JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 »

Ju­ma­la on ajan Her­ra

Pääkirjoitukset20.7.2016 15.35

Sa­nal­la ”ai­ka” löy­tyy ha­ku­ko­ne Goog­les­ta yli 61 mil­joo­naa ha­ku­tu­los­ta. Eng­lan­nin kie­len vas­taa­vaa tar­koit­ta­val­la sa­nal­la ”time” ha­ku­tu­lok­sia tu­lee yli vii­si mil­jar­dia.

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Oma­koh­tai­nen us­ko kai­paa hoi­toa

Pääkirjoitukset10.6.2016 7.00

Pyhä Hen­ki on us­koa yl­lä­pi­tä­vä voi­ma. Se syn­nyt­tää us­ko­vai­ses­sa hy­viä he­del­miä: rak­kaut­ta, iloa ja rau­haa. Sii­tä kum­pu­a­vat kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­nen yh­teys, pal­ve­le­va mie­li ja hy­vät teot, joi­ta us­ko ja rak­kaus saa­vat us­ko­vai­sis­sa ai­kaan.

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Luo­ma­kun­ta on Ju­ma­lan hal­lin­nas­sa

Pääkirjoitukset23.5.2016 7.35

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten met­sä­a­lan am­mat­ti­lai­set oli­vat kurs­sil­la Ra­nu­an opis­tol­la. Mu­ka­na oli niin met­sien suo­je­lun ja vir­kis­tys­käy­tön kuin met­sän tuo­tan­non ja hak­kuun pal­ve­luk­ses­sa ole­via. Pi­din kurs­sil­la alus­tuk­sen ih­mi­sen ja luon­non vä­li­ses­tä suh­tees­ta. Alus­tus­ta seu­ra­si vil­kas kes­kus­te­lu. Kun seu­ra­sin sitä, mi­nul­le jäi hyvä mie­li. Vil­je­li­jät ja var­je­li­jat kes­kus­te­li­vat so­pui­sas­ti toi­si­aan kun­ni­oit­ta­en.

KUVA: MAARIT MääTTä

KUVA: MAARIT MääTTä

Laki ja evan­ke­liu­mi

Pääkirjoitukset15.4.2016 7.15

Ju­ma­la on käs­ke­nyt ih­mis­ten nou­dat­taa hä­nen py­hää tah­to­aan, jon­ka hän on il­mais­sut kym­me­nen käs­kyn lais­sa. Laki tah­too suo­jel­la elä­mää ja kaik­kea, mikä sii­nä on ar­vo­kas­ta. Jos ih­mi­nen rik­koo Ju­ma­lan la­kia, hän tuot­taa va­hin­gon elä­mäl­leen. Se, min­kä on Ju­ma­la on lais­saan kiel­tä­nyt, on ai­na syn­tiä.

Raa­mat­tu oh­jaa us­ko­maan

Pääkirjoitukset11.3.2016 6.45

Pyhä Raa­mat­tu on Ju­ma­lan sa­naa, jon­ka us­kos­ta elä­neet ih­mi­set ovat kir­joit­ta­neet Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. Lut­he­rin mu­kaan ”Pyhä Raa­mat­tu ai­no­as­taan on kai­ken to­tuu­den läh­de ja al­ku­pe­rä. – – Se on Ju­ma­lan sana, jota on eh­doit­ta seu­rat­ta­va ja to­tel­ta­va! Kaik­kien tu­lee ol­la sil­le ala­mai­sia. Kir­kos­sa ei saa ju­lis­taa tai kuul­la mi­tään muu­ta op­pia kuin puh­das­ta sa­naa, py­hää Raa­mat­tua.” Lut­her ko­ko­si Raa­ma­tun kes­kei­set ope­tuk­set Vä­hään ka­te­kis­muk­seen ja sa­noi ime­vän­sä sii­tä joka päi­vä ra­vin­toa niin kuin lap­si.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Yk­sin ar­mos­ta

Pääkirjoitukset13.2.2016 7.19

Eläm­me ajas­sa, jos­sa ar­mot­to­muus ja ko­vuus ovat li­sään­ty­neet. Ih­mis­ten kans­sa­käy­mi­sis­sä se nä­kyy sa­no­jen ta­sol­la: ”Tuo­ta en an­na kos­kaan an­teek­si!” Ar­mot­to­muus saa ai­kaan pa­huut­ta. Se il­me­nee muun mu­as­sa per­hei­den ha­jo­a­mi­se­na, kos­to­na teh­tyi­nä ri­kok­si­na ja va­ka­vim­mil­laan kat­ke­ruu­des­ta nou­se­va­na ter­ro­ris­mi­na.

KUVA: MARKUS LEHTINIEMI

KUVA: MARKUS LEHTINIEMI

Ju­ma­lan kut­su kuu­luu yhä

Pääkirjoitukset22.1.2016 7.03

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti on rei­lun sa­dan vuo­den his­to­ri­an­sa ai­ka­na saa­nut to­dis­taa mo­nia et­sik­ko­ai­ko­ja. Leh­den pals­toil­la on ker­rot­tu muun mu­as­sa Suo­mes­sa ko­e­tuis­ta he­rä­tyk­sis­tä, Ve­nä­jän lä­he­tys­työn au­ke­a­mi­ses­ta 1990-lu­vul­la sekä Af­ri­kan ja Ete­lä-Ame­ri­kan lä­he­tys­työs­tä, jot­ka aloi­tet­tiin 2000-lu­vul­la.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Jou­lu tuo iloi­sen uu­ti­sen

Pääkirjoitukset21.12.2015 6.33

Ka­tu­ku­vaa ja mai­non­taa kat­sel­les­sa jou­lu tun­tuu tu­le­van vuo­si vuo­del­ta ai­kai­sem­min. Jou­lu­tuot­tei­den han­kin­ta ja mark­ki­noin­ti aloi­te­taan hy­vis­sä ajoin en­nen ad­vent­tia. Kes­ki­ös­sä ovat pik­ku­jou­lut, jou­lu­lah­jat, jou­lu­ruo­at ja ko­din si­sus­ta­mi­nen. Har­voin tu­lee esil­le, et­tä jou­lu on kris­til­li­nen juh­la.

KUVA: LASSE LIMMA

KUVA: LASSE LIMMA

Isyys on elä­män­pi­tui­nen teh­tä­vä

Pääkirjoitukset12.11.2015 7.14

Las­ten syn­ty­mät ovat suu­rim­pia het­kiä elä­mäs­sä­ni. Jo­kai­nen yh­tei­nen odo­tus val­mis­taa syn­ty­vän lap­sen isäk­si. Kun lap­si par­kai­see en­sim­mäi­sen ker­ran, huo­li vaih­tuu ilok­si ja on­nek­si. Jo­kai­nen lap­si on ih­me, lah­ja. Tai­vas on kos­ket­ta­nut maa­ta.

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Ju­ma­la kir­kas­taa hy­vyyt­tään sai­rauk­sien­kin kaut­ta

Pääkirjoitukset6.11.2015 6.24

Ter­veys voi­daan mää­ri­tel­lä ruu­miil­lis­ten ja hen­kis­ten sai­rauk­sien pois­sa­o­lo­na tai hy­vä­nä ruu­miin ja mie­len ti­la­na, jota par­hai­ten ku­vaa sana hy­vin­voin­ti. Ko­ke­mus ter­vey­des­tä on sub­jek­tii­vi­nen, kos­ka ver­taam­me olo­ti­laam­me ai­kai­sem­piin ko­ke­muk­siim­me. Toi­saal­ta lää­ke­tie­teel­li­ses­ti ja esi­mer­kik­si va­kuu­tu­soi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta ter­veyt­tä ar­vi­oi­daan eri elin­toi­min­to­jen osal­ta tie­teel­li­ses­ti suh­tees­sa bi­o­lo­gi­seen stan­dar­diin, jota pi­de­tään nor­mi­na.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 »
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys