JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tyytyväisyys on elämän onni

19.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

14.10. 08:59
2021101408593820211019060000

Suvi Myl­ly­mä­ki

Luin pai­kal­lis­leh­des­tä (Raa­hen Seu­tu 27.9.) ko­lum­nin, jon­ka ot­sik­ko oli Tyy­ty­väis­ten val­lan­ku­mous. Ko­lum­nis­ti poh­ti sitä, et­tä maa­il­man on­nel­li­sim­mak­si maak­si va­li­tus­sa Suo­mes­sa elää tyy­ty­mä­tön vä­es­tö. On ihan hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan, mik­si yl­tä­kyl­läi­syys ei tee­kään ih­mi­sis­tä tyy­ty­väi­siä. Olem­me ikään kuin as­tu­neet an­saan; luu­lim­me tu­le­vam­me tyy­ty­väi­sik­si riit­tä­vän ta­va­ra­pal­jou­den kans­sa.

Pai­kal­lis­leh­den ko­lum­nis­ti vä­rit­tää tark­ka­nä­köi­ses­ti ai­kam­me tyy­ty­mät­tö­myyt­tä. Hän kir­joit­taa, et­tä tyy­ty­väi­syys on suh­teel­lis­ta, kos­ka olem­me tai­pu­vai­sia ver­tai­le­maan. 60-lu­vul­la elä­mi­sen mal­li oli kai­kil­la yk­sin­ker­tai­sem­paa ja pai­kal­li­sem­paa, ei­kä meil­lä ol­lut mah­dol­li­suut­ta näh­dä puo­li­tut­tu­jen tai jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den lo­ma­ku­via pa­ra­tii­si­saa­rel­ta. Toi­saal­ta myös mei­tä tie­toi­ses­ti oh­ja­taan ku­lut­ta­maan koko ajan enem­män. Uu­tis­ten­kin se­kaan on uju­tet­tu mai­nok­sia, jot­ka syn­nyt­tä­vät meis­sä tyy­ty­mät­tö­myy­den tun­teen ny­ky­het­keen ja ha­lun os­taa tyy­ty­väi­syyt­tä jol­la­kin uu­del­la tuot­teel­la.

Luin ko­lum­nia vä­hän se­ka­lai­sin tun­tein, vaik­ka se oli­kin erit­täin hy­vin ja osu­vas­ti kir­joi­tet­tu. Koen, et­tä us­ko­vai­sen ih­mi­sen ar­vot suo­jaa­vat mei­tä lii­al­ta pin­nal­li­suu­del­ta ja ul­ko­nai­sel­ta me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lul­ta. Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­män on­ni on sy­vyy­des­sä ole­vis­sa hel­mis­sä, ei pin­nal­la nä­ky­vis­sä näyt­tä­vis­sä aal­lois­sa, ku­ten vir­res­sä 319 ku­va­taan. Toki ison per­heen ar­jen re­a­lis­mi­kin vai­kut­taa sii­hen, et­tei ole mah­dol­li­suut­ta seu­ra­ta jo­kais­ta tren­diä. Olen kui­ten­kin sitä miel­tä, et­tä en minä edes kun­nol­la ym­mär­rä, mi­ten suu­ri mer­ki­tys ul­ko­nä­öl­lä tai tie­tyn merk­ki­sel­lä ta­va­ral­la joil­le­kin ih­mi­sil­le on.

Tyy­nen tyy­ty­väi­syy­den saa­vut­ta­mi­nen ei ole ko­vin help­poa. Ny­ky­maa­il­ma on kaik­ki­nen­sa mel­ko ris­ti­rii­tai­nen. Me­dia kis­koo mei­tä mo­neen eri suun­taan. Jou­luk­rää­sä on jo saa­pu­nut kaup­poi­hin ja ase­tet­tu hou­kut­te­le­vas­ti nä­ky­vil­le. Leh­det ker­to­vat, min­kä vä­ri­nen jou­lu on tänä vuon­na tren­di­käs­tä. Uu­ti­sis­sa on ku­via nuo­ris­ta, jot­ka py­säyt­tä­vät lii­ken­teen, kos­ka ovat huo­lis­saan jou­luk­rää­sän il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta. Jou­lun lait­ta­ja­kin on näh­nyt nämä nuo­ret ja on pe­ri­aat­tees­sa huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, mut­ta halu saa­da sa­man­lai­nen jou­lu­kat­taus kuin tun­ne­tul­la so­me­vai­kut­ta­jal­la voit­taa huo­len. Jou­lun lait­ta­ja ta­voit­te­lee kau­niil­la kat­tauk­sel­la tyy­ty­väis­tä ja on­nel­lis­ta jou­lua.

Tyy­ty­väi­syy­den ta­voit­te­lus­sa yk­si tär­keim­mis­tä tai­dois­ta oli­si pys­tyä suo­dat­ta­maan ne­tin in­for­maa­ti­o­tul­vas­ta oi­ke­aan ar­vo­maa­il­maan liit­ty­vät blo­git, uu­ti­set ja pu­heen­vuo­rot. Jat­ku­va al­tis­tu­mi­nen epä­to­del­li­sen kau­niil­le ku­va­ma­te­ri­aa­lil­le saa mei­dät ala­ku­loi­sik­si ja tyy­ty­mät­tö­mik­si omiin nurk­kiim­me. Tä­män tie­dos­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Pai­kal­lis­leh­den ko­lum­nis­ti­kin ke­hot­taa mei­tä ka­pi­naan: ”Teh­dään val­lan­ku­mous – ryh­dy­tään tyy­ty­väi­sik­si!”

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
SuviMyllymäki

Vuosi loppuu joulukuussa

15.12.2022 6.00
SuviMyllymäki

Kulutustottumukset – arvovalinta vai pakon sanelemaa?

12.10.2022 6.10
SuviMyllymäki

Erilaiset kuvaraamatut

17.9.2022 6.00
SuviMyllymäki

Lahjat käyttöön epävarmuuden kokemuksista huolimatta

15.8.2022 8.05
SuviMyllymäki

Paras kesä vuosiin

28.6.2022 6.00
SuviMyllymäki

Juurilla

18.5.2022 6.00
SuviMyllymäki

Reissun päällä

30.3.2022 6.00
SuviMyllymäki

Uskallusta aitouteen

23.2.2022 9.45
SuviMyllymäki

Jumalaan luottaen

13.1.2022 6.00
SuviMyllymäki

Joulukertomuksia

18.12.2021 7.30
SuviMyllymäki

Hengähdyksen hetkiä

12.11.2021 6.00
SuviMyllymäki

Etätöissä

15.9.2021 7.00
SuviMyllymäki

Seuramatkalla

16.8.2021 7.05
SuviMyllymäki

Rippileirille

20.7.2021 8.00
SuviMyllymäki

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05
SuviMyllymäki

Beautiful silmät

20.5.2021 9.20
SuviMyllymäki

Gradua vaille

16.4.2021 6.00
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

21.2.2021 7.30
SuviMyllymäki

Isän perintö

12.1.2021 6.05
SuviMyllymäki

Sodan kaiut jälkipolville

15.12.2020 7.05
SuviMyllymäki

Ämpärillinen elävää vettä

16.10.2020 7.30
SuviMyllymäki

Marjanpoimimisviettiä rakentamassa

16.9.2020 6.00
SuviMyllymäki

Työtä ja lepoa sopivassa suhteessa

20.8.2020 8.20
SuviMyllymäki

Aikajana

14.7.2020 6.15
SuviMyllymäki

Omiensa joukossa

15.6.2020 9.20
SuviMyllymäki

”Äiti, enkö ookki mää ihana?”

22.5.2020 6.25
SuviMyllymäki

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45
SuviMyllymäki

Iloisesti eteenpäin

24.3.2020 6.45
SuviMyllymäki

Oi ystäväin

14.2.2020 6.00
SuviMyllymäki

Kirjoitussopukasta ihmisten ilmoille

8.1.2020 6.58
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys