JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Taide voimauttaa

29.3.2022 6.00

Juttua muokattu:

1.4. 11:43
2022040111430720220329060000

Riik­ka Lin­nan­mä­ki

Olen mo­nen­lai­sen tai­teen ys­tä­vä, niin sa­nal­li­sen, ku­val­li­sen kuin ää­nel­li­sen, mut­ta myös nii­den yh­dis­tel­mien. Kuun­te­lin ei­len SRK:n kus­tan­ta­maa ru­no­kir­jaa Äi­dit avaa­vat ik­ku­noi­taan Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta. Ru­not il­mai­si­vat kau­niis­ti las­ten ar­von ja mer­ki­tyk­sen elä­mäs­sä ja ilon­tuo­ji­na. Har­vem­min tu­lee kuun­nel­tua ru­no­ja, vaik­ka kir­joit­te­len nii­tä sil­loin täl­löin it­se­kin. Ru­not voi­vat il­mais­ta niin pal­jon ly­hy­es­ti­kin, tuo­da kie­li­ku­vin uu­sia tuu­lia aja­tuk­siin ja sitä kaut­ta myös ke­veyt­tä ar­ki­a­jat­te­luun. Pi­dät­kö sinä ru­nois­ta?

Ru­noi­hin voi si­säl­tyä hie­no­ja oi­val­luk­sia: ”Kiih­ke­äs­sä on­nen ta­voit­te­lus­sa puo­li maa­il­maa on vää­ril­lä jäl­jil­lä. Ih­mi­set luu­le­vat on­nen ole­van omis­ta­mis­ta ja vas­taa­not­ta­mis­ta, pal­ve­lus­ten saa­mis­ta toi­sil­ta. To­del­li­suu­des­sa on­nel­li­suus saa­vu­te­taan an­ta­mal­la ja toi­sia pal­ve­le­mal­la.” Hen­ry Drum­mond (1851–1897) osa­si ku­va­ta on­nen pu­nai­sen lan­gan jo vuo­si­sa­to­ja sit­ten.

Ih­mis­mie­lel­lä on tai­pu­mus ta­ker­tua huo­liin ja vai­ke­al­ta tun­tu­viin asi­oi­hin. Mie­li voi jopa jää­dä kouk­kuun ne­ga­tii­vi­siin uu­ti­siin. Asi­as­ta pe­ril­lä ole­mi­nen voi tuo­da het­kel­li­ses­ti tur­val­li­suu­den tun­net­ta, mut­ta pi­dem­män pääl­le se voi käy­dä ras­kaak­si. Huo­no­ja uu­ti­sia on koko ajan tar­jol­la, ja ih­mi­nen tar­vit­see vas­ta­pai­noa huo­lien­sa ja ken­ties ras­kai­den­kin elä­män­vai­hei­den kes­kel­le.

Olet­ko sinä jo kek­si­nyt omaan elä­män­ti­lan­tee­see­si so­pi­via tuu­le­tus­kei­no­ja? Tai­de on mie­les­tä­ni yk­si erit­täin hyvä pai­nei­ta pur­ka­va ja uu­sia ik­ku­noi­ta avaa­va väy­lä aja­tus­ten tuu­let­ta­mi­sel­le. Kä­si­tän tai­teen laa­jas­ti, ja lu­vat­ta­koon, et­tä myös lii­kun­ta tai jo­kin ai­van muu­kin voi toi­mia yh­tä hy­vin!

It­se maa­laa­mi­nen ja tois­ten te­ke­män tai­teen ihas­te­lu te­ke­vät mie­lel­le­ni hy­vää. Vä­rit ovat mi­nul­le vah­vo­ja tun­tei­den tulk­ke­ja. On to­del­la mu­ka­va huo­ma­ta, jos saa teh­tyä jo­tain kau­nis­ta, vaik­ka­kaan ei töis­tä­ni sel­lai­sia tule, mil­lai­sik­si ne alun pe­rin olen ku­vi­tel­lut. Maa­laa­mi­nen on mi­nul­le mat­ka, jos­sa ei ole lii­an va­ka­via ta­voit­tei­ta ja odo­tuk­sia. Vä­lil­lä tai­teil­les­sa epä­on­nis­tu­mi­sen tun­ne voi är­syt­tää, mut­ta jos­tain syys­tä olen saa­nut tai­tei­luun sel­lai­sen ar­mol­li­sen ja luo­van ot­teen, et­tä lo­pul­ta ajat­te­len, et­tä jos ”vir­he” ei ole kor­jat­ta­vis­sa, niin sen kuu­luu­kin ol­la si­ten, tai se on mi­nun tul­kin­ta­ni tai nä­ke­myk­se­ni. Sai­sin­pa siir­ret­tyä sa­maa ar­mol­li­suut­ta myös muil­le elä­män osa-alu­eil­le!

Kuun­te­len mu­siik­kia to­del­la pal­jon ja olen aloit­ta­nut it­se­kin hui­lun­soi­ton. Suo­sit­te­len mui­ta­kin to­teut­ta­maan soit­ta­mi­sen unel­man, mis­sä iäs­sä hy­vän­sä. On pal­kit­se­vaa huo­ma­ta edis­ty­sas­ke­lei­ta! Li­säk­si soit­ta­mi­nen te­kee mo­nel­la ta­paa hy­vää niin ai­voil­le kuin myös fyy­si­ses­ti. Ta­voit­tee­ni oli­si osa­ta jos­kus soit­taa si­ten, et­tä sii­tä oli­si iloa myös muil­le. Nau­tin ja lii­ku­tun it­se kau­niin mu­sii­kin kuun­te­lus­ta, vä­lil­lä voi­mak­kaas­ti­kin.

Kir­jo­jen lu­ke­mi­nen on mi­nul­le ai­ka kou­kut­ta­vaa puu­haa, ja se avar­taa maa­il­maa. Tie­tys­ti sil­lä­kin on mer­ki­tys­tä, mitä lu­kee. On mie­len­kiin­tois­ta hy­pä­tä het­kek­si jon­kun toi­sen saap­pai­siin ja ken­ties op­pia toi­sen ko­ke­mas­ta jo­tain – tai ai­na­kin ke­hit­tyä em­pa­ti­as­sa, kun toi­sen hen­ki­lön aja­tus- ja tun­ne­maa­il­ma avau­tu­vat ai­na­kin jol­ta­kin osin. Eh­dit­kö sinä lu­kea? On­nek­si ny­kyi­sin on myös ää­ni­kir­jo­ja!

Voi­sin­ko mi­nä­kin huo­ma­ta sa­mo­ja kii­tol­li­suu­den ai­hei­ta kuin alus­sa mai­nit­se­mas­sa­ni ru­no­kir­jas­sa: las­ten nau­run, joka nou­see kat­toon? Raa­mat­tu­kin ke­hot­taa iloit­se­maan. Olen ko­ke­nut, et­tä sy­vin­tä si­säis­tä iloa tuo oman­tun­non puh­taus: rau­ha Ju­ma­lan ja ih­mis­ten vä­lil­lä. Sitä rau­haa kan­nat­taa vaa­lia.

RiikkaLinnanmäki
Olen kolmikymppinen äiti, puoliso ja kirjallisuuden opiskelija. Olen lähtöisin Pohjois-Suomesta, mutta olemme asuneet jo kolme vuotta Tampereella. Minua kiinnostavat ihmissuhteet, psykologiset näkökulmat, vanhemmuus, ihmisoikeuskysymykset ja tasa-arvo. Perhe, luonto, taiteilu ja kohtuullisen terveelliset elämäntavat ovat minulle tärkeitä. Palaan ajatuksissani usein pieniltä tuntuviin hetkiin. Ne muistuttavat voimia tuoneista asioista. Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä sähköpostiini riikkak92@hotmail.com.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys