JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lomailua

8.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

4.11. 08:03
2021110408031020211108060000

Lii­sa Lil­va­nen-Pel­ko­nen

Yh­te­nä päi­vä­nä mie­tin, et­tä mi­nä­hän oi­ke­as­taan elän ny­ky­ään lo­mas­ta lo­maan. Las­kin, et­tä syys­lo­man jäl­keen on enää kah­dek­san työ­viik­koa jou­lu­lo­maan. Jou­lu­lo­mas­ta on muu­ta­ma viik­ko hiih­to­lo­maan, ja sit­ten­hän on­kin jo koh­ta ke­vät ja voi odo­tel­la ke­sä­lo­maa. Ei sil­lä, et­tei­kö työs­sä oli­si kiva ol­la, mut­ta on­han loma kui­ten­kin loma.

Mi­nun lo­ma­ni ei­vät kos­kaan tar­koi­ta lö­höi­lyä, vaan syys­lo­mal­la­kin nos­tin maas­ta val­ko­si­pu­lit, lan­tut ja leh­ti­kaa­lit, is­tu­tin uu­det val­ko­si­pu­lit en­si ke­sää var­ten ja lai­toin kas­vi­maat ja kas­vi­huo­neet tal­vi­kun­toon. Muu­ta­man sata pöl­liä olen hal­ko­nut ko­neel­la ja ke­rän­nyt pi­hal­ta kaik­ki mi­hin mil­loin­kin jää­neet ha­ra­vat, han­got ja vii­kat­teet va­ras­toon. Va­jaan äm­pä­ril­li­sen ke­rä­sin sie­ni­ä­kin, ja vene käy­tiin pe­las­ta­mas­sa maal­le; reu­no­ja nä­kyi 15 sent­tiä, jo­ten sen sai vie­lä äys­kä­röi­tyä tyh­jäk­si.

On­nek­si lo­maan mah­tuu ai­na myös vie­rai­ta ja pe­lai­lua. En muis­ta, on­ko ol­lut sel­lais­ta lo­maa, jol­loin ei vel­jen tai sis­kon lap­sia oli­si ol­lut käy­mäs­sä, jos­kus jopa koko lo­man ajan. Ny­ky­ään mu­ka­na on myös hei­dän lap­si­aan. Sil­loin, kun on vie­rai­ta, syö­dään ja pe­la­taan. Me­no­lip­pu-peli on ol­lut vuo­sia mei­dän suo­sik­ki­pe­lim­me. Sii­nä ra­ken­ne­taan ju­na­ra­to­ja Eu­roo­pan kau­pun­kien vä­lil­le. Täl­lä lo­mal­la yk­si vau­va ja muu­ta­ma peh­mo­le­lu­kin pää­si mu­kaan pe­liin.

Lä­heis­ten kans­sa olei­lu ja pe­lai­lu vie aja­tuk­set pois töis­tä, ko­ro­nas­ta ja kai­kes­ta ikä­väs­tä. Aja­tuk­set me­ne­vät vä­lil­lä lap­suu­teen as­ti, sen pe­lei­hin ja leik­kei­hin, tur­val­li­seen men­nei­syy­teen. Voi­sin al­kaa vaik­ka lau­ta­pe­lai­li­jak­si, jos sel­lai­nen am­mat­ti oli­si. Sil­loin sai­si aja­tuk­set py­sy­mään mu­ka­vis­sa asi­ois­sa, ei­vät­kä ne vat­voi­si tätä kah­ti­a­ja­kau­tu­nut­ta Suo­mea ei­kä sie­lun­vi­hol­li­sen hy­ker­te­lyä sii­tä, et­tä saa mah­dol­li­ses­ti us­ko­vai­set­kin nou­se­maan toi­si­aan vas­taan täs­sä kah­ti­a­ja­kau­tu­mi­ses­sa. Voi­si unoh­taa kaik­ki leh­tien ja so­si­aa­li­sen me­di­an hyök­kää­vät kir­joi­tuk­set, jois­sa par­ja­taan mil­loin mil­lä­kin hal­ven­ta­vil­la ni­mil­lä nii­tä, jot­ka ovat eri miel­tä kuin it­se. Näis­tä asi­ois­ta mei­naa tul­la mur­het­ta, vaik­ka kuin­ka yrit­tää luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä osaa kyl­lä jär­jes­tel­lä asi­at niin, et­tä hä­nen oman­sa säi­ly­vät us­ko­mas­sa ja maa­il­man­me­non jol­lain ta­paa kes­tää.

Syys­lo­ma­ni päät­tyi seu­rois­sa käyn­tiin. Sin­ne jäi­vät taas isoim­mat mur­heet. Tun­tui hy­väl­tä lau­laa isos­sa jou­kos­sa ja näh­dä ja ko­kea seu­ra­vä­en ilo. Tuli tur­val­li­nen olo, joka kan­taa taas työ­vii­kon yli, seu­raa­vaan py­hään as­ti.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys