JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lepopäivän pyhittäminen on edelleen ajankohtaista

Pääkirjoitukset17.8.2022 7.00

Eräs lä­hei­se­ni lä­het­tää sun­nun­tai­aa­mui­sin su­vun vies­ti­ryh­mään toi­vo­tuk­sen ”Hy­vää py­hää”. Hän liit­tää vies­tiin ky­sei­sen sun­nun­tain ai­hee­seen liit­ty­vän raa­ma­tun­lau­seen tai ru­kouk­sen. Pi­dän tätä ar­vok­kaa­na, kau­nii­na ja ny­ky­ai­kaan so­pi­va­na ta­pa­na muis­tut­taa le­po­päi­vän eri­tyi­syy­des­tä.

Jumala auttaa kaikissa tilanteissa

Pääkirjoitukset18.2.2022 12.40

Yh­teis­kun­nas­sam­me on nos­tet­tu jul­ki­seen kes­kus­te­luun mo­nia sel­lai­sia ai­hei­ta, jot­ka vie­lä pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten oli­vat usein ta­bu­ja ja vai­et­tu­ja. Avoi­men kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin an­si­o­ta on se, et­tä enää ei tar­vit­se pe­lä­tä jou­tu­van­sa lei­ma­tuk­si, jos oma elä­mä ei ai­na kul­je­kaan en­nal­ta suun­ni­tel­tu­ja pol­ku­ja. Vä­sy­mi­ses­tä, mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta tai sai­rauk­sis­ta saa ja voi pu­hua, ha­lu­tes­saan jopa jul­ki­ses­ti. Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­mon taan­noi­sen tie­to­mur­ron ai­kaan mo­net suo­ma­lai­set ker­toi­vat so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa käy­neen­sä te­ra­pi­as­sa. He ha­lu­si­vat vies­tit­tää, et­tä te­ra­pi­as­sa käy­mi­nen on ny­ky­ai­ka­na ta­val­lis­ta ja jopa suo­ta­vaa.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »

Uskon ja elämän ylin ohje

Pääkirjoitukset16.11.2018 8.18

Ju­ma­la on sa­nal­laan luo­nut kai­ken, nä­ky­vän ja nä­ky­mät­tö­män maa­il­man. Sa­nal­laan hän myös ker­ran päät­tää tä­män maa­il­ma­na­jan.

Elämä on Jumalan lahja

Pääkirjoitukset12.10.2018 6.25

Elä­mä on Ju­ma­lan luo­mis­työn suu­ri ih­me. Psal­min­kir­joit­ta­jan mu­kaan ”en­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään, oli­vat kaik­ki päi­vä­ni luo­dut” (Ps. 139:16).

Kaikkivaltias antaa lähetystehtävään oikeat sanat

Pääkirjoitukset13.9.2018 7.00

Jo­kin ai­ka sit­ten tuli jul­ki ul­ko­mai­nen yli­o­pis­to­tut­ki­mus maal­lis­tu­mi­sen ja yh­teis­kun­tien ta­lou­del­li­sen ke­hit­ty­mi­sen suh­tees­ta. Tut­ki­muk­sen joh­to­pää­tös oli, et­tä maal­lis­tu­neet yh­teis­kun­nat ovat vau­ras­tu­nei­ta. Toi­saal­ta voi­daan väit­tää, et­tä esi­mer­kik­si Poh­jois­maat ovat me­nes­ty­neet juu­ri kris­ti­nus­kon vai­ku­tuk­ses­ta.

Pyhä Henki johdattaa totuuteen

Pääkirjoitukset31.7.2018 15.20

Jää­hy­väis­pu­hees­saan Jee­sus sa­noi omil­leen: ”Te saat­te puo­lus­ta­jan; minä lä­he­tän hä­net Isän luo­ta. Hän, To­tuu­den Hen­ki, läh­tee Isän luo­ta ja to­dis­taa mi­nus­ta. Myös te olet­te mi­nun to­dis­ta­ji­a­ni, olet­te­han ol­leet kans­sa­ni alus­ta as­ti (Joh. 15:26).

Pelastettu palvelemaan lähimmäistä

Pääkirjoitukset20.6.2018 6.25

Raa­ma­tul­li­nen us­ko on ih­mi­sel­le edel­leen elin­tär­keä. Il­man us­koa on mah­do­ton kel­va­ta Ju­ma­lal­le (Hepr. 11:6).

Kenelle kiitos kansakuntamme onnesta?

Pääkirjoitukset10.5.2018 7.00

Vas­ti­kään YK jul­kai­si ra­por­tin, jon­ka mu­kaan suo­ma­lai­set ovat maa­il­man on­nel­li­sim­pia ih­mi­siä.

Usko on elämän kallein asia

Pääkirjoitukset18.4.2018 7.02

Pri­o­ri­soin­ti, asi­oi­den aset­ta­mi­nen tär­keys- ja ar­vo­jär­jes­tyk­seen, ei ole vain tä­män päi­vän il­miö. Va­lin­to­jen te­ke­mi­nen on kuu­lu­nut ai­na ih­mi­sen osaan. Il­man elä­män pää­mää­rän ym­mär­tä­mis­tä ih­mi­nen on suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa jat­ku­vas­ti li­sään­ty­vien vaih­to­eh­to­jen edes­sä.

Jumalan valtakunta toteutuu kahdella tavalla

Pääkirjoitukset14.3.2018 15.28

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta oli Jee­suk­sen ope­tuk­sen kes­kei­sim­piä kä­sit­tei­tä. Sii­hen näh­den ai­kam­me hen­gel­li­ses­sä pu­hees­sa kuu­lee häm­mäs­tyt­tä­vän vä­hän ope­tus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Taivas maan päällä

Pääkirjoitukset15.2.2018 10.07

Tänä vuon­na 2018 pu­hum­me vas­tak­kai­na­set­te­lun vaa­rois­ta. Sa­mal­la jou­dum­me to­te­a­maan, et­tä eläm­me vas­ta­koh­tai­suuk­sien maa­il­mas­sa.

Onko aikaa Jumalan sanalle?

Pääkirjoitukset17.1.2018 7.00

Län­si­mai­sel­la ih­mi­sel­lä on ny­ky­ään va­paa-ai­kaa enem­män kuin kos­kaan. On ris­ti­rii­tais­ta, et­tä sii­tä huo­li­mat­ta kii­re näyt­tää yhä vain li­sään­ty­vän. Tä­hän on var­mas­ti omal­ta osal­taan vai­kut­ta­nut se, et­tä yh­teis­kun­nas­sam­me sun­nun­tais­ta on mo­nel­le tul­lut ar­ki­päi­vä mui­den jou­kos­sa.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »
30.9.2022

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Ps. 86:5

Viikon kysymys