JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kohti Suviseuroja

9.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

17.1. 10:52
2022011710522720220109070000

Hilk­ka Liuk­ko­nen

Su­vi­seu­ra­mat­kam­me al­koi nel­jä vuot­ta sit­ten. Puo­li­son vas­tuu­teh­tä­vän myö­tä per­heen ka­len­te­ri al­koi täyt­tyä ko­kouk­sis­ta. Kes­kus­te­luil­mas­to ko­dis­sam­me muut­tui su­vi­seu­ra­pai­not­tei­sek­si. Ko­kous­ten kaut­ta sain ter­vei­siä seu­ra­jär­jes­te­ly­jen ete­ne­mi­ses­tä. Jos­kus ter­vei­siä oli lä­he­tet­ty omal­la ni­mel­lä­ni. Tun­tui hy­väl­tä.

Yh­täk­kiä kaik­ki ko­kouk­set muut­tui­vat etä­ko­kouk­sik­si. Niis­sä sääs­tyy ai­kaa, mut­ta sit­ten ne päät­ty­vät yh­del­lä klik­kauk­sel­la. Ei sin­ne enää jää­dä ter­vei­siä huu­te­le­maan.

Lopella vietettiin myös vuoden 2012 suviseurat.

Lopella vietettiin myös vuoden 2012 suviseurat.

Suviseurojen kuvapalvelu

Oi, mi­ten voi­mal­li­se­na su­vi­seu­ra­kent­tä nä­kyy­kin mie­le­ni mai­se­mas­sa. Sil­mie­ni eteen piir­tyy upea lip­pu­ri­vis­tö ta­ka­naan val­koi­se­na hoh­ta­va su­vi­seu­ra­telt­ta. Kai­ut­ti­mis­ta kuu­luu ”Su­vi­seu­rat al­ka­vat” ja lap­set jää­te­lö­lauk­kui­neen tai ros­ka­kep­pei­neen in­toa puh­ku­en tie­naa­vat jää­te­lö­lip­pu­jaan.

Täl­lä het­kel­lä tie näyt­tää mut­kai­sel­ta. Juu­ri nyt siir­ryim­me taas pie­nen va­paam­man jak­son jäl­keen tiu­kem­piin ra­joi­tuk­siin. Vas­ta saim­me kuul­la, kuin­ka ko­ro­na­lu­vut hi­po­vat kor­keut­taan ja nyt on nä­kö­pi­ris­sä, et­tä huip­pu tait­tuu­kin alas eh­kä yh­tä no­pe­as­ti kuin se nou­si­kin. Toi­voa saa­daan ai­na vä­lil­lä lu­paa­vis­ta en­nus­teis­ta. Näin on Tai­vaan Isä näh­nyt hy­väk­si.

Kat­se­len lä­hes­ty­vien Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­merk­kiä, joka nä­kyy vas­tuu­rau­ha­nyh­dis­tys­ten ku­val­li­ses­sa rul­la­ju­lis­tees­sa. Mer­kin al­la nä­kyy heh­ke­än il­ta-au­rin­gon kul­taa­ma mai­se­ma. Aja­tuk­se­ni yh­ty­vät sii­hen tun­nel­maan, mikä ku­vas­ta vä­lit­tyy. Näen myös it­se­ni siel­lä seu­ra­kan­san kes­kel­lä. Mie­lee­ni muis­tu­vat mo­net kos­ket­ta­vat ti­lan­teet. Pit­kä eh­tool­lis­jo­no, joka vie miet­teet ajan il­lan vii­mei­seen het­keen ja sii­hen, kun pää­sem­me nä­ke­mään ja ko­ke­maan sen, mi­hin olem­me us­ko­neet. Kun­pa sai­sin sii­nä jou­kos­sa ol­la. Kun­pa sy­dä­mes­sä oli­si se pas­si, mil­lä tai­vaan ovet avau­tu­vat.

Vas­tuu­rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä ta­pah­tuu pal­jon asi­oi­ta, joi­ta suu­ren ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää. Tun­ne sii­tä, et­tä su­vi­seu­ra­mat­ka on me­neil­lään, on to­del­li­nen. Olen huo­man­nut, et­tei omas­sa mie­les­sä us­kal­la pääs­tää voi­ma­kas­ta odo­tuk­sen tun­net­ta val­toi­hin­sa. Sitä ikään kuin suo­je­lee it­se­ään pet­ty­myk­sel­tä, jos em­me pää­se­kään ko­ke­maan kent­tä­ta­pah­tu­maa.

Sa­mal­la mie­leen avau­tuu voi­ma­kas kuva sii­tä, kuin­ka suu­re­na seu­ra­kent­tä to­teu­tuu­kaan, jos seu­rat vie­te­tään vii­me vuo­sien ta­paan etä­ta­pah­tu­ma­na, ja maa­il­man ää­ris­sä­kin tie­to­ko­nei­den vä­li­tyk­sel­lä saa­daan kuul­la ilo­sa­no­maa. Koko maa­il­ma toi­mii seu­ra­kent­tä­nä. Täl­lai­nen on mah­dol­lis­tu­nut jo edel­li­si­nä ke­si­nä, kun pa­kon sa­ne­le­ma­na on jou­dut­tu sa­nan kuu­lut­ta­mi­seen pel­käs­tään in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Su­vi­seu­rois­sa on jo­ten­kin hel­pom­pi us­koa. Su­vi­seu­rois­ta saa voi­maa, joka saat­taa kan­taa vie­lä ai­ko­jen pääs­tä. Su­vi­seu­ra­tel­tas­sa seu­ra­kan­san yh­ty­es­sä tai­vaal­li­sel­ta tun­tu­vaan lau­luun saa het­kit­täin ko­kea si­sim­mäs­sään vah­vas­ti, et­tä tah­don ol­la us­ko­mas­sa. Tah­don tä­män kan­san mu­ka­na va­el­taa.

Kun kak­si vuot­ta sit­ten tuli tie­to, et­tei Su­vi­seu­ro­ja pe­rin­tei­ses­sä muo­dos­sa voi­da jär­jes­tää, tuli en­sim­mäi­se­nä hätä sii­tä, kuin­ka säi­lyn us­ko­mas­sa, kun Su­vi­seu­ro­jen tuo­ma us­kon vah­vis­tus jää ko­ke­mat­ta. Huo­ma­sin kui­ten­kin, kuin­ka Ju­ma­la vah­vis­ti toi­sel­la ta­val­la. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on myö­tä pää­si osal­li­sek­si sel­lai­ses­ta, mi­hin sy­dän voi­mal­li­ses­ti yh­tyi. Us­ko­nys­tä­vien kans­sa sai myös ko­kea het­kiä, jot­ka roh­kai­si­vat us­ko­maan.

Puo­len vuo­den pääs­tä tie­däm­me, mil­lä muo­dol­la Su­vi­seu­rat to­teu­tui­vat. Mon­ta asi­aa pi­tää en­nen sitä vie­lä so­pia ja jär­jes­tel­lä. Va­paa­eh­tois­työ­hön men­nyt ai­ka­kin tun­tuu en­tis­tä tär­ke­äm­mäl­tä, kun asi­at ei­vät ole­kaan niin it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Tu­lee tun­ne, et­tä ko­kous­ten­kin kaut­ta su­vi­seu­ra­mat­kam­me ete­nee.

Pit­kä­ai­kai­nen toi­veem­me on, et­tä voi­sim­me tur­val­li­ses­ti ko­kea to­dek­si ys­tä­vien vä­li­sen lau­sah­duk­sen: ”Näh­dään su­vi­seu­rois­sa.”

Kohti Lopen Suviseuroja
Jos Jumala suo, Suviseuroja vietetään Lopella 1.–4.7.2022. Tässä suviseuraorganisaation blogisarjassa pääset mukaan suviseuratunnelmiin järjestelyihin osallistuvien ja suviseuravieraiden ajatusten myötä.
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys