JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Reissun päällä

30.3.2022 6.00

Juttua muokattu:

1.4. 12:06
2022040112062820220330060000

Suvi Myl­ly­mä­ki


Ih­mi­sil­lä on eri­lai­sia unel­mia. Pie­nem­piä ja isom­pia. Mi­nul­la on ol­lut use­a­na vuon­na mie­les­sä, et­tä jos­kus läh­den nuor­ten las­ket­te­lu­ret­kel­le val­vo­jak­si. Syi­tä tä­hän aja­tuk­seen on ol­lut kak­si. Se, et­tä nuo­ret ovat iha­nia ja se, et­tä lu­mi­lau­tai­lu on yk­si lem­piur­hei­lu­la­jeis­ta­ni.

To­teu­tus on odo­tut­ta­nut, kos­ka tar­koi­tus on ai­na ol­lut myös lu­mi­lau­tail­la reis­sul­la. Ras­kaa­na tai pie­nen lap­sen kans­sa tämä ei on­nis­tu. Täl­lä het­kel­lä nuo­rim­mai­sem­me on 3-vuo­ti­as, jo­ten kun What­sAp­piin ki­lah­ti vies­ti, jos­sa ha­et­tiin val­vo­jaa Ru­kan-reis­sul­le, vas­ta­sin myön­tä­väs­ti noin kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa. Kos­kee­han nämä reis­sut mei­dän per­het­tä muu­ten­kin. Meil­tä reis­suun läh­ti kak­si nuor­ta.

Mei­dän rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on ak­tii­vi­nen nuo­ri­so­toi­mi­kun­ta, joka jär­jes­ti yh­des­sä nuor­ten kans­sa myy­jäi­set en­nen las­ket­te­lu­ret­keä ku­lu­jen kat­ta­mi­sek­si. Nuo­ret läh­ti­vät­kin in­nol­la mu­kaan myy­jäis­ten jär­jes­tä­mi­seen ja sai­vat näin tär­ke­än ko­ke­muk­sen yh­des­sä te­ke­mi­sen voi­mas­ta ja sii­tä, mitä pie­ni työ­pa­nos mah­dol­lis­taa.

On tär­ke­ää, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys jär­jes­tää myös eri­lai­sia ei-hen­gel­li­siä ta­pah­tu­mia. Tä­män mat­kan mer­ki­tys tuli sel­väs­ti nä­ky­vil­le var­sin­kin nyt, kun on pit­kään ol­lut tau­koa kai­kes­ta toi­min­nas­ta. Ru­kal­le läh­ti sata nuor­ta Raa­hen ja lä­hi­a­lu­ei­den rau­ha­nyh­dis­tys­ten alu­eil­ta. Näin pal­jon nuo­ria ei ole ak­tii­vi­ses­ti toi­min­nas­sa mu­ka­na, mut­ta las­ket­te­le­maan läh­ti­vät myös mo­net us­kon­sa kiel­tä­neet nuo­ret. Saam­me ru­koil­la, et­tä Tai­vaan Isä sai­si kut­sua hei­tä ta­kai­sin mu­ka­van reis­sun ja nuor­ten yh­des­sä­o­lon kaut­ta. On iha­na huo­ma­ta, et­tä us­ko­vais­ten jouk­ko on py­sy­nyt nuo­ril­le kui­ten­kin niin lä­hei­se­nä, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäl­le ret­kel­le voi läh­teä mu­kaan.

Mat­kal­la syn­tyi iso­ja ka­ve­ri­po­ru­koi­ta, jois­sa oli mu­ka­na hy­viä ys­tä­viä ja seu­rus­te­le­via pa­re­ja. Po­ruk­kaan mah­tui myös hil­jai­sem­pi nuo­ri, joka oli roh­kais­tu­nut läh­te­mään yk­sin reis­suun. Har­mil­li­ses­ti kuu­lin kui­ten­kin myös sel­lai­sen ta­pah­tu­man, jos­sa joku ei ol­lut­kaan mah­tu­nut mu­kaan po­ruk­kaan. Edel­leen on tär­ke­ää ai­kuis­ten muis­tut­taa ja oh­ja­ta nuo­ria sii­hen, et­tä ote­taan kaik­ki mu­kaan.

Jut­te­lin en­nen reis­sua erään äi­din kans­sa, joka to­te­si ole­van­sa iloi­nen las­ket­te­le­maan läh­te­vän nuo­ren­sa puo­les­ta, kos­ka nuo­rel­la ei ole ko­vin pal­jon us­ko­vai­sia ys­tä­viä. Aja­tus tu­tus­tu­mi­ses­ta laa­jem­min alu­een nuo­riin oli jo syt­ty­nyt äi­din toi­veis­sa. Ys­tä­vyy­den mer­ki­tys mu­ka­na kul­ke­mi­ses­sa ko­ros­tuu nuo­ril­la. Nuo­ril­le on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä on joku, jon­ka kans­sa men­nä seu­roi­hin ja nuor­te­nil­toi­hin. Yh­tei­sil­lä ret­kil­lä tu­tus­tu­taan toi­siin ja muus­sa toi­min­nas­sa saa­daan poi­mia yh­teis­ten ret­kien tuo­mien muis­to­jen he­del­miä.

Val­vo­jan­kin osuus las­ket­te­lu­reis­sul­la on­nis­tui hy­vin. Tie­sin kyl­lä, et­tä nuo­ret ovat fik­su­ja ja hy­vin käyt­täy­ty­viä, ei­kä val­vo­jak­si läh­te­mi­nen huo­let­ta­nut. Pe­ril­le pääs­ty­äm­me nuo­ret, vaik­ka hei­tä pal­jon oli­kin, ha­jaan­tui­vat te­hok­kaas­ti ym­pä­ri Ru­kaa. Val­vo­jal­la ei ko­vin pal­jon päi­vän mit­taan ole val­vot­ta­vaa. To­te­sim­me­kin val­vo­ja­ka­ve­ri­ni kans­sa, et­tä saat­taa­han tääl­lä las­kea, kun las­kee hy­vän asi­an puo­les­ta. Tär­kein teh­tä­väm­me oli ko­tiin läh­ties­sä las­kea, et­tä kaik­ki ovat kyy­dis­sä.

Täy­sin bo­nuk­se­na – hy­vä­nä sel­lai­se­na – sain tyh­jen­tää mie­le­ni kai­kes­ta, mitä ison per­heen äi­din huo­li­so­pu­kois­ta löy­tyy. His­sis­sä ylös men­tä­es­sä sain ja­kaa aja­tuk­si­a­ni toi­sen äi­din kans­sa ja alas tul­les­sa sain kes­kit­tyä au­rin­gon, vauh­din ja lii­kun­nan ilon tuo­maan hur­mi­oon. Kii­tos on­nis­tu­nees­ta mat­kas­ta kuu­luu Tai­vaan Isäl­le. Us­kon, et­tä päi­vä jää kul­ta­reu­nai­se­na muis­toi­hin mo­nel­le reis­sus­sa mu­ka­na ol­leel­le.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys