyt ul­ko­puo­lel­le. Kun sit­ten yli kym­me­nen vuo­den ko­to­na ole­mi­sen jäl­keen pää­sin töi­hin, se tun­tui ih­meel­li­sel­tä.

Täs­sä­kin asi­as­sa sain huo­ma­ta huo­leh­ti­nee­ni tur­haan. Tai­vaan Isäl­lä oli mi­nul­le paik­ka va­rat­tu­na.

Per­he­kin on erään­lai­nen yh­teis­kun­ta pie­nois­koos­sa. Yri­tyk­siin­kin sitä on mo­nes­ti ver­rat­tu. Työn ja per­heen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen voi per­heis­sä tun­tua vä­lil­lä haas­ta­val­ta. Sik­si olen tun­te­nut on­nel­li­suut­ta ja iloa sii­tä, et­tä olem­me saa­neet sen on­nis­tu­maan koh­ta­lai­ses­ti. Jos­kus täy­tyy vä­hän pyö­ri­tel­lä ja vaih­taa nä­kö­kul­maa, niin voi löy­tää iloi­sen asi­an siel­tä­kin, mis­tä ei en­sin aja­tel­lut löy­tä­vän­sä sitä.

Jo­kin ai­ka sit­ten kä­vim­me poi­ka­ni kans­sa työ­pai­kal­la­ni, sai­raa­lan po­lik­li­ni­kal­la. Työ­ka­ve­rit ilah­tui­vat näh­des­sään opin­to­va­paa­lai­sen, ja luo­nam­me kä­vi­kin jut­te­le­mas­sa usei­ta nau­ra­vai­sia ih­mi­siä.

Sa­noin­kin po­jal­le­ni, et­tä ei­kö ole­kin mi­nul­la iha­na työ­paik­ka, siel­lä vain nau­re­taan. Myö­hem­min tu­lin aja­tel­leek­si, et­tä poi­ka­ni sai työ­e­lä­mäs­tä mel­ko on­nel­li­sen ku­van. Toi­vot­ta­vas­ti hän­kin jos­kus löy­tää yh­tä mu­ka­van työ­yh­tei­sön, jon­ne on help­po ja mu­ka­va men­nä.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.