JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tärkeimmän uutisen äärellä

23.2.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.2. 12:53
2023022212534420230223060000

Suvi Ho­si­o­na­ho

Markus Lehtiniemi

Tänä vuon­na Su­vi­seu­rat tu­le­vat it­se­ä­ni ta­val­lis­ta­kin lä­hem­mäk­si, kos­ka ne jär­jes­te­tään ko­ti­maa­kun­nas­sa­ni, Ete­lä-Poh­jan­maan Kau­ha­val­la, ja olen tie­tyl­lä ta­paa val­mis­tau­tu­nut nii­hin jo vii­me syk­sys­tä saak­ka. Sil­loin mi­nut kut­sut­tiin mu­kaan Su­vi­seu­ro­jen en­nak­ko­vies­tin­tä­tii­miin sekä si­säl­lön­tuot­ta­jak­si Su­vi­seu­roi­hin.

Puo­li­so oli jo saa­nut omat työ­vuo­ron­sa, jo­ten en­sim­mäi­nen as­kel oli poh­tia ke­sä­lo­mien ajan­koh­taa, saa­ko lo­maa heti ju­han­nuk­sel­ta tai voi­ko ot­taa yli­mää­räi­siä va­paa­päi­viä, et­tä pää­see te­ke­mään työ­vuo­rot. Var­si­nai­set val­mis­te­lut per­heen su­vi­seu­ra­reis­sul­le ta­pah­tu­vat var­maan­kin vii­me het­kil­lä, työn ja mui­den kii­rei­den kes­kel­lä. Tänä vuon­na seu­ra­mat­ka on niin ly­hyt, et­tä voim­me tar­vit­ta­es­sa yö­pyä ko­to­na. Nyt tun­tuu, et­tä Su­vi­seu­roi­hin voi läh­teä “ke­vyin kan­ta­muk­sin”.

Vii­mek­si olen työs­ken­nel­lyt Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tuk­ses­sa Per­hon Su­vi­seu­rois­sa 2005. Muis­tan teh­nee­ni työ­vuo­ron tie­do­tus­sih­tee­ri­nä ja kir­joit­ta­nee­ni me­di­a­tie­dot­teen leh­dis­töl­le. Vuo­ros­sa työs­ken­te­li muu­ta­ma hen­ki­lö, ja ai­na­kin sinä päi­vä­nä meno oli mel­ko rau­hal­lis­ta. Sen jäl­keen me­di­a­maa­il­ma on muut­tu­nut ai­van täy­sin; so­si­aa­li­nen me­dia ja in­ter­net li­ve­lä­he­tyk­si­neen ja vi­de­o­pal­ve­lui­neen ovat muut­ta­neet myös su­vi­seu­ra­vies­tin­nän ken­tän.

Su­vi­seu­rat on mas­sii­vi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma, jon­ka ul­koi­set puit­teet he­rät­tä­vät "suu­res­sa ylei­sös­sä" mie­len­kiin­toa ja kum­mas­tus­ta. Vä­ki­mää­rä, sää­o­lo­suh­teet, pal­ve­lut ja myy­dyn ruo­an mää­rä saa­daan ot­si­koi­hin hel­pos­ti. Ne kiin­nos­ta­vat yh­tä lail­la su­vi­seu­ra­vie­rai­ta kuin sel­lais­ta­kin, joka ei it­se tule läh­te­neek­si pai­kan pääl­le. Su­vi­seu­ro­jen ”pää­uu­ti­sai­heet” eli mah­dol­li­set kan­na­no­tot ja hen­gel­li­nen sa­no­ma voi­vat jää­dä tie­don pal­jou­des­sa jal­koi­hin, mitä SRK:n ul­ko­puo­li­seen me­di­aan tu­lee. Sik­si si­säl­töä teh­dään myös it­se, su­vi­seu­ra­vies­tin­nän va­paa­eh­tois­ten voi­min.

Su­vi­seu­rois­ta ma­te­ri­aa­lia tuo­te­taan seu­ro­jen omil­le net­ti­si­vuil­le, Fa­ce­boo­kiin, Ins­tag­ra­miin, Twit­te­riin ja ra­di­oon. Teks­tiä, ku­vaa, ään­tä ja vi­de­o­ta. Päi­vi­tyk­siä so­si­aa­li­seen me­di­aan teh­dään jopa kym­me­niä päi­väs­sä, en­na­kol­ta laa­dit­ta­van suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti – toki ra­di­on ajan­koh­tais­toi­mi­tuk­sen, si­säl­lön­tuo­tan­non ja ku­va­pal­ve­lun työ­tä oh­jaa­va vuo­ro­pääl­lik­kö jät­tää päi­vän oh­jel­maan myös pe­li­va­raa yl­lä­tys­ten va­ral­ta.

Val­ta­va or­ga­ni­saa­tio, hy­vin laa­di­tut en­nak­ko­suun­ni­tel­mat, mo­net ka­na­vat, käy­tet­tä­vät alus­tat ja so­vel­luk­set te­ke­vät su­vi­seu­ra­vies­tin­näs­tä te­ho­kas­ta ja eri­lai­set vas­taa­not­ta­jat huo­mi­oi­vaa. Tar­jol­la on lä­hes vii­kon ajan jat­ku­va­na vir­ta­na niin ajan­koh­tais­ta tie­toa, tun­nel­ma­pa­lo­ja kuin saar­na­re­fe­raat­te­ja­kin. Se, toi­mii­ko kaik­ki suun­ni­tel­mien mu­kaan, muis­taa­ko kaik­kien so­vel­lus­ten nik­sit ja saa­ko teks­ti­tie­dos­toon ki­tey­tet­tyä juu­ri sen osu­vim­man muo­don asi­oil­le, jän­nit­tää en­si­ker­ta­lais­ta, ovat­han kon­ka­rit ker­to­neet, et­tä tek­niik­ka on jos­kus jar­rut­ta­nut hy­vää to­teu­tus­ta.

Pys­ty­met­säs­tä ei on­nek­si tar­vit­se ke­nen­kään työ­vuo­roi­hin­sa läh­teä. Kou­lu­tuk­ses­sa saa opas­tus­ta sii­hen, mitä teh­dään ja mi­ten, sekä pää­see tu­tus­tu­maan mui­hin te­ki­jöi­hin. Mu­ka­na on myös ai­em­pien vuo­sien kon­ka­rei­ta. Oma tun­tu­ma on, et­tä Su­vi­seu­ro­jen vies­tin­tään osal­lis­tu­vat ovat mu­ka­na isol­la in­nol­la ja täy­sin sy­dä­min. Työ­tä teh­dään yh­des­sä.

Työn yti­mes­sä on hyvä pi­tää kirk­kaa­na mie­les­sä se, mik­si teem­me tä­män kai­ken työn: meil­lä on skuup­pi: uu­ti­nen, joka poik­ke­aa ylei­ses­tä uu­tis­vir­ras­ta. Maa­il­man tär­kein uu­ti­nen. Ker­rom­me Ju­ma­lan ar­mos­ta ja ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vos­ta. Ha­lu­am­me ja­kaa ilom­me sii­tä ai­van jo­kai­sel­le ja kut­sua mui­ta sa­man sa­no­man ää­rel­le.

Kohti Kauhavan Suviseuroja
Viestintätoimikunnan toimittamassa blogisarjassa kurkistetaan seuravalmisteluihin eri näkökulmista.
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys