JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ko­ti­sii­o­nin työs­sä yh­tei­sen asi­an ää­rel­lä

Pääkirjoitukset6.11.2020 12.31

Sii­o­nin työs­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia lah­jo­ja, sil­lä teh­tä­vät­kin ovat mo­net. On ol­ta­va joku, joka ra­ken­taa ja yl­lä­pi­tää seu­ro­jen pi­toon tar­vit­ta­vat ti­lat. Sa­moin hän, joka opet­taa ja saar­naa Ju­ma­lan sa­naa. On työ­teh­tä­viä heil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat kuu­le­mi­sen etääl­lä­kin seu­ra­pai­kas­ta. Tär­ke­ää on kan­taa huol­ta niin ko­ti­sii­o­nin ta­lou­des­ta kuin toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta­kin. Mil­lai­sia seu­ra­ti­lai­suu­det oli­si­vat­kaan, jos pai­kal­la ei oli­si sä­es­tä­jää, esi­lau­la­jaa tai seu­rai­sän­tää? Kai­kil­la eri työ­teh­tä­vil­lä on sama pää­mää­rä, mah­dol­lis­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen.

Lasse Kokko

Us­ko tu­lee kuu­los­ta

Pääkirjoitukset14.9.2020 7.10

Vii­me kuu­kau­det ovat näyt­täy­ty­neet elä­mäs­säm­me mo­nin ta­voin poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na. Myös seu­rois­sa käy­mi­nen on saa­nut ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na uu­sia mer­ki­tyk­siä. Pe­rin­tei­nen yh­del­lä kool­la ole­mi­nen vaih­tui vä­lil­lä seu­ro­jen kuun­te­le­mi­seen ne­tis­tä ja ra­di­os­ta. On suu­ri Ju­ma­lan siu­naus, et­tä seu­ra­tar­jon­taa on ol­lut run­saas­ti. Kii­tos kuu­luu mo­nil­le si­sa­ril­le ja vel­jil­le, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet seu­rat poik­keu­so­lo­suh­teis­sa­kin.

« 1 ... 4 5 6 7

Ju­ma­la on an­ta­nut luo­vuu­den lah­jan

Pääkirjoitukset10.9.2014 0.00

Lut­her ku­vaa en­sim­mäi­ses­sä us­kon­kap­pa­lees­sa, mi­ten Ju­ma­la on luo­nut kai­ken: ”Us­kon, et­tä Ju­ma­la on luo­nut mi­nut sekä koko luo­ma­kun­nan, an­ta­nut mi­nul­le ruu­miin ja sie­lun, sil­mät, kor­vat ja kaik­ki jä­se­net, jär­jen ja kaik­ki ais­tit sekä pi­tää nii­tä jat­ku­vas­ti yl­lä.”

Kes­tä­vän ilon mat­ka­lai­set

Pääkirjoitukset9.7.2014 0.00

Mo­nien lo­ma­suun­ni­tel­miin si­säl­tyy mat­ka lä­hel­le tai kau­em­mak­si­kin. Se voi ol­la vie­rai­lu har­vem­min koh­dat­ta­vien su­ku­lais­ten ja tut­ta­vien luok­se, mat­ka ke­sä­seu­roi­hin tai tu­tus­tu­mi­nen uu­siin lo­ma­koh­tei­siin.

Ilo­sa­no­maa kai­kil­le kan­soil­le

Pääkirjoitukset11.6.2014 0.09

Jee­sus lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan. Tätä työ­tä on teh­ty al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta läh­tien Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­te­taan edel­leen sa­maa sa­no­maa, jota Jee­sus ai­ka­naan ju­lis­ti. Se kut­suu yhä ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, pe­las­tuk­sen osal­li­suu­teen, joka pe­rus­tuu Jee­suk­sen, Va­pah­ta­jam­me so­vi­tus­työ­hön.

Ilo­sa­no­maa kai­kil­le kan­soil­le

Pääkirjoitukset11.6.2014 0.00

Jee­sus lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan. Tätä työ­tä on teh­ty al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta läh­tien Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­te­taan edel­leen sa­maa sa­no­maa, jota Jee­sus ai­ka­naan ju­lis­ti. Se kut­suu yhä ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, pe­las­tuk­sen osal­li­suu­teen, joka pe­rus­tuu Jee­suk­sen, Va­pah­ta­jam­me so­vi­tus­työ­hön.

Maa­il­man pa­ras äi­ti

Pääkirjoitukset7.5.2014 0.00

Tou­ko­kuu on uu­den elä­män syn­ty­mi­sen ja kas­vun ai­kaa luon­nos­sa. Tou­ko­kuus­sa muis­tam­me myös äi­te­jäm­me, joi­den kaut­ta Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le elä­män ja kas­vul­lem­me hoi­van. äi­tien­päi­vää vie­te­tään ny­ky­ään mo­nis­sa mais­sa. Suo­mes­sa sitä alet­tiin viet­tää vuon­na 1918. Myö­hem­min äi­tien juh­la­päi­väs­tä tuli myös vi­ral­li­nen li­pu­tus­päi­vä. Ko­em­me, et­tä äi­dit an­sait­se­vat oman päi­vän­sä.

Kut­su tut­ki­maan paas­toa

Pääkirjoitukset9.4.2014 0.00

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­nan suu­rin­ta vuo­tuis­ta juh­laa, pää­si­äis­tä. Sitä edel­tää tuh­ka­kes­ki­vii­kos­ta al­ka­va 40 ar­ki­päi­vää kä­sit­tä­vä paas­to­nai­ka, joka päät­tyy pal­mu­sun­nun­tai­na al­ka­vaan hil­jai­seen viik­koon. Kun kuu­lem­me sa­nan paas­to, mie­leem­me tu­lee eh­kä en­sim­mäi­sek­si ti­lan­ne, jos­sa kiel­täy­dy­tään jok­si­kin ai­kaa ra­vin­nos­ta tai jol­lain muul­la ta­val­la ku­ri­te­taan it­seä. Mut­ta on­ko oi­kea kris­til­li­nen paas­to poh­jim­mil­taan sit­ten­kin jo­tain muu­ta?

Toi­sen huo­mi­oi­mi­nen on rak­kau­den pal­ve­lua

Pääkirjoitukset12.3.2014 13.27

Lä­him­mäi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen on ar­vo, joka nä­kyy ar­ki­päi­väs­säm­me. Se tu­lee esil­le pu­heis­sam­me, asen­teis­sam­me, te­ke­mi­sis­säm­me ja suh­tau­tu­mi­ses­sam­me lä­him­mäi­siin, esi­mie­hiin, vi­ra­no­mai­siin, hal­li­tus­val­taan ja yh­tei­siin asi­oi­hin. Täs­sä ajas­sa pu­hu­taan pal­jon kun­ni­oit­ta­mi­sen puut­tu­mi­ses­ta. Toi­si­naan tun­tuu sil­tä, et­tä kun­ni­oit­ta­mi­nen on kär­si­nyt inf­laa­ti­on. Tämä huo­li on mo­nel­la kas­va­tus­työ­tä te­ke­väl­lä.

Ilo­nai­hei­ta

Pääkirjoitukset12.2.2014 10.12

Vuo­den pi­mein ai­ka al­kaa ol­la ta­ka­na­päin ja päi­vät pi­te­ne­vät. Valo li­sään­tyy. Myös ih­mis­mie­li vir­kis­tyy va­lon li­sään­ty­mi­sen myö­tä. Kaa­mok­sen ma­sen­ta­va vai­ku­tus vaih­tuu iloon ja ke­vään odo­tuk­seen.

Olet­ko sinä va­paa?

Pääkirjoitukset22.1.2014 14.46

Meil­lä ih­mi­sil­lä on si­sim­mäs­säm­me vah­va kai­paus va­pau­teen. Mut­ta tie­dos­tam­me­ko ai­na, mis­tä mei­dän oi­ke­as­taan pi­täi­si va­pau­tua ja mitä saa­vu­te­tus­ta va­pau­des­ta seu­raa? Al­ka­nee­na vuon­na SRK:n vies­tin­nän tee­ma­na on va­paus. Täl­lä tee­mal­la ha­lu­taan eri­tyi­ses­ti vä­lit­tää vies­tiä us­kon tuo­mas­ta va­pau­des­ta ja ilos­ta. Kris­ti­tyn va­pau­des­ta nou­se­va rak­kaus oh­jaa sel­lai­seen toi­min­taan, joka nä­kyy vas­tuul­li­suu­te­na it­seä ja toi­sia koh­taan.

« 1 ... 4 5 6 7
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys