JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Saa­mat­to­muut­ta

29.12.2020 6.10

Juttua muokattu:

14.12. 10:35
2020121410352620201229061000

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Jou­lu­kuun alus­sa saa­tiin vih­doin ai­kai­sek­si aloit­taa työ, joka ai­na vaan on jää­nyt te­ke­mät­tä. Meil­lä on pi­hal­la kai­ken­lais­ta puu­ta­va­raa pres­su­jen ja pel­tien al­la, kaik­kia jä­miä, mitä on jää­nyt eri ra­ken­nusp­ro­jek­teis­ta sekä vä­hän vie­lä oman met­sän puis­ta teh­ty­jä lau­to­ja­kin. Siel­tä ai­na har­vak­sel­taan jo­tain lau­dan­pät­kää on tar­vit­tu, mut­ta jo pa­rin kol­men vuo­den ajan on ol­lut mie­les­sä, et­tä pi­täi­si käy­dä ka­sat läpi, yh­dis­tää ne ja teh­dä polt­to­puuk­si vä­hän huo­nom­pi ta­va­ra.

Pari vuot­ta sit­ten huo­ma­sin, et­tä yh­teen ka­saan oli il­mes­ty­nyt muu­ra­hais­ten pesä. Siel­lä muu­ra­hai­sia vi­lis­ti pit­kin lau­dan­vä­le­jä ja ha­vun­neu­la­set peit­ti­vät jo osan puu­ka­sas­ta. Am­pi­ai­set­kin oli­vat ot­ta­neet ko­dik­seen yh­den pres­su­na­lu­sen yh­te­nä ke­sä­nä, ja kun me­nin kur­kis­te­le­maan pres­sun al­le, sain pari äkäis­tä pis­tos­ta.

Niin, muu­ta­ma viik­ko sit­ten rai­vat­tiin yk­si kasa. Sii­nä oli muu­ra­hais­pe­sää jo yh­tä pal­jon kuin puu­ta­va­raa. Enää vain muu­ta­ma kak­kos­kak­ko­nen ja lank­ku oli käyt­tö­kel­pois­ta ta­va­raa. Suu­rin osa meni polt­to­puuk­si, ja osa oli jo niin la­hon­nut, et­tä jär­ke­vin­tä oli vie­dä ne kaa­to­pai­kal­le. Muu­ra­hais­pe­sän ha­ra­voin kot­ti­kär­ryyn ja vein lä­hei­sen kuu­sen juu­rel­le, jos se vie­lä jo­tain iloa tuot­tai­si asuk­kail­leen.

Mie­tin, et­tä mik­si joku hom­ma ai­na vaan jää te­ke­mät­tä. Ei ole ol­len­kaan mei­dän ta­pais­ta, et­tä siir­räm­me töi­tä. Pa­rem­min­kin mei­dän mo­lem­pien te­ki­si mie­li men­nä peit­tä­mään mui­den ih­mis­ten hal­ko­ka­so­ja ja hei­nä­kuor­mia, kun nä­em­me, et­tä ne lo­ju­vat sa­tees­sa. Ih­met­te­lem­me mik­si ih­mi­set an­ta­vat asi­oi­den vaan ol­la. Sil­ti joku oma­kin hom­ma vaan jää.

Kun työn te­kee ajal­laan, saa suu­rim­man hyö­dyn. Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa meil­lä oli­si jää­nyt pal­jon käyt­tö­kel­pois­ta puu­ta, mut­ta nyt ne me­ni­vät huk­kaan. Toki osa ka­sas­sa ol­leis­ta puis­ta oli käy­tet­ty vuo­sien mit­taan.

Jos­kus saat­taa seu­roi­hin läh­tö jää­dä, ei sen­tään ko­vin pit­käk­si ai­kaa. On ai­ko­mus­ta mo­nes­ti­kin, mut­ta ei vaan tule läh­det­tyä. Mat­kaa on ai­ka pal­jon ja va­paa-ai­kaa vä­hän, oli­si jos­kus hie­noa vaan ol­la ja le­vä­tä. Meil­lä seu­ra­reis­su on yleen­sä nel­jän tun­nin pi­tui­nen. Ei tie­ten­kään ole vel­vol­li­suut­ta ai­na läh­teä, voi­han kuun­nel­la myös ko­to­na, ja tie­ten­kin nyt ko­ro­nan ai­kaan on pak­ko­kin py­syä pois rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä. Ja on ih­mi­siä, jot­ka ei­vät pys­ty esi­mer­kik­si sai­rau­den vuok­si läh­te­mään­kään seu­roi­hin. Joka ta­pauk­ses­sa olen huo­man­nut, et­tä jos jos­kus on vaan jää­nyt ko­tiin, niin pian on pal­jon hel­pom­pi jää­dä jat­ku­vas­ti ko­tiin, ei saa ai­kai­sek­si läh­teä.

Seu­ra­ha­lu­ja jou­tuu vä­lil­lä pyy­tä­mään Tai­vaan Isäl­tä. Jos ei ole seu­ra­ha­lu­ja, voi it­se al­kaa muis­tut­ta­maan tuo­ta la­hoa puu­ka­saa. On­nek­si ei tar­vit­se odo­tel­la, et­tä joku muu huo­mai­si ja viit­si­si tul­la siis­ti­mään, vaan saa joka päi­vä us­koa Ju­ma­las­ta hy­vää ja ker­toa miel­tä pai­na­via asi­oi­ta lä­him­mäi­sil­le. Saa us­koa an­teek­si kaik­ki mur­heet, saa­mat­to­muu­den­kin.

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää.Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies