JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 »

KUVA: LASSE LIMMA

KUVA: LASSE LIMMA

Isyys on elämänpituinen tehtävä

Pääkirjoitukset12.11.2015 7.14

Las­ten syn­ty­mät ovat suu­rim­pia het­kiä elä­mäs­sä­ni. Jo­kai­nen yh­tei­nen odo­tus val­mis­taa syn­ty­vän lap­sen isäk­si. Kun lap­si par­kai­see en­sim­mäi­sen ker­ran, huo­li vaih­tuu ilok­si ja on­nek­si. Jo­kai­nen lap­si on ih­me, lah­ja. Tai­vas on kos­ket­ta­nut maa­ta.

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Jumala kirkastaa hyvyyttään sairauksienkin kautta

Pääkirjoitukset6.11.2015 6.24

Ter­veys voi­daan mää­ri­tel­lä ruu­miil­lis­ten ja hen­kis­ten sai­rauk­sien pois­sa­o­lo­na tai hy­vä­nä ruu­miin ja mie­len ti­la­na, jota par­hai­ten ku­vaa sana hy­vin­voin­ti. Ko­ke­mus ter­vey­des­tä on sub­jek­tii­vi­nen, kos­ka ver­taam­me olo­ti­laam­me ai­kai­sem­piin ko­ke­muk­siim­me. Toi­saal­ta lää­ke­tie­teel­li­ses­ti ja esi­mer­kik­si va­kuu­tu­soi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta ter­veyt­tä ar­vi­oi­daan eri elin­toi­min­to­jen osal­ta tie­teel­li­ses­ti suh­tees­sa bi­o­lo­gi­seen stan­dar­diin, jota pi­de­tään nor­mi­na.

KUVA: ARVI TYNI

KUVA: ARVI TYNI

Työhön on kätkettynä siunaus

Pääkirjoitukset21.9.2015 10.03

Suo­ma­lais­ta työ­e­lä­mää on ku­vat­tu lu­te­ri­lai­sen ajat­te­lun lä­päi­se­mäk­si. Mo­nes­ti sil­lä tar­koi­te­taan, et­tä suo­ma­lai­sel­le työ on kun­ni­a­teh­tä­vä, joka ha­lu­taan hoi­taa hy­vin ja tun­nol­li­ses­ti. Jos­kus se näh­dään kiel­tei­se­nä asi­a­na ja sa­no­taan, et­tä suo­ma­lai­nen on työn or­ja, jol­le työ mer­kit­see kaik­kea ja jol­le lepo ja vir­kis­ty­mi­nen ai­heut­ta­vat oman­tun­non tus­kia. Ny­ky­ään maas­sam­me suu­rem­pi on­gel­ma lie­nee se, et­tä työ ei tun­nu mais­tu­van kai­kil­le ja et­tä mo­net ei­vät ole löy­tä­neet työ­tä ko­vas­ta et­si­mi­ses­tä huo­li­mat­ta.

Miten puhun toiselle?

Pääkirjoitukset9.7.2015 0.00

Hyvä ja roh­kai­se­va sana ilah­dut­taa, nos­taa ja kan­nus­taa. Paha ja il­keä sana voi vie­dä ilon, haa­voit­taa, jopa la­maan­nut­taa. Ei ole yh­den­te­ke­vää, mi­ten pu­hum­me ja vies­tim­me toi­sil­lem­me.

Kristuksen mieli

Pääkirjoitukset23.6.2015 12.22

Paa­va­li ku­vaa rak­kau­den ylis­tys­lau­lus­sa (1. Kor. 13:1–13), mi­ten Py­hän Hen­gen he­del­mä­nä syn­ty­vä rak­kaus vai­kut­taa. Vaik­ka us­kon kaut­ta ym­mär­räm­me, et­tä Pyhä Hen­ki vai­kut­taa näin myös us­ko­vai­ses­sa ih­mi­ses­sä, ko­em­me usein epä­on­nis­tu­vam­me. Syn­ti saa sen ai­kaan.

Tärkeää tuntea uskon perusteet

Pääkirjoitukset20.5.2015 8.00

”Voi hyvä Ju­ma­la sitä sur­keut­ta, min­kä olen saa­nut näh­dä! Ta­val­li­nen kan­san­mies­hän ei var­sin­kaan maa­seu­dul­la tie­dä kris­ti­no­pis­ta yh­tään mi­tään, ja va­li­tet­ta­vas­ti myös mo­net pa­pit ovat jok­seen­kin tai­ta­mat­to­mia ja ky­vyt­tö­miä opet­ta­maan.” Näin aloit­taa Mart­ti Lut­her Vä­hän ka­te­kis­muk­sen­sa esi­pu­heen. Hän to­te­aa, et­tä tuo ”va­li­tet­ta­va ja on­ne­ton hä­tä­ti­la” on suo­ras­taan pa­kot­ta­nut hä­net te­ke­mään ka­te­kis­muk­ses­taan ly­hy­en, sup­pe­an ja yk­sin­ker­tai­sen.

Jumala johtaa eri elämänvaiheissa

Pääkirjoitukset18.4.2015 8.00

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oma ai­nut­laa­tui­nen elä­män­ta­ri­nan­sa. Elä­mä on lah­ja, jo­hon si­säl­tyy mo­nen­lai­sia vai­hei­ta. Ku­vaam­me elä­mää usein kaa­re­na, joka al­kaa syn­ty­män ih­meel­lä ja päät­tyy kuo­le­maan ja luo­pu­mi­seen.

Kohtaaminen jättää jäljen

Pääkirjoitukset11.3.2015 10.53

Jo­kai­nen koh­taa­mi­nen toi­sen ih­mi­sen kans­sa jät­tää jäl­jen. ää­rim­mäi­sis­sä ti­lan­teis­sa koh­taa­mi­nen voi ol­la suu­ri mah­dol­li­suus tai suu­ri uh­ka, joka rat­kai­se­val­la ta­val­la muut­taa ih­mi­sen elä­män suun­taa. Sik­si ei ole mer­ki­tyk­se­tön­tä, mi­ten me suh­tau­dum­me toi­seen ih­mi­seen.

Rauhanyhdistysten kautta välitetään evankeliumin sanomaa

Pääkirjoitukset11.2.2015 12.39

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten eri toi­min­ta­muo­dot tu­li­vat mi­nul­le tu­tuik­si jo lap­se­na. äi­ti­ni ja isä­ni vei­vät mi­nua ja si­sa­ruk­si­a­ni py­hä­kou­luun, päi­vä­ker­hoon, seu­roi­hin ja raa­mat­tu­luok­kaan. Opin myös jo var­hain osal­lis­tu­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­hön. Ke­rä­sin ros­kia ke­pin kans­sa ko­ti­paik­ka­kun­ta­ni ke­sä­seu­rois­sa ja myin su­vi­seu­rois­sa kyl­mä­lau­kus­ta jää­te­löä. Ne oli­vat mu­ka­via teh­tä­viä, ja nois­ta het­kis­tä jäi mi­nul­le hy­vät muis­tot.

Levollinen luottamus ja turva

Pääkirjoitukset21.1.2015 9.58

Ru­koi­lem­me Nii­lo Rau­ha­lan kir­joit­ta­mas­sa Sii­o­nin lau­lus­sa 14 sy­dä­miim­me rau­haa. Tai­vaan en­ke­lit lau­loi­vat jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le: ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta hän ra­kas­taa!” (Luuk. 2:14.) Ju­ma­la ra­kas­ti maa­il­maa niin pal­jon, et­tä lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa syn­nin maan pääl­le.Syn­ti on sy­dä­men luo­pu­mis­ta Ju­ma­las­ta. Se ai­heut­taa kes­kuu­des­sam­me kär­si­mys­tä, vi­haa, ris­ti­rii­to­ja ja rau­hat­to­muut­ta. Kai­ken kes­kel­lä ih­mi­nen kai­paa rau­haa sekä ajal­li­seen elä­mään­sä et­tä sy­dä­meen­sä.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 »
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys