JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Aarteilla on eroa

Pääkirjoitukset
17.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

15.1. 09:07
2024011509072020240117060000

Tä­nä­kin päi­vä­nä et­si­tään ja löy­de­tään aar­tei­ta, vaik­ka mie­li­ku­vis­sa aar­tee­net­sin­tä liit­tyy usein lap­suu­teen ja sen leik­kei­hin. His­to­ri­an­tut­ki­muk­seen liit­ty­väs­sä ar­ke­o­lo­gi­as­sa kai­ve­taan esiin mui­nai­sia aar­tei­ta ny­ky­päi­vän me­ne­tel­min. Myös jois­sa­kin har­ras­tuk­sis­sa voi näh­dä ”et­si ja löy­dä” -tyyp­pis­tä aar­tee­net­sin­tää, on­pa kyse ge­o­kät­köi­lys­tä tai lin­tu­jen bon­gaa­mi­ses­ta. Aar­tee­na pi­de­tään ylei­ses­ti jo­ta­kin, joka on ta­val­lis­ta ar­vok­kaam­paa, et­sin­nän ja löy­tä­mi­sen ar­vois­ta.

Jee­sus käyt­ti aar­re­tee­maa pu­hu­es­saan ih­mi­se­lä­män sy­vim­mäs­tä ja tär­keim­mäs­tä löy­dös­tä, pe­las­tuk­ses­ta ja us­kos­ta Ju­ma­laan. Vuo­ri­saar­nas­saan, Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min lu­vuis­sa 5–7, hän lait­taa vas­tak­kain ih­mis­ten ar­vos­ta­mat ka­to­a­vat ja Ju­ma­lan an­ta­mat ka­to­a­mat­to­mat aar­teet.

Jee­suk­sen ajas­ta ih­mi­nen tai tä­män ta­voit­te­le­mat aar­teet ei­vät ole suu­res­ti­kaan muut­tu­neet. Edel­leen et­si­tään tur­vaa ajal­li­sis­ta asi­ois­ta, ku­ten omai­suu­des­ta ja vau­rau­des­ta. Konk­reet­ti­sen omai­suu­den ja ra­han rin­nal­le on yhä vah­vem­min nous­sut ar­vok­si ja aar­teek­si myös kuu­lui­suus, me­nes­tys ja ih­mi­sen omat saa­vu­tuk­set. Ny­kyi­nen me­di­a­käyt­täy­ty­mi­nen omal­ta osal­taan ruok­kii tätä ke­hi­tys­tä.

Nuo­ruus, ter­veys ja omai­suus ovat asi­oi­ta, jot­ka voi het­kes­sä me­net­tää. Jos ih­mi­nen on tur­van­nut tu­le­vai­suu­ten­sa näi­den va­raan, tuo tur­va saat­taa ka­do­ta het­kes­sä. Lut­her opet­taa, et­tä se mi­hin ih­mi­nen lo­pul­ta tur­vaa, on hä­nen ju­ma­lan­sa. Sama to­te­a­mus on Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­sa, jos­sa hän to­te­aa: ”mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si” (Matt. 6:21). Jee­sus tuo pu­hees­saan esil­le ja tar­jol­le ka­to­a­mat­to­man aar­teen ja tur­van. Tämä tur­va on hä­nes­sä it­ses­sään.

SRK:n vuo­den 2024 vies­tin­nän tee­ma on edel­lä mai­nit­tu Jee­suk­sen ope­tus. Sitä vas­ten on hyvä pei­la­ta, mis­sä on it­se kun­kin aar­re ja mi­ten tämä aar­re nä­kyy elä­mäs­sä. Aar­teen säi­lyt­tä­mi­sek­si tar­vit­sem­me Ju­ma­lan apua, ar­moa ja hoi­toa. Aar­teen omis­ta­jal­le on luon­nol­lis­ta, et­tä on ai­kaa ja ha­lua ol­la Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa ja us­ko­vien kes­ki­näi­ses­sä yh­tey­des­sä. Us­kon aar­re ei vä­he­ne, jos sitä pi­tää esil­lä ja tar­jo­aa lah­jak­si myös muil­le ih­mi­sil­le.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys