JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vi­her­peu­ka­loi­nen

17.6.2021 7.05

Juttua muokattu:

11.6. 12:02
2021061112025020210617070500

Vi­her­peu­ka­lo tar­koit­taa tai­ta­vaa ja in­nos­tu­nut­ta puu­tar­han tai huo­ne­kas­vin hoi­ta­jaa. Pu­hu­es­sam­me jos­ta­kin ih­mi­ses­tä vi­her­peu­ka­lo­na, asi­as­ta pu­hu­taan niin kuin ky­sees­sä oli­si syn­nyn­näi­nen omi­nai­suus. Hän oli sep­pä syn­ty­es­sään -tyyp­pi­ses­ti ku­vail­laan, mi­ten jol­la­kin on maa­gi­nen kyky saa­da kaik­ki kas­vit kas­va­maan ja ku­kat kuk­ki­maan.

Ku­ten lu­ki­ja ar­va­ta saat­taa, minä en koe saa­nee­ni syn­ty­mä­lah­ja­na vi­her­peu­ka­loa. En­nem­min­kin mi­nul­la on vi­her­peu­ka­loi­nen, sil­lä kas­vien hoi­don lah­ja on jää­nyt hie­man pie­nek­si, kää­pi­ön ko­koi­sek­si. Äi­dil­lä­ni on ai­na ol­lut olo­huo­neen yk­si sei­nä täyn­nä kuk­kia ja ke­säl­lä pe­ren­na­pen­kit ovat lois­ta­neet, jo­ten mah­dol­li­suu­det vi­her­peu­ka­lon pe­riy­ty­mi­seen ovat ol­leet suo­tui­sat. Kos­ka näin ei ole kui­ten­kaan käy­nyt, olen poh­ti­nut, on­ko ku­va­ni vi­her­peu­ka­los­ta syn­nyin­lah­ja­na vää­rä.

On­ko en­nem­min ky­sy­mys kiin­nos­tuk­ses­ta kas­vien hoi­toon? Luu­li­sin, et­tä kiin­nos­tus­kaan ei pe­riy­dy suo­raan gee­neis­tä – ku­ten si­ni­set sil­mät ja pu­nai­set hiuk­set – mut­ta hy­vien esi­merk­kien kaut­ta kiin­nos­tus voi syt­tyä. Jo­kai­nen meis­tä ke­hit­tää elä­mäs­sään sitä osa-alu­et­ta, joka kiin­nos­taa.

Olen saa­nut äi­ti­ni li­säk­si seu­ra­ta kas­vien hoi­dos­sa anop­pi­a­ni, joka kas­vat­taa kuk­kien li­säk­si to­maa­tit ja kur­kut omas­sa kas­vi­huo­nees­saan. Mut­ta edel­leen ke­sä­kuk­kien os­ta­mi­nen tun­tuu lä­hin­nä vel­voit­teel­ta. Nuo­rem­pa­na ajat­te­lin, et­tä ko­to­na kuu­luu ol­la vi­her­kas­ve­ja. Olen ko­ke­nut iha­nan va­paut­ta­va­na­kin luo­pua niis­tä. To­sin yh­den in­nos­tuin os­ta­maan ke­vääl­lä, kun se oli Pris­mas­sa alen­nus­myyn­nis­sä. Kun alen­nuk­ses­ta os­taa, niin ei tule suur­ta ra­hal­lis­ta va­hin­koa, vaik­ka kuk­ka ei oli­si pit­käi­käi­nen.

Olen kuun­nel­lut ih­mi­siä, jot­ka ker­to­vat naut­ti­van­sa upot­ta­es­saan kä­det mul­taan. He kuu­lem­ma ren­tou­tu­vat mul­lan tuok­sus­sa. Ker­to­mus­ta kuun­nel­les­sa­ni tun­nen, mi­ten kä­sie­ni iho kui­vuu ja mul­ta pai­naa ikä­väs­ti kyn­sien al­la. Vai­voin saan ta­soi­tet­tua vä­ri­nän ää­nes­tä­ni ja pys­tyn hy­mi­se­mään jo­tain ym­mär­rys­tä osoit­ta­vaa.

Omas­sa pi­has­sa­ni ei ole pe­ren­na­penk­kiä. Tar­peel­li­nen kuk­ka­lois­to on saa­vu­tet­tu ko­ris­te­o­me­na­puil­la, lu­mi­pal­lo­hei­sil­lä, kir­sik­ka­puul­la ja eri ai­kaan kuk­ki­vil­la an­ger­voil­la. Ne kaik­ki kuk­ki­vat mi­nus­ta riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä. Ta­lon edes­sä ole­vas­sa is­tu­tu­sal­taas­sa on mo­ni­vuo­ti­sia ha­vu­ja. Jos­kus käyn aut­ta­mas­sa äi­ti­ä­ni hä­nen pe­ren­na­penk­kien­sä hoi­dos­sa, ja joka ker­ta tie­dän vah­vem­min, et­tei meil­le kos­kaan tule sel­lais­ta.

Var­mas­ti sa­non­ta ”an­ne­taan kaik­kien kuk­kien kuk­kia” tar­koit­taa sitä, et­tä mi­nun­kin ta­pa­ni suh­tau­tua puu­tar­haan ja kas­vei­hin on ihan kel­vol­li­nen ja hy­väk­syt­tä­vä. Meil­lä kuk­kii lä­hin­nä tei­nien naa­mat ja au­ton pel­lit. Lem­pi­kuk­ka­ni on huu­mo­rin kuk­ka.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?