JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Su­vi­seu­ra­suk­kia odo­tel­les­sa

27.4.2021 7.05

Juttua muokattu:

20.4. 12:29
2021042012294220210427070500

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Liisa Lilvanen-Pelkonen

Olen kah­den vii­kon ai­ka­na ku­to­nut vil­la­suk­kia. En siis neu­lo­nut niin kuin mo­nen mie­les­tä pi­täi­si sa­noa, kos­ka meil­lä on ai­na ku­dot­tu. On ku­dot­tu suk­kia ja la­pa­sia ja on ku­dot­tu myös mat­toa. En ole vuo­si­kau­siin teh­nyt kä­si­töi­tä, jos ei vil­lan kars­taa­mis­ta ja keh­rää­mis­tä las­ke­ta. To­sin haa­vee­ni on ol­lut teh­dä se vil­la­pai­ta omien lam­pai­den vil­lois­ta, sit­ten jos­kus, kun saan nuo kaik­ki vil­la­ka­sat lan­gak­si as­ti.

Tääl­lä Akaas­sa jär­jes­tet­tiin sel­lai­nen yh­teis­neu­lon­ta­ta­pah­tu­ma, mys­tee­ri­neu­lon­ta, mis­sä teh­tiin Akaa-suk­kia niin, et­tä oh­jeet tu­li­vat kah­dek­sas­sa osas­sa. Uu­si osa tuli joka toi­nen päi­vä kel­lo kym­me­nen. Jo­kai­ses­sa oh­jees­sa oli tar­koi­tus esi­tel­lä Akaa­ta. Tämä pro­jek­ti kuu­los­ti niin haus­kal­ta, et­tä läh­din in­nol­la mu­kaan.

Var­ren en­sim­mäi­nen pät­kä ker­too rau­ta­teis­tä ja Ris­to-höy­ry­ve­tu­ris­ta. Toi­nen osa ker­too kau­pun­ki­me­hi­läi­sis­tä, kol­man­nes­sa on hu­na­ja­ken­no­ja. Kan­ta­pää­tä teh­des­sä nau­ti­taan ke­vään les­ken­leh­dis­tä ja vii­des osa vie his­to­ri­al­li­sel­le Hai­hun­kos­kel­le. Kuu­des osa ku­vaa Akaan lä­hi­ruo­ka­tuo­tan­toa, seit­se­mäs luon­to­koh­tei­ta ja kah­dek­sas Va­na­ja-vet­tä.

Sii­nä­pä su­kat sit­ten val­mis­tui­vat, ja Fa­ce­book-vies­teis­tä pää­tel­len ym­pä­ri Suo­mea syn­tyi ko­mei­ta Akaa-suk­kia ties kuin­ka mon­ta kym­men­tä tai jopa sa­taa pa­ria. Kyl­lä kel­paa kö­pö­tel­lä var­paat läm­pi­mi­nä kau­niit su­kat ja­las­sa! Ne tun­tu­vat jo­ten­kin niin iha­nil­ta, kun niis­sä on oman ko­ti­seu­dun tär­ke­ät asi­at koko ajan mu­ka­na.

Mut­ta oli­si­ko täs­tä ide­as­ta ja­koon? Nyt kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä mie­ti­tään, mis­tä sai­si tu­lo­ja ko­ro­na-ajan me­ne­te­tyil­le seu­ra­tu­loil­le, niin voi­si­ko joku kä­si­työ­ih­mi­nen suun­ni­tel­la omal­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ni­mik­ko­su­kat? Nii­tä sit­ten kaik­ki in­nol­la te­ke­mään ja lu­nas­ta­maan omak­si tai myy­mään muil­le. Tu­lot me­ni­si­vät tie­ten­kin myy­jäis­tu­loi­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le.

Tai voi­si­ko joku suun­ni­tel­la su­vi­seu­ra­su­kat, joi­hin ke­sä­kuun ai­ka­na tu­li­si oh­jei­ta? Sit­ten oli­si kai­kil­la val­miit su­kat su­vi­seu­roi­hin!

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää.Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies