JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vuosi loppuu joulukuussa

15.12.2022 6.00

Juttua muokattu:

8.12. 15:13
2022120815130420221215060000

Suvi Myl­ly­mä­ki

Mie­les­sä­ni pör­rää eri­lai­sia klas­si­sia lau­sei­ta, ku­ten ”vii­meis­tä vie­dään” ja ”kii­tos ja ku­mar­rus”. En lai­ta nii­tä nyt kui­ten­kaan tä­män kir­joi­tuk­sen ot­si­kok­si, kos­ka lu­ki­on äi­din­kie­le­no­pet­ta­ja kiel­si käyt­tä­mäs­tä van­ho­ja kli­sei­tä ai­ne­kir­joi­tuk­ses­sa. Pi­tää ol­la oma­pe­räi­sem­pi. Ny­ky­ään saa­te­taan sa­noa myös, et­tä ”kii­tos ja an­teek­si”. Pa­rem­pi sa­noa mo­lem­mat, jos on epä­var­ma sii­tä, kum­pi so­pii ti­lan­tee­seen.

Nyt on kui­ten­kin ai­ka kat­soa vä­hän taak­se­päin ja poh­tia, mil­lai­set blo­gis­ti­vuo­te­ni ovat ol­leet. Kol­me vuot­ta sit­ten kir­joit­ta­ma­ni esit­te­ly­teks­ti pi­tää suu­rim­mal­ta osal­taan edel­leen paik­kan­sa. Ai­noa sel­väs­ti muut­tu­nut asia on se, et­ten ole enää opis­ke­li­ja. Nyt va­lit­sen elä­män­ti­lan­teen mo­ni­va­lin­ta­sa­rak­kees­ta koh­dan ”työl­li­nen”. Sen si­jaan kova kun­to on suh­teel­li­nen kä­si­tys. Kos­ka 11. lap­sem­me odo­tus on eden­nyt jo ras­kau­den vii­mei­seen kol­man­nek­seen, voin to­de­ta, et­tä vat­san seu­tu on ai­na­kin ke­hit­ty­nyt.

Toi­si­naan mie­tin, kuka ja mis­sä lu­kee blo­gi­teks­te­jä. Olen saa­nut huo­ma­ta, et­tä kyl­lä lu­ki­ja­jouk­ko on yl­lät­tä­vän laa­ja. Teks­ti­ni ”Omie­ni jou­kos­sa” (15.6.2020) luki Ko­ti­maa-leh­den toi­mit­ta­ja, joka pyy­si mi­nul­ta haas­tat­te­lun tuo­hon leh­teen kir­joit­ta­ma­ni teks­tin pe­rus­teel­la. Toi­mit­ta­ja kir­joit­ti kau­niin ja po­si­tii­vi­sen ju­tun us­kos­ta­ni ja poik­keu­sa­jan Su­vi­seu­ro­jen vie­tos­ta. On mu­ka­va aja­tus, et­tä olen voi­nut teh­dä us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää tun­ne­tuk­si myös he­rä­tys­liik­keen ul­ko­puo­li­sil­le ih­mi­sil­le.

Kii­tän lu­ki­joi­ta saa­mas­ta­ni pa­laut­tees­ta, ne ovat läm­mit­tä­neet miel­tä. Vie­lä eh­din teil­le toi­vot­taa myös iha­naa ja rau­hal­lis­ta jou­lun ai­kaa. Minä olen pääs­syt jo vie­mään jou­lu­miel­tä eteen­päin. Syk­syl­lä al­ka­neen hui­lun­soit­to­har­ras­tuk­se­ni myö­tä pää­sin soit­ta­maan van­hus­ten hoi­va­ko­tiin. Soi­tim­me mui­den mu­siik­ki­o­pis­ton hui­lis­tien kans­sa tut­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja pal­ve­lu­ta­lon asuk­kail­le. Tu­tuim­pien lau­lu­jen sa­nat muis­tui­vat vie­lä hei­dän mie­leen­sä, ja he lau­loi­vat mu­ka­na, kun me soi­tim­me Jou­lu­yö, juh­la­yö. Ja­oim­me hei­dän kans­saan pie­nen het­ken jou­lui­loa.

Jou­lun ai­ka ei ai­na ole pel­käs­tään tun­nel­moin­tia ja rau­hoit­tu­mis­ta. Sik­si ha­lu­an tä­hän lop­puun ja­kaa van­has­ta Sii­o­nin ke­vääs­tä leik­kaa­ma­ni Sirk­ka Vuo­ri­sa­lon teks­tin ”En­ke­lin muis­tu­tus”.


Pe­läs­tyit­kö sinä?

Älä yh­tään pel­kää.

Minä täs­sä, en­ke­li tai­vaan.

Tu­lin, ys­tä­vä, si­nul­le il­moit­ta­maan

– tai oi­ke­as­taan muis­tut­ta­maan –

sii­tä lap­ses­ta, joka ker­ran syn­tyi.

Tie­dän­hän minä, et­tä sinä sen tie­dät,

kun sii­tä vii­me vuon­na­kin ker­rot­tiin:

ve­rol­le­pa­nos­ta

ja Joo­se­fis­ta

ja Ma­ri­as­ta, hä­nen kih­la­tus­ta emän­näs­tään,

ja ma­ja­ta­los­ta, jos­sa ei ol­lut si­jaa,

ja tal­lin hä­mä­räs­tä

ja sei­mes­tä

ja sii­tä lap­ses­ta,

joka ka­pa­loi­tiin ja pan­tiin sii­hen sei­meen

ma­kaa­maan.

Mut­ta ajat­te­lin,

et­tä kun tämä elä­mä on täm­möis­tä,

var­sin­kin, kun on jou­lu.

Niin pal­jon on muis­tet­ta­vaa,

niin pal­jon jän­ni­tet­tä­vää,

ja tou­hut­ta­vaa

ja tou­hut­ta­vaa.

Niin minä ajat­te­lin,

et­tet unoh­tai­si

sitä las­ta.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
SuviMyllymäki

Kulutustottumukset – arvovalinta vai pakon sanelemaa?

12.10.2022 6.10
SuviMyllymäki

Erilaiset kuvaraamatut

17.9.2022 6.00
SuviMyllymäki

Lahjat käyttöön epävarmuuden kokemuksista huolimatta

15.8.2022 8.05
SuviMyllymäki

Paras kesä vuosiin

28.6.2022 6.00
SuviMyllymäki

Juurilla

18.5.2022 6.00
SuviMyllymäki

Reissun päällä

30.3.2022 6.00
SuviMyllymäki

Uskallusta aitouteen

23.2.2022 9.45
SuviMyllymäki

Jumalaan luottaen

13.1.2022 6.00
SuviMyllymäki

Joulukertomuksia

18.12.2021 7.30
SuviMyllymäki

Hengähdyksen hetkiä

12.11.2021 6.00
SuviMyllymäki

Tyytyväisyys on elämän onni

19.10.2021 6.00
SuviMyllymäki

Etätöissä

15.9.2021 7.00
SuviMyllymäki

Seuramatkalla

16.8.2021 7.05
SuviMyllymäki

Rippileirille

20.7.2021 8.00
SuviMyllymäki

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05
SuviMyllymäki

Beautiful silmät

20.5.2021 9.20
SuviMyllymäki

Gradua vaille

16.4.2021 6.00
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

21.2.2021 7.30
SuviMyllymäki

Isän perintö

12.1.2021 6.05
SuviMyllymäki

Sodan kaiut jälkipolville

15.12.2020 7.05
SuviMyllymäki

Ämpärillinen elävää vettä

16.10.2020 7.30
SuviMyllymäki

Marjanpoimimisviettiä rakentamassa

16.9.2020 6.00
SuviMyllymäki

Työtä ja lepoa sopivassa suhteessa

20.8.2020 8.20
SuviMyllymäki

Aikajana

14.7.2020 6.15
SuviMyllymäki

Omiensa joukossa

15.6.2020 9.20
SuviMyllymäki

”Äiti, enkö ookki mää ihana?”

22.5.2020 6.25
SuviMyllymäki

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45
SuviMyllymäki

Iloisesti eteenpäin

24.3.2020 6.45
SuviMyllymäki

Oi ystäväin

14.2.2020 6.00
SuviMyllymäki

Kirjoitussopukasta ihmisten ilmoille

8.1.2020 6.58
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys