JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »

Mitä tänään tarvitsemme?

Pääkirjoitukset9.11.2016 13.40

His­to­ri­as­ta tie­däm­me maam­me suu­ris­ta näl­kä­vuo­sis­ta 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la. Ih­mi­set va­el­si­vat lau­moit­tain et­sien syö­tä­vää. Moni kuo­li näl­kään. Vaik­ka yh­teis­kun­nal­li­set olot ovat pa­rem­mat, lei­pä­huo­let ei­vät ole jät­tä­neet tä­män­kään ajan ih­mis­tä.

Minä uskon

Pääkirjoitukset15.9.2016 6.35

Us­kon­tun­nus­tuk­sen sa­nat ovat kris­ti­tyl­le ih­mi­sel­le tu­tut mui­den mu­as­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta. Kun ih­mi­nen kas­te­taan, kas­te­juh­laan osal­lis­tu­jat liit­ty­vät yh­tei­seen us­kon­tun­nus­tuk­seen. Kas­ta­mi­nen ta­pah­tuu kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan ni­meen. Kun kris­tit­ty rip­pi­kou­lun päät­teek­si kon­fir­moi­daan, tun­nus­taa hän kris­til­li­sen us­kon­sa ja lu­pau­tuu osoit­ta­maan sen elä­mäs­sään.

Jumala on ajan Herra

Pääkirjoitukset20.7.2016 15.35

Sa­nal­la ”ai­ka” löy­tyy ha­ku­ko­ne Goog­les­ta yli 61 mil­joo­naa ha­ku­tu­los­ta. Eng­lan­nin kie­len vas­taa­vaa tar­koit­ta­val­la sa­nal­la ”time” ha­ku­tu­lok­sia tu­lee yli vii­si mil­jar­dia.

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Omakohtainen usko kaipaa hoitoa

Pääkirjoitukset10.6.2016 7.00

Pyhä Hen­ki on us­koa yl­lä­pi­tä­vä voi­ma. Se syn­nyt­tää us­ko­vai­ses­sa hy­viä he­del­miä: rak­kaut­ta, iloa ja rau­haa. Sii­tä kum­pu­a­vat kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­nen yh­teys, pal­ve­le­va mie­li ja hy­vät teot, joi­ta us­ko ja rak­kaus saa­vat us­ko­vai­sis­sa ai­kaan.

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Luomakunta on Jumalan hallinnassa

Pääkirjoitukset23.5.2016 7.35

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten met­sä­a­lan am­mat­ti­lai­set oli­vat kurs­sil­la Ra­nu­an opis­tol­la. Mu­ka­na oli niin met­sien suo­je­lun ja vir­kis­tys­käy­tön kuin met­sän tuo­tan­non ja hak­kuun pal­ve­luk­ses­sa ole­via. Pi­din kurs­sil­la alus­tuk­sen ih­mi­sen ja luon­non vä­li­ses­tä suh­tees­ta. Alus­tus­ta seu­ra­si vil­kas kes­kus­te­lu. Kun seu­ra­sin sitä, mi­nul­le jäi hyvä mie­li. Vil­je­li­jät ja var­je­li­jat kes­kus­te­li­vat so­pui­sas­ti toi­si­aan kun­ni­oit­ta­en.

KUVA: MAARIT MääTTä

KUVA: MAARIT MääTTä

Laki ja evankeliumi

Pääkirjoitukset15.4.2016 7.15

Ju­ma­la on käs­ke­nyt ih­mis­ten nou­dat­taa hä­nen py­hää tah­to­aan, jon­ka hän on il­mais­sut kym­me­nen käs­kyn lais­sa. Laki tah­too suo­jel­la elä­mää ja kaik­kea, mikä sii­nä on ar­vo­kas­ta. Jos ih­mi­nen rik­koo Ju­ma­lan la­kia, hän tuot­taa va­hin­gon elä­mäl­leen. Se, min­kä on Ju­ma­la on lais­saan kiel­tä­nyt, on ai­na syn­tiä.

Raamattu ohjaa uskomaan

Pääkirjoitukset11.3.2016 6.45

Pyhä Raa­mat­tu on Ju­ma­lan sa­naa, jon­ka us­kos­ta elä­neet ih­mi­set ovat kir­joit­ta­neet Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. Lut­he­rin mu­kaan ”Pyhä Raa­mat­tu ai­no­as­taan on kai­ken to­tuu­den läh­de ja al­ku­pe­rä. – – Se on Ju­ma­lan sana, jota on eh­doit­ta seu­rat­ta­va ja to­tel­ta­va! Kaik­kien tu­lee ol­la sil­le ala­mai­sia. Kir­kos­sa ei saa ju­lis­taa tai kuul­la mi­tään muu­ta op­pia kuin puh­das­ta sa­naa, py­hää Raa­mat­tua.” Lut­her ko­ko­si Raa­ma­tun kes­kei­set ope­tuk­set Vä­hään ka­te­kis­muk­seen ja sa­noi ime­vän­sä sii­tä joka päi­vä ra­vin­toa niin kuin lap­si.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Yksin armosta

Pääkirjoitukset13.2.2016 7.19

Eläm­me ajas­sa, jos­sa ar­mot­to­muus ja ko­vuus ovat li­sään­ty­neet. Ih­mis­ten kans­sa­käy­mi­sis­sä se nä­kyy sa­no­jen ta­sol­la: ”Tuo­ta en an­na kos­kaan an­teek­si!” Ar­mot­to­muus saa ai­kaan pa­huut­ta. Se il­me­nee muun mu­as­sa per­hei­den ha­jo­a­mi­se­na, kos­to­na teh­tyi­nä ri­kok­si­na ja va­ka­vim­mil­laan kat­ke­ruu­des­ta nou­se­va­na ter­ro­ris­mi­na.

KUVA: MARKUS LEHTINIEMI

KUVA: MARKUS LEHTINIEMI

Jumalan kutsu kuuluu yhä

Pääkirjoitukset22.1.2016 7.03

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti on rei­lun sa­dan vuo­den his­to­ri­an­sa ai­ka­na saa­nut to­dis­taa mo­nia et­sik­ko­ai­ko­ja. Leh­den pals­toil­la on ker­rot­tu muun mu­as­sa Suo­mes­sa ko­e­tuis­ta he­rä­tyk­sis­tä, Ve­nä­jän lä­he­tys­työn au­ke­a­mi­ses­ta 1990-lu­vul­la sekä Af­ri­kan ja Ete­lä-Ame­ri­kan lä­he­tys­työs­tä, jot­ka aloi­tet­tiin 2000-lu­vul­la.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Joulu tuo iloisen uutisen

Pääkirjoitukset21.12.2015 6.33

Ka­tu­ku­vaa ja mai­non­taa kat­sel­les­sa jou­lu tun­tuu tu­le­van vuo­si vuo­del­ta ai­kai­sem­min. Jou­lu­tuot­tei­den han­kin­ta ja mark­ki­noin­ti aloi­te­taan hy­vis­sä ajoin en­nen ad­vent­tia. Kes­ki­ös­sä ovat pik­ku­jou­lut, jou­lu­lah­jat, jou­lu­ruo­at ja ko­din si­sus­ta­mi­nen. Har­voin tu­lee esil­le, et­tä jou­lu on kris­til­li­nen juh­la.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys