JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05

Juttua muokattu:

11.6. 12:02
2021061112025020210617070500

Vi­her­peu­ka­lo tar­koit­taa tai­ta­vaa ja in­nos­tu­nut­ta puu­tar­han tai huo­ne­kas­vin hoi­ta­jaa. Pu­hu­es­sam­me jos­ta­kin ih­mi­ses­tä vi­her­peu­ka­lo­na, asi­as­ta pu­hu­taan niin kuin ky­sees­sä oli­si syn­nyn­näi­nen omi­nai­suus. Hän oli sep­pä syn­ty­es­sään -tyyp­pi­ses­ti ku­vail­laan, mi­ten jol­la­kin on maa­gi­nen kyky saa­da kaik­ki kas­vit kas­va­maan ja ku­kat kuk­ki­maan.

Ku­ten lu­ki­ja ar­va­ta saat­taa, minä en koe saa­nee­ni syn­ty­mä­lah­ja­na vi­her­peu­ka­loa. En­nem­min­kin mi­nul­la on vi­her­peu­ka­loi­nen, sil­lä kas­vien hoi­don lah­ja on jää­nyt hie­man pie­nek­si, kää­pi­ön ko­koi­sek­si. Äi­dil­lä­ni on ai­na ol­lut olo­huo­neen yk­si sei­nä täyn­nä kuk­kia ja ke­säl­lä pe­ren­na­pen­kit ovat lois­ta­neet, jo­ten mah­dol­li­suu­det vi­her­peu­ka­lon pe­riy­ty­mi­seen ovat ol­leet suo­tui­sat. Kos­ka näin ei ole kui­ten­kaan käy­nyt, olen poh­ti­nut, on­ko ku­va­ni vi­her­peu­ka­los­ta syn­nyin­lah­ja­na vää­rä.

On­ko en­nem­min ky­sy­mys kiin­nos­tuk­ses­ta kas­vien hoi­toon? Luu­li­sin, et­tä kiin­nos­tus­kaan ei pe­riy­dy suo­raan gee­neis­tä – ku­ten si­ni­set sil­mät ja pu­nai­set hiuk­set – mut­ta hy­vien esi­merk­kien kaut­ta kiin­nos­tus voi syt­tyä. Jo­kai­nen meis­tä ke­hit­tää elä­mäs­sään sitä osa-alu­et­ta, joka kiin­nos­taa.

Olen saa­nut äi­ti­ni li­säk­si seu­ra­ta kas­vien hoi­dos­sa anop­pi­a­ni, joka kas­vat­taa kuk­kien li­säk­si to­maa­tit ja kur­kut omas­sa kas­vi­huo­nees­saan. Mut­ta edel­leen ke­sä­kuk­kien os­ta­mi­nen tun­tuu lä­hin­nä vel­voit­teel­ta. Nuo­rem­pa­na ajat­te­lin, et­tä ko­to­na kuu­luu ol­la vi­her­kas­ve­ja. Olen ko­ke­nut iha­nan va­paut­ta­va­na­kin luo­pua niis­tä. To­sin yh­den in­nos­tuin os­ta­maan ke­vääl­lä, kun se oli Pris­mas­sa alen­nus­myyn­nis­sä. Kun alen­nuk­ses­ta os­taa, niin ei tule suur­ta ra­hal­lis­ta va­hin­koa, vaik­ka kuk­ka ei oli­si pit­käi­käi­nen.

Olen kuun­nel­lut ih­mi­siä, jot­ka ker­to­vat naut­ti­van­sa upot­ta­es­saan kä­det mul­taan. He kuu­lem­ma ren­tou­tu­vat mul­lan tuok­sus­sa. Ker­to­mus­ta kuun­nel­les­sa­ni tun­nen, mi­ten kä­sie­ni iho kui­vuu ja mul­ta pai­naa ikä­väs­ti kyn­sien al­la. Vai­voin saan ta­soi­tet­tua vä­ri­nän ää­nes­tä­ni ja pys­tyn hy­mi­se­mään jo­tain ym­mär­rys­tä osoit­ta­vaa.

Omas­sa pi­has­sa­ni ei ole pe­ren­na­penk­kiä. Tar­peel­li­nen kuk­ka­lois­to on saa­vu­tet­tu ko­ris­te­o­me­na­puil­la, lu­mi­pal­lo­hei­sil­lä, kir­sik­ka­puul­la ja eri ai­kaan kuk­ki­vil­la an­ger­voil­la. Ne kaik­ki kuk­ki­vat mi­nus­ta riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä. Ta­lon edes­sä ole­vas­sa is­tu­tu­sal­taas­sa on mo­ni­vuo­ti­sia ha­vu­ja. Jos­kus käyn aut­ta­mas­sa äi­ti­ä­ni hä­nen pe­ren­na­penk­kien­sä hoi­dos­sa, ja joka ker­ta tie­dän vah­vem­min, et­tei meil­le kos­kaan tule sel­lais­ta.

Var­mas­ti sa­non­ta ”an­ne­taan kaik­kien kuk­kien kuk­kia” tar­koit­taa sitä, et­tä mi­nun­kin ta­pa­ni suh­tau­tua puu­tar­haan ja kas­vei­hin on ihan kel­vol­li­nen ja hy­väk­syt­tä­vä. Meil­lä kuk­kii lä­hin­nä tei­nien naa­mat ja au­ton pel­lit. Lem­pi­kuk­ka­ni on huu­mo­rin kuk­ka.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys