JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yrittänyttä ei laiteta

13.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

8.6. 14:53
2020060814533920200613060000

Vesa Kum­pu­la

Ky­sei­ses­sä van­has­sa sa­non­nas­sa ”Yrit­tä­nyt­tä ei lai­te­ta” lait­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan moit­ti­mis­ta ja soi­maa­mis­ta. Yrit­tä­nyt­tä ei siis moi­ti­ta, ai­na kan­nat­taa yrit­tää.

Tuo sa­non­ta on mo­ni­se­lit­tei­nen, mut­ta hy­vin sitä voi so­vel­taa myös yri­tys­toi­min­taan. Olen nyt it­se kään­ne­koh­das­sa, kos­ka yk­si yri­tyk­se­ni päät­tää toi­min­tan­sa tänä ke­sä­nä. Yri­tys, joka on tuo­nut kak­si­kym­men­tä­vii­si vuot­ta toi­meen­tu­loa per­heel­le­ni ja kym­me­nil­le työn­te­ki­jöil­le. Sa­mal­la kak­si poi­kaa­ni aloit­taa oman yri­tys­toi­min­nan omal­la alal­laan ta­lous­hal­lin­non pa­ris­sa. Yrit­tä­jyys siis jat­kuu su­vus­sam­me.

Oma yri­tys­toi­min­ta­ni jat­kuu pie­nem­pi­muo­toi­se­na, juu­ri elä­ke­läi­sel­le so­pi­van ko­koi­se­na. Yri­tys­toi­min­ta­ni on kes­tä­nyt yh­tä­jak­soi­ses­ti lä­hes nel­jä­kym­men­tä vuot­ta. Mat­kan var­rel­la on ol­lut mo­nen­lai­sia suh­dan­tei­ta. En­sim­mäi­sen oman yri­tyk­sen mai­nok­sen jul­kai­sin vuon­na 1981 Päi­vä­mies-leh­des­sä. Lii­ke-ide­a­na oli kan­gas­pui­den mark­ki­noin­ti. Pää­tin luo­da oman tuo­te­mer­kin ja aloit­taa mark­ki­noin­nin. Val­mis­tuk­sen hoi­din ali­han­kin­ta­työ­nä. Tuo lii­ke­toi­min­ta­mal­li oli sil­loin täy­sin uu­si. En tun­te­nut alaa ol­len­kaan ja asi­ak­kail­le vas­ta­sin ky­sy­myk­siin ai­ka lail­la luo­vas­ti. Käy­tän­nös­sä opin asi­ak­kail­ta.

Ker­ran kes­kus­te­lin erään en­ti­sen rek­ka­kus­kin kans­sa, joka oli sel­kä­vi­an ta­kia jou­tu­nut vaih­ta­maan am­mat­tia. Hän oli aloit­ta­nut yri­tys­toi­min­nan, jota hän nyt pys­tyi te­ke­mään. Ky­syin, on­ko hän kai­van­nut re­kan rat­tiin? Hä­nen vas­tauk­se­na yl­lät­ti mi­nut täy­del­li­ses­ti: "Joka päi­vä". Jäin miet­ti­mään vas­taus­ta. Mikä rek­ka­mie­hen työs­sä on niin mie­len­kiin­tois­ta? Pää­dyin sii­hen, et­tä työn va­paus kieh­too. Ison au­ton ra­tis­ta kor­ke­al­ta voi seu­ra­ta lii­ken­net­tä ja ol­la oman it­sen­sä her­ra.

Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa on hyvä yrit­tää. Ylei­nen il­ma­pii­ri on yri­tys­myön­tei­nen ja kan­nus­ta­va. Käy­tän­nös­sä se nä­kyy nyt ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na. Yh­teis­kun­ta nä­kee tär­kei­nä tu­kea yri­tyk­siä tä­män vai­ke­an vai­heen läpi. Ai­na ei ole ol­lut näin. Yh­dek­sän­kym­men­tä­lu­vun la­mas­sa yh­teis­kun­ta kes­kit­tyi pe­las­ta­maan pan­kit ja mo­net yrit­tä­jät jou­tui­vat il­man omaa syy­tä vai­keuk­siin ja jopa kon­kurs­siin.

Yrit­tä­mi­nen vaa­tii nöy­rää asen­net­ta. Ei ole va­raa röy­his­tää rin­taan­sa. Oi­kea nöy­ryys on sitä, et­tä on val­mis tun­nus­ta­maan vir­heen­sä ja ot­ta­maan niis­tä vas­tuun. Ker­ran yrit­tä­jä­kurs­sil­la ker­ta­sin omia yrit­tä­jä­vuo­si­kym­me­niä ja sa­noin, et­tä seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen osaan jo hal­li­ta. Tuli sa­not­tua lii­kaa. Seu­raa­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä tuli mo­nen­lai­sia vas­tuk­sia ja on­gel­mia. Ei ol­lut mi­nus­ta­kaan tul­lut täy­sop­pi­nut­ta yrit­tä­jää ja nöy­ryys oli ka­don­nut.

Ju­ma­la on lu­van­nut siu­na­ta re­hel­li­sen työn. Mi­ten tuo siu­naus il­me­nee? Joku saat­taa aja­tel­la sitä pel­käs­tään ajal­li­se­na ta­lou­del­li­se­na siu­nauk­se­na. Yrit­tä­jän osal­ta sen voi ko­kea vaik­ka va­pau­te­na, saa teh­dä it­se pää­tök­siä ja hal­li­ta omaa ajan­käyt­tö­ään. Se voi tul­la työ­yh­tei­sön kaut­ta hy­vä­nä yh­teis­hen­ke­nä. Toki siu­naus­ta voi tul­la myös ta­lou­del­li­ses­ti.

Us­ko­vai­nen yrit­tä­jä saa ja hä­nen tu­lee­kin tur­vau­tua Ju­ma­laan. Me­nes­tyk­sen koh­da­tes­sa usein unoh­tuu, mis­tä me­nes­tys tu­lee. Hel­pos­ti tu­lee aja­tus, et­tä kyl­lä minä osaan ja olen tai­ta­va. Lo­pul­ta on kui­ten­kin ky­sy­mys sii­tä, mi­ten Ju­ma­la siu­naa. Vai­keuk­sia koh­da­tes­sa saat­taa mie­leen hii­piä oma osaa­mat­to­muus tai jopa kat­ke­ruus. Sil­loin on hyvä muis­taa, et­tä nä­mä­kin asi­at ovat Ju­ma­lan sal­li­mia.

Yrit­tä­jän­kin tär­kein aar­re on us­kon lah­ja. Sii­tä kan­nat­taa pi­tää kiin­ni, sil­le on lu­vat­tu suu­ri palk­ka.

VesaKumpula
Olen seitsemästä veljeksestä keskimmäinen. Vaimoni ja lapseni pitävät minua milloin minäkin. Joskus hauskana, välillä vakavana, yleensä mietiskelevänä ja pohdiskelevana. Tykkään pienistä asioista ja suurista kokonaisuuksista. Harrastan arvoituksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Lähes koko työurani olen toiminut yrittäjänä. Nyt olen eläkkeellä ja harrastan yritystoimintaa. Minut voi yllättää laittamalla kommenttia sähköpostiini vesa.kumpula@avartum.fi
VesaKumpula

”Tuli tuikkaa pärehessä”

16.12.2022 6.00
VesaKumpula

”Kotisiioni – onko se joku kotona oleva ikoni?”

9.11.2022 6.00
VesaKumpula

"Vaikka raha ei tuo onnea, kyllä se helpottaa elämää"

29.9.2022 6.10
VesaKumpula

Lapsi tuo siunauksen tullessaan – suurperheen isän ajatuksia

13.9.2022 6.00
VesaKumpula

Apua voi saada yllättävissä tilanteissa

5.8.2022 7.20
VesaKumpula

Tahdon

1.7.2022 6.00
VesaKumpula

Kummin tehtävä

28.5.2022 6.00
VesaKumpula

Ystävyys

2.5.2022 6.00
VesaKumpula

Kuolema koskettaa

3.3.2022 7.00
VesaKumpula

Myhäilevä hymy

17.1.2022 6.00
VesaKumpula

Kengät

24.11.2021 6.00
VesaKumpula

Seurapenkkimuistoja vuosikymmenten varsilta

3.11.2021 6.15
VesaKumpula

Käänteentekevä suviseuramatka

9.10.2021 6.00
VesaKumpula

Aivoverenkiertohäiriö

7.9.2021 7.00
VesaKumpula

Opistoa viidessä sukupolvessa

9.8.2021 7.00
VesaKumpula

Kelpuutammeko vain "hyvät" omiksi ystäviksemme?

8.7.2021 10.59
VesaKumpula

Sitä ihmistä en halua tavata koskaan

13.6.2021 7.05
VesaKumpula

Anna minulle aikaa!

11.5.2021 7.05
VesaKumpula

Onneksi olette olemassa, ystävät

18.4.2021 6.15
VesaKumpula

Yksin

18.3.2021 7.05
VesaKumpula

Iloa elämään

23.2.2021 7.00
VesaKumpula

Tahdon voima

5.2.2021 6.15
VesaKumpula

Älkää pelätkö

21.12.2020 6.05
VesaKumpula

Isä

7.11.2020 6.05
VesaKumpula

Jospa kuitenkin

18.10.2020 6.00
VesaKumpula

Työtä voi löytyä yllättävistä paikoista

2.10.2020 7.05
VesaKumpula

He saivat toisensa

20.7.2020 6.15
VesaKumpula

Kirje äidilleni

11.5.2020 6.35
VesaKumpula

Uusi normaali

18.4.2020 6.25
VesaKumpula

Kotipesän neljä vuosikymmentä

9.3.2020 6.15
VesaKumpula

Silmiä avaava kurssiviikonloppu

9.2.2020 6.30
VesaKumpula

Äiti

4.1.2020 6.01
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys