JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9

Kestävän ilon matkalaiset

Pääkirjoitukset9.7.2014 0.00

Mo­nien lo­ma­suun­ni­tel­miin si­säl­tyy mat­ka lä­hel­le tai kau­em­mak­si­kin. Se voi ol­la vie­rai­lu har­vem­min koh­dat­ta­vien su­ku­lais­ten ja tut­ta­vien luok­se, mat­ka ke­sä­seu­roi­hin tai tu­tus­tu­mi­nen uu­siin lo­ma­koh­tei­siin.

Ilosanomaa kaikille kansoille

Pääkirjoitukset11.6.2014 0.09

Jee­sus lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan. Tätä työ­tä on teh­ty al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta läh­tien Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­te­taan edel­leen sa­maa sa­no­maa, jota Jee­sus ai­ka­naan ju­lis­ti. Se kut­suu yhä ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, pe­las­tuk­sen osal­li­suu­teen, joka pe­rus­tuu Jee­suk­sen, Va­pah­ta­jam­me so­vi­tus­työ­hön.

Ilosanomaa kaikille kansoille

Pääkirjoitukset11.6.2014 0.00

Jee­sus lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan. Tätä työ­tä on teh­ty al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta läh­tien Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­te­taan edel­leen sa­maa sa­no­maa, jota Jee­sus ai­ka­naan ju­lis­ti. Se kut­suu yhä ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, pe­las­tuk­sen osal­li­suu­teen, joka pe­rus­tuu Jee­suk­sen, Va­pah­ta­jam­me so­vi­tus­työ­hön.

Maailman paras äiti

Pääkirjoitukset7.5.2014 0.00

Tou­ko­kuu on uu­den elä­män syn­ty­mi­sen ja kas­vun ai­kaa luon­nos­sa. Tou­ko­kuus­sa muis­tam­me myös äi­te­jäm­me, joi­den kaut­ta Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le elä­män ja kas­vul­lem­me hoi­van. äi­tien­päi­vää vie­te­tään ny­ky­ään mo­nis­sa mais­sa. Suo­mes­sa sitä alet­tiin viet­tää vuon­na 1918. Myö­hem­min äi­tien juh­la­päi­väs­tä tuli myös vi­ral­li­nen li­pu­tus­päi­vä. Ko­em­me, et­tä äi­dit an­sait­se­vat oman päi­vän­sä.

Kutsu tutkimaan paastoa

Pääkirjoitukset9.4.2014 0.00

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­nan suu­rin­ta vuo­tuis­ta juh­laa, pää­si­äis­tä. Sitä edel­tää tuh­ka­kes­ki­vii­kos­ta al­ka­va 40 ar­ki­päi­vää kä­sit­tä­vä paas­to­nai­ka, joka päät­tyy pal­mu­sun­nun­tai­na al­ka­vaan hil­jai­seen viik­koon. Kun kuu­lem­me sa­nan paas­to, mie­leem­me tu­lee eh­kä en­sim­mäi­sek­si ti­lan­ne, jos­sa kiel­täy­dy­tään jok­si­kin ai­kaa ra­vin­nos­ta tai jol­lain muul­la ta­val­la ku­ri­te­taan it­seä. Mut­ta on­ko oi­kea kris­til­li­nen paas­to poh­jim­mil­taan sit­ten­kin jo­tain muu­ta?

Toisen huomioiminen on rakkauden palvelua

Pääkirjoitukset12.3.2014 13.27

Lä­him­mäi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen on ar­vo, joka nä­kyy ar­ki­päi­väs­säm­me. Se tu­lee esil­le pu­heis­sam­me, asen­teis­sam­me, te­ke­mi­sis­säm­me ja suh­tau­tu­mi­ses­sam­me lä­him­mäi­siin, esi­mie­hiin, vi­ra­no­mai­siin, hal­li­tus­val­taan ja yh­tei­siin asi­oi­hin. Täs­sä ajas­sa pu­hu­taan pal­jon kun­ni­oit­ta­mi­sen puut­tu­mi­ses­ta. Toi­si­naan tun­tuu sil­tä, et­tä kun­ni­oit­ta­mi­nen on kär­si­nyt inf­laa­ti­on. Tämä huo­li on mo­nel­la kas­va­tus­työ­tä te­ke­väl­lä.

Ilonaiheita

Pääkirjoitukset12.2.2014 10.12

Vuo­den pi­mein ai­ka al­kaa ol­la ta­ka­na­päin ja päi­vät pi­te­ne­vät. Valo li­sään­tyy. Myös ih­mis­mie­li vir­kis­tyy va­lon li­sään­ty­mi­sen myö­tä. Kaa­mok­sen ma­sen­ta­va vai­ku­tus vaih­tuu iloon ja ke­vään odo­tuk­seen.

Oletko sinä vapaa?

Pääkirjoitukset22.1.2014 14.46

Meil­lä ih­mi­sil­lä on si­sim­mäs­säm­me vah­va kai­paus va­pau­teen. Mut­ta tie­dos­tam­me­ko ai­na, mis­tä mei­dän oi­ke­as­taan pi­täi­si va­pau­tua ja mitä saa­vu­te­tus­ta va­pau­des­ta seu­raa? Al­ka­nee­na vuon­na SRK:n vies­tin­nän tee­ma­na on va­paus. Täl­lä tee­mal­la ha­lu­taan eri­tyi­ses­ti vä­lit­tää vies­tiä us­kon tuo­mas­ta va­pau­des­ta ja ilos­ta. Kris­ti­tyn va­pau­des­ta nou­se­va rak­kaus oh­jaa sel­lai­seen toi­min­taan, joka nä­kyy vas­tuul­li­suu­te­na it­seä ja toi­sia koh­taan.

« 1 ... 6 7 8 9