JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 »

Ih­mi­sen osa on nöyr­tyä pa­ran­nuk­seen

Pääkirjoitukset11.10.2017 6.59

Osa ih­mi­sis­tä on luon­to­jaan hy­vä­sy­dä­mi­siä: va­loi­sia, hie­no­tun­tei­sia ja aut­ta­vai­sia. Hy­vät omi­nai­suu­det ovat tar­peen työ- ja yk­si­tyi­se­lä­mäs­sä. Ny­ky­ään jopa kou­lu­tus­ten avul­la har­joi­tel­laan tai­to­ja, joi­den avul­la elä­mä su­jui­si ja voi­mat riit­täi­si­vät.

Ope­tus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta

Pääkirjoitukset15.9.2017 6.40

Tänä päi­vä­nä ko­ros­te­taan eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta. Yh­teis­kun­nan jat­ku­va muu­tos ja voi­ma­kas tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys suo­ras­taan pa­kot­ta­vat op­pi­maan uut­ta sekä työ­e­lä­mäs­sä et­tä sen ul­ko­puo­lel­la. Op­pi­mi­nen ei ole enää pel­käs­tään las­ten ja nuor­ten asia, vaan kai­kis­sa ikä­vai­heis­sa jou­du­taan opet­te­le­maan uu­sia asi­oi­ta.

Raa­ma­tun ar­vot edis­tä­vät yh­teis­tä hy­vää

Pääkirjoitukset19.7.2017 6.00

Suo­mes­sa on vii­me ai­koi­na pu­hut­tu sii­tä, et­tä yh­teis­kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko poh­jau­tuu ai­na joi­hin­kin ar­voi­hin. Maam­me ra­ken­ta­mi­sen taus­tal­la oli­vat vuo­si­sa­to­ja kris­til­li­set ar­vot, jot­ka pe­rus­tu­vat Raa­mat­tuun. Nii­hin kuu­lu­vat muun mu­as­sa re­hel­li­syys, ar­mol­li­suus ja jo­kai­sen ih­mi­sar­von tun­nus­ta­mi­nen.

Us­ko syn­tyy ja vah­vis­tuu sa­nan kuu­los­sa

Pääkirjoitukset21.6.2017 6.02

Lä­heis­ten ky­sy­es­sä jo iäk­kääl­tä isäl­tään, mitä hän ha­lu­si jät­tää heil­le ikään kuin pe­rin­nök­si, isä esit­ti toi­vo­muk­sen. Ly­hy­en, tu­tun, mut­ta pal­jon si­säl­tä­vän: et­tä te kä­vi­sit­te seu­rois­sa. Hä­nel­le it­sel­leen oli ol­lut tär­ke­ää käy­dä kuun­te­le­mas­sa Ju­ma­lan sa­naa niin kau­an, kun se oli ol­lut mah­dol­lis­ta.

Per­he, yh­teis­kun­nan pe­rus­so­lu

Pääkirjoitukset10.5.2017 7.01

Mo­ni­ar­voi­ses­sa ja yk­si­lön va­paut­ta ko­ros­ta­vas­sa ajas­sam­me per­heen yk­si­se­lit­tei­nen mää­rit­te­le­mi­nen ko­e­taan vai­ke­ak­si. Mit­kä kaik­ki yh­tei­se­lä­män muo­dot tu­li­si luo­ki­tel­la per­heek­si?

Raa­mat­tu kuu­luu kai­kil­le

Pääkirjoitukset12.4.2017 6.50

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä jul­kais­taan ku­lu­va­na us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuon­na poi­min­to­ja Mart­ti Lut­he­rin kir­joi­tuk­sis­ta. Lut­he­rin teks­teis­sä tu­lee esil­le, et­tä hän ha­lu­si pe­rus­tel­la us­koa ja op­pia kos­ke­vat nä­ke­myk­sen­sä Ju­ma­lan sa­nal­la.

Us­ko oh­jaa oi­ke­aan

Pääkirjoitukset15.3.2017 15.59

Mikä oh­jaa si­nun elä­mää­si ja va­lin­to­ja­si? Mikä on elä­mäs­sä­si tär­kein­tä? Mo­ni­ar­voi­sen, ih­mi­sen omaa va­lin­nan­va­paut­ta ja yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­van ajan kes­kel­lä ei ole ai­na help­poa rat­kais­ta, mikä mi­nul­le tai lä­hei­sil­le­ni oli­si hy­väk­si. No­pea tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys on joh­ta­nut sii­hen, et­tä kaik­ki tie­to ja in­for­maa­tio – sekä hyvä et­tä va­hin­gol­li­nen – on kaik­kien saa­ta­vil­la.

Lain teh­tä­vä­nä on he­rät­tää syn­nin­tun­to

Pääkirjoitukset11.2.2017 20.49

Ju­ma­lan tiet ovat usein ih­meel­li­set. Tämä tu­lee esil­le ti­lan­teis­sa, jois­sa pää­see kuun­te­le­maan pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­nei­den ih­mis­ten ker­to­muk­sia sii­tä, mi­ten he ovat löy­tä­neet Ju­ma­lan val­ta­kun­nan.

Omaa­tun­toa hoi­de­taan Ju­ma­lan sa­nal­la

Pääkirjoitukset21.1.2017 6.32

Yh­teis­kun­nas­sam­me on vii­me vuo­si­na kes­kus­tel­tu sii­tä, mikä eri ti­lan­teis­sa on oi­kein ja mikä vää­rin. On poh­dit­tu muun mu­as­sa avi­o­liit­toa, abort­tia ja eu­ta­na­si­aa kos­ke­via nä­kö­kul­mia. Kes­kus­te­luis­sa on kuul­tu hy­vin eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, mut­ta va­li­tet­ta­van usein pe­rin­tei­nen, Raa­mat­tuun pe­rus­tu­va ope­tus on unoh­det­tu lä­hes tyys­tin.

Toi­vom­me Ju­ma­lan rau­haa

Pääkirjoitukset22.12.2016 6.40

Us­ko­vai­set toi­vot­ta­vat usein hy­väs­tel­les­sään toi­sil­leen Ju­ma­lan rau­haa. Jou­lu­yö­nä Ju­ma­lan rau­han sa­no­ma koh­ta­si maa­il­man eri­tyi­sen ih­meel­li­sel­lä ta­val­la: Ju­ma­la it­se syn­tyi ih­mi­sek­si tuo­dak­seen vi­at­to­mal­la kär­si­mi­sel­lään ih­mis­kun­nal­le rau­han. Täs­tä rau­has­ta en­ke­lit ker­toi­vat jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le: ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta hän ra­kas­taa” ­(Luuk. 2:14).

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys