JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45

Juttua muokattu:

20.4. 16:38
2020042016381320200423064500

Vii­me ai­koi­na mie­lee­ni on tul­lut vuo­ris­to­ra­ta, jon­ka kyy­dis­sä olin vuon­na 1998 Pa­rii­sin Dis­ney­lan­dis­sa. Se kul­ki vauh­dik­kaas­ti mut­ki­tel­len pi­me­äs­sä ra­ken­nuk­ses­sa pla­neet­to­jen kes­kel­lä.

Elä­mä on vii­me viik­koi­na tun­tu­nut mo­nes­ti vuo­ris­to­ra­dal­ta. Per­heem­me ar­ki on ol­lut kuin vau­nu, joka kii­tää läpi yh­teis­kun­nas­sa val­lit­se­van poik­keus­ti­lan.

Ai­ka on ku­lu­nut ko­tiym­py­röis­sä. Olem­me elä­neet kuin kah­des­sa eri to­del­li­suu­des­sa. On­nis­tu­mi­sen het­ki­nä olem­me ol­leet kor­ke­al­la, au­rin­ko on läm­mit­tä­nyt ja vauh­ti on ol­lut ta­sais­ta. Las­ten kou­lu­teh­tä­vät ovat tul­leet teh­dyik­si, opet­ta­ja on kuun­nel­lut huo­li­a­ni ja omat­kin teh­tä­vä­ni ovat eden­neet.

Toi­si­na het­ki­nä olem­me ol­leet kuin tun­ne­lis­sa. Ta­va­ra­kaa­os on tun­tu­nut kaa­tu­van pääl­le, ja kes­kit­ty­mi­nen teh­tä­viin on ol­lut mah­do­ton­ta. Olem­me ol­leet nuu­tu­nei­ta ja kaik­kem­me an­ta­nei­ta.

Vä­lil­lä pik­ku­ve­li on tur­hau­tu­nut leik­ki­ka­ve­rin puut­tee­seen ei­vät­kä isom­mat ole saa­neet ol­la rau­has­sa etä­tun­neil­la. Vau­nu on tun­tu­nut ko­li­se­van lai­toi­hin ko­val­la rys­keel­lä.

Vah­vois­ta ja vaih­te­le­vis­ta tun­teis­ta huo­li­mat­ta ovat asi­at ko­ti­vau­nus­sam­me ol­leet kui­ten­kin ihan hy­vin. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­si­äis­lä­he­tys oli kuin kei­das erä­maan kes­kel­lä. Lap­set kuun­te­li­vat kes­kit­ty­nei­nä Ta­pio Hol­man lu­ke­mia las­ten­vart­te­ja. Tu­tun ää­nen kuu­le­mi­nen ra­di­os­ta rau­hoit­ti. 4- vuo­ti­as hih­kai­si iloi­se­na: ”Tuo on Suo­ja­rin­teen las­ten isä!”

Poik­keus­ti­la kos­ket­taa jo­kais­ta, mut­ta jo­kai­nen elää sen ta­val­laan, omas­sa to­del­li­suu­des­saan. Elä­män vuo­ris­to­ra­ta on mo­ni­mut­kai­nen. Toi­set vau­nut kii­tä­vät vä­lil­lä ihan vie­res­tä, ja niis­tä kuu­luu huo­les­tu­nei­ta ää­niä: ”Ol­kaa yh­teis­kun­nal­li­ses­ti val­veu­tu­nei­ta ja ja­ka­kaa tie­toa!” ”Aut­ta­kaa, liit­ty­kää Fa­ce­boo­kin ryh­miin!” ”Mei­dän kau­pas­tam­me lop­pu­vat asi­ak­kaat!” ”Us­kal­lan­ko men­nä pe­rus­sai­rau­te­ni vuok­si kaup­paan?”

Toi­sis­ta vau­nuis­ta kuu­lu­vat vaa­ti­muk­set ah­dis­ta­vat. Ei­kö rii­tä, et­tä pi­dän kiin­ni oman vau­nu­ni lai­dois­ta? Tois­ten huo­let saa­vat sy­dä­me­ni kip­pu­raan, en voi mi­tään asi­a­kas­ka­dol­le en­kä pe­rus­sai­rauk­sil­le. On su­rul­lis­ta kuul­la, et­tä jol­la­kul­la ko­ti­vau­nu ei tar­jo­a­kaan läm­min­tä ruo­kaa ja tu­kea kou­lu­teh­tä­viin. So­si­aa­li- ja las­ten­suo­je­lu­työ­tä pyy­de­tään apuun.

Yri­tän kes­kit­tyä pie­niin ilon ai­hei­siin ja ar­kea kan­nat­te­le­viin, iha­niin asi­oi­hin. Lap­sis­ta on ol­lut toi­sil­leen pal­jon iloa. Äi­ti­nä olen naut­ti­nut kat­so­jan roo­lis­sa upeis­ta lei­keis­tä. Iloit­sen jopa lää­kä­ri­käyn­nis­tä. Oli mu­ka­vaa käy­dä vii­me syk­sy­nä omaan asun­toon­sa muut­ta­neen esi­koi­sen kans­sa Oys:ssa. Kun lää­kä­ri­käyn­ti ei ai­heut­ta­nut suur­ta huol­ta, pys­tyim­me naut­ti­maan au­to­mat­kois­ta. Oli iha­naa ju­tel­la pit­käs­tä ai­kaa kai­kes­sa rau­has­sa.

Ke­vään ete­ne­mi­nen ja li­sään­ty­vä au­rin­gon pais­te loh­dut­ta­vat. Kei­tän kah­vit ja hen­gäh­dän het­ken. Suu­rin tur­val­li­suu­den tun­net­ta li­sää­vä asia on ra­di­os­ta kuul­tu seu­ra­pu­he: ”Mei­dän tur­vam­me on iki­ai­ko­jen Ju­ma­la. Mei­tä kan­ta­vat ian­kaik­ki­set kä­si­var­ret.” Kun omien voi­mien va­raan en voi las­kea, jää jäl­jel­le vain luot­ta­mus ja us­ko.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys