JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kulutustottumukset – arvovalinta vai pakon sanelemaa?

12.10.2022 6.10

Juttua muokattu:

12.10. 11:17
2022101211174820221012061000

Suvi Myl­ly­mä­ki

Jäin miet­ti­mään ra­haa ja sen käyt­töä lu­et­tu­a­ni Vesa Kum­pu­lan blo­gi­teks­tin 29.9. Olen sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä raha ei tuo on­nea, mut­ta hel­pot­taa kyl­lä elä­mää muul­la ta­voin. Jos raha on tiu­kas­sa, jou­tuu miet­ti­mään, mi­hin se riit­tää. Täl­löin ei ole vält­tä­mät­tä mah­dol­li­suut­ta poh­tia mui­ta ku­lu­tuk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta, ku­ten eet­ti­syyt­tä, ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä tai ma­te­ri­aa­lien kes­tä­vyyt­tä.

Me eläm­me ison per­heen ruuh­ka­vuo­sia, ja ku­lu­tus on suur­ta pel­kis­sä pe­rus­hyö­dyk­keis­sä. Kan­nam­me kau­pas­ta sel­kä vää­rä­nä mai­toa, ham­mas­tah­naa, saip­pu­aa ja ves­sa­pa­pe­ria. Vau­ras­tu­mi­nen on mah­dol­li­ses­ti edes­sä jos­kus myö­hem­mäl­lä iäl­lä, kun pe­rus­ku­lu­tus pie­ne­nee. Meil­lä on kui­ten­kin kaik­ki, mitä tar­vit­sem­me.

Jul­ki­suu­des­sa käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa nou­see esil­le eri­lai­set ää­ri­päät. Lo­ka­kuun Yh­teis­hy­väs­sä oli jut­tu, jos­sa ker­rot­tiin vuo­den mit­tai­sen os­to­lak­ko­pää­tök­sen teh­nees­tä nai­ses­ta. Hän edus­ti va­ra­kas­ta, hy­vä­o­sais­ta vä­es­tö­no­saa, joka koki os­ta­van­sa lii­kaa vain os­ta­mi­sen ilos­ta. Toi­saal­ta me­di­as­sa on jut­tu­ja ää­rim­mäis­tä köy­hyyt­tä ko­ke­vis­ta ih­mi­sis­tä.

Jos­kus luin haas­tat­te­lun pa­ris­kun­nas­ta, joil­la oli vii­si las­ta ja äi­ti ko­ti­äi­ti­nä. Hei­dän piti käyt­tää ra­han­sa tar­kem­min. Toi­saal­ta toi­mit­ta­ja ei eh­kä elä­nyt sa­mas­sa ko­ke­mus­maa­il­mas­sa, kos­ka ker­toi ju­tus­sa hei­dän ta­lou­ten­sa ol­leen niin tiu­kal­la, et­tä he ovat jou­tu­neet jopa leik­kaa­maan las­ten­sa hiuk­set it­se. Täl­le kom­men­til­le nau­roin kyl­lä ma­ke­as­ti. Mi­nun mie­les­tä­ni las­ten hius­ten leik­kaa­mi­nen on ihan nor­maa­lia, ei mi­kään köy­hyy­den merk­ki. Poh­din tätä asi­aa vii­mek­si, kun leik­ka­sin hiuk­set nel­jäl­tä po­jal­ta­ni. Mie­tin, tun­sin­ko it­se­ni köy­häk­si sii­nä lei­ka­tes­sa. Pa­rem­min­kin tun­sin it­se­ni rik­kaak­si. Mi­ten iha­nia poi­kia mi­nul­la oli sii­nä par­tu­roi­ta­vi­na!

Ku­lut­ta­mi­seen on lii­tet­ty eri­lai­sia ar­vo­poh­din­to­ja. Tuos­sa Yh­teis­hy­vän ku­lut­ta­mis­ta kos­ke­vas­sa ju­tus­sa tut­ki­ja Mik­ko Ku­ren­lah­ti sa­noo ku­lut­ta­juu­den ole­van us­kon­non kal­tai­nen il­miö. Hä­nen mu­kaan­sa ku­lut­ta­mi­nen on ko­ko­nais­val­tai­nen elä­män­kat­so­mus, ei­kä mi­ten­kään pin­nal­lis­ta. Eri ih­mi­sil­lä ar­vot kum­pu­a­vat kui­ten­kin eri läh­tö­koh­dis­ta. Me myös ko­em­me eri ta­voin asi­oi­ta. Jo­kin asia on toi­sil­le nor­maa­lia elä­mää, kun taas toi­sil­le köy­hyy­den merk­ki.

Raa­mat­tu ke­hot­taa mei­tä vil­je­le­mään ja var­je­le­maan maa­ta. Mi­nus­ta tämä on hyvä neu­vo, kun miet­tii omien han­kin­to­jen­sa tar­peel­li­suut­ta. Tu­le­vai­suus näyt­tää sil­tä, et­tä kai­kil­la meil­lä oli­si pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Vaik­ka it­sel­lä ei käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa ra­haa ole­kaan niin pal­jon, et­tä vaa­ra­na oli­si ku­lut­taa pal­jon tur­huu­teen, sil­ti jo­kai­sen kan­nat­taa poh­tia han­kin­to­jaan vä­hän tar­kem­min ja sy­väl­li­sem­min. On tär­keä muis­taa, et­tä ih­mi­si­nä olem­me ai­na sa­man ar­voi­sia, ei­kä ih­mi­sar­voa voi mää­rit­tää ajal­li­sen va­ral­li­suu­den pe­rus­teel­la.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
SuviMyllymäki

Vuosi loppuu joulukuussa

15.12.2022 6.00
SuviMyllymäki

Erilaiset kuvaraamatut

17.9.2022 6.00
SuviMyllymäki

Lahjat käyttöön epävarmuuden kokemuksista huolimatta

15.8.2022 8.05
SuviMyllymäki

Paras kesä vuosiin

28.6.2022 6.00
SuviMyllymäki

Juurilla

18.5.2022 6.00
SuviMyllymäki

Reissun päällä

30.3.2022 6.00
SuviMyllymäki

Uskallusta aitouteen

23.2.2022 9.45
SuviMyllymäki

Jumalaan luottaen

13.1.2022 6.00
SuviMyllymäki

Joulukertomuksia

18.12.2021 7.30
SuviMyllymäki

Hengähdyksen hetkiä

12.11.2021 6.00
SuviMyllymäki

Tyytyväisyys on elämän onni

19.10.2021 6.00
SuviMyllymäki

Etätöissä

15.9.2021 7.00
SuviMyllymäki

Seuramatkalla

16.8.2021 7.05
SuviMyllymäki

Rippileirille

20.7.2021 8.00
SuviMyllymäki

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05
SuviMyllymäki

Beautiful silmät

20.5.2021 9.20
SuviMyllymäki

Gradua vaille

16.4.2021 6.00
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

21.2.2021 7.30
SuviMyllymäki

Isän perintö

12.1.2021 6.05
SuviMyllymäki

Sodan kaiut jälkipolville

15.12.2020 7.05
SuviMyllymäki

Ämpärillinen elävää vettä

16.10.2020 7.30
SuviMyllymäki

Marjanpoimimisviettiä rakentamassa

16.9.2020 6.00
SuviMyllymäki

Työtä ja lepoa sopivassa suhteessa

20.8.2020 8.20
SuviMyllymäki

Aikajana

14.7.2020 6.15
SuviMyllymäki

Omiensa joukossa

15.6.2020 9.20
SuviMyllymäki

”Äiti, enkö ookki mää ihana?”

22.5.2020 6.25
SuviMyllymäki

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45
SuviMyllymäki

Iloisesti eteenpäin

24.3.2020 6.45
SuviMyllymäki

Oi ystäväin

14.2.2020 6.00
SuviMyllymäki

Kirjoitussopukasta ihmisten ilmoille

8.1.2020 6.58
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys