JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ko­ti­sii­o­nin työs­sä yh­tei­sen asi­an ää­rel­lä

Pääkirjoitukset6.11.2020 12.31

Sii­o­nin työs­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia lah­jo­ja, sil­lä teh­tä­vät­kin ovat mo­net. On ol­ta­va joku, joka ra­ken­taa ja yl­lä­pi­tää seu­ro­jen pi­toon tar­vit­ta­vat ti­lat. Sa­moin hän, joka opet­taa ja saar­naa Ju­ma­lan sa­naa. On työ­teh­tä­viä heil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat kuu­le­mi­sen etääl­lä­kin seu­ra­pai­kas­ta. Tär­ke­ää on kan­taa huol­ta niin ko­ti­sii­o­nin ta­lou­des­ta kuin toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta­kin. Mil­lai­sia seu­ra­ti­lai­suu­det oli­si­vat­kaan, jos pai­kal­la ei oli­si sä­es­tä­jää, esi­lau­la­jaa tai seu­rai­sän­tää? Kai­kil­la eri työ­teh­tä­vil­lä on sama pää­mää­rä, mah­dol­lis­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen.

Lasse Kokko

Us­ko tu­lee kuu­los­ta

Pääkirjoitukset14.9.2020 7.10

Vii­me kuu­kau­det ovat näyt­täy­ty­neet elä­mäs­säm­me mo­nin ta­voin poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na. Myös seu­rois­sa käy­mi­nen on saa­nut ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na uu­sia mer­ki­tyk­siä. Pe­rin­tei­nen yh­del­lä kool­la ole­mi­nen vaih­tui vä­lil­lä seu­ro­jen kuun­te­le­mi­seen ne­tis­tä ja ra­di­os­ta. On suu­ri Ju­ma­lan siu­naus, et­tä seu­ra­tar­jon­taa on ol­lut run­saas­ti. Kii­tos kuu­luu mo­nil­le si­sa­ril­le ja vel­jil­le, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet seu­rat poik­keu­so­lo­suh­teis­sa­kin.

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Us­ko syn­tyy ja vah­vis­tuu sa­nan kuu­los­sa

Pääkirjoitukset21.6.2017 6.02

Lä­heis­ten ky­sy­es­sä jo iäk­kääl­tä isäl­tään, mitä hän ha­lu­si jät­tää heil­le ikään kuin pe­rin­nök­si, isä esit­ti toi­vo­muk­sen. Ly­hy­en, tu­tun, mut­ta pal­jon si­säl­tä­vän: et­tä te kä­vi­sit­te seu­rois­sa. Hä­nel­le it­sel­leen oli ol­lut tär­ke­ää käy­dä kuun­te­le­mas­sa Ju­ma­lan sa­naa niin kau­an, kun se oli ol­lut mah­dol­lis­ta.

Per­he, yh­teis­kun­nan pe­rus­so­lu

Pääkirjoitukset10.5.2017 7.01

Mo­ni­ar­voi­ses­sa ja yk­si­lön va­paut­ta ko­ros­ta­vas­sa ajas­sam­me per­heen yk­si­se­lit­tei­nen mää­rit­te­le­mi­nen ko­e­taan vai­ke­ak­si. Mit­kä kaik­ki yh­tei­se­lä­män muo­dot tu­li­si luo­ki­tel­la per­heek­si?

Raa­mat­tu kuu­luu kai­kil­le

Pääkirjoitukset12.4.2017 6.50

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä jul­kais­taan ku­lu­va­na us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuon­na poi­min­to­ja Mart­ti Lut­he­rin kir­joi­tuk­sis­ta. Lut­he­rin teks­teis­sä tu­lee esil­le, et­tä hän ha­lu­si pe­rus­tel­la us­koa ja op­pia kos­ke­vat nä­ke­myk­sen­sä Ju­ma­lan sa­nal­la.

Us­ko oh­jaa oi­ke­aan

Pääkirjoitukset15.3.2017 15.59

Mikä oh­jaa si­nun elä­mää­si ja va­lin­to­ja­si? Mikä on elä­mäs­sä­si tär­kein­tä? Mo­ni­ar­voi­sen, ih­mi­sen omaa va­lin­nan­va­paut­ta ja yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­van ajan kes­kel­lä ei ole ai­na help­poa rat­kais­ta, mikä mi­nul­le tai lä­hei­sil­le­ni oli­si hy­väk­si. No­pea tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys on joh­ta­nut sii­hen, et­tä kaik­ki tie­to ja in­for­maa­tio – sekä hyvä et­tä va­hin­gol­li­nen – on kaik­kien saa­ta­vil­la.

Lain teh­tä­vä­nä on he­rät­tää syn­nin­tun­to

Pääkirjoitukset11.2.2017 20.49

Ju­ma­lan tiet ovat usein ih­meel­li­set. Tämä tu­lee esil­le ti­lan­teis­sa, jois­sa pää­see kuun­te­le­maan pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­nei­den ih­mis­ten ker­to­muk­sia sii­tä, mi­ten he ovat löy­tä­neet Ju­ma­lan val­ta­kun­nan.

Omaa­tun­toa hoi­de­taan Ju­ma­lan sa­nal­la

Pääkirjoitukset21.1.2017 6.32

Yh­teis­kun­nas­sam­me on vii­me vuo­si­na kes­kus­tel­tu sii­tä, mikä eri ti­lan­teis­sa on oi­kein ja mikä vää­rin. On poh­dit­tu muun mu­as­sa avi­o­liit­toa, abort­tia ja eu­ta­na­si­aa kos­ke­via nä­kö­kul­mia. Kes­kus­te­luis­sa on kuul­tu hy­vin eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, mut­ta va­li­tet­ta­van usein pe­rin­tei­nen, Raa­mat­tuun pe­rus­tu­va ope­tus on unoh­det­tu lä­hes tyys­tin.

Toi­vom­me Ju­ma­lan rau­haa

Pääkirjoitukset22.12.2016 6.40

Us­ko­vai­set toi­vot­ta­vat usein hy­väs­tel­les­sään toi­sil­leen Ju­ma­lan rau­haa. Jou­lu­yö­nä Ju­ma­lan rau­han sa­no­ma koh­ta­si maa­il­man eri­tyi­sen ih­meel­li­sel­lä ta­val­la: Ju­ma­la it­se syn­tyi ih­mi­sek­si tuo­dak­seen vi­at­to­mal­la kär­si­mi­sel­lään ih­mis­kun­nal­le rau­han. Täs­tä rau­has­ta en­ke­lit ker­toi­vat jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le: ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta hän ra­kas­taa” ­(Luuk. 2:14).

Mitä tä­nään tar­vit­sem­me?

Pääkirjoitukset9.11.2016 13.40

His­to­ri­as­ta tie­däm­me maam­me suu­ris­ta näl­kä­vuo­sis­ta 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la. Ih­mi­set va­el­si­vat lau­moit­tain et­sien syö­tä­vää. Moni kuo­li näl­kään. Vaik­ka yh­teis­kun­nal­li­set olot ovat pa­rem­mat, lei­pä­huo­let ei­vät ole jät­tä­neet tä­män­kään ajan ih­mis­tä.

Minä us­kon

Pääkirjoitukset15.9.2016 6.35

Us­kon­tun­nus­tuk­sen sa­nat ovat kris­ti­tyl­le ih­mi­sel­le tu­tut mui­den mu­as­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta. Kun ih­mi­nen kas­te­taan, kas­te­juh­laan osal­lis­tu­jat liit­ty­vät yh­tei­seen us­kon­tun­nus­tuk­seen. Kas­ta­mi­nen ta­pah­tuu kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan ni­meen. Kun kris­tit­ty rip­pi­kou­lun päät­teek­si kon­fir­moi­daan, tun­nus­taa hän kris­til­li­sen us­kon­sa ja lu­pau­tuu osoit­ta­maan sen elä­mäs­sään.

Ju­ma­la on ajan Her­ra

Pääkirjoitukset20.7.2016 15.35

Sa­nal­la ”ai­ka” löy­tyy ha­ku­ko­ne Goog­les­ta yli 61 mil­joo­naa ha­ku­tu­los­ta. Eng­lan­nin kie­len vas­taa­vaa tar­koit­ta­val­la sa­nal­la ”time” ha­ku­tu­lok­sia tu­lee yli vii­si mil­jar­dia.

« 1 2 3 4 5 6 7 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys