JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Arvot ja osaaminen puntarissa vaaliuurnilla

Pääkirjoitukset
24.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

23.1. 07:52
2024012307523620240124060000

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai­na, ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on edes­sä sun­nun­tai­na. Suo­ma­lai­set ovat va­lit­se­mas­sa it­sel­leen kol­mat­ta­tois­ta pre­si­dent­tiä.

Näi­den vaa­lien al­la moni on ko­ke­nut vai­ke­ak­si löy­tää omaa eh­do­kas­taan tar­jol­la ole­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta. Toi­sil­le se on sel­vää joko so­pi­van eh­dok­kaan tai puo­lu­eus­kol­li­suu­den vuok­si – tai mo­lem­pien yh­dis­ty­es­sä.

Kans­sa­kes­kus­te­luis­sa on ko­ros­tu­nut ky­sy­mys ar­vois­ta: pai­not­taa­ko oman eh­dok­kaan va­lin­nas­sa eh­dok­kaan esiin tuo­mia ar­vo­ja vai muu­ta osaa­mis­ta. Ka­tu­haas­tat­te­luis­sa suo­ma­lai­set ovat toi­vo­neet myös sitä, et­tä pre­si­dent­ti sai­si yh­dis­tet­tyä suo­ma­lai­sia.

Moni pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä ul­ko­po­liit­ti­sen osaa­mi­sen li­säk­si pre­si­dent­ti on ar­vo­jen osal­ta suun­nan­näyt­tä­jä. Us­ko­vai­nen toi­voo, et­tä kris­til­li­set ar­vot nä­kyi­si­vät kai­ken esi­val­lan, myös pre­si­den­tin työs­ken­te­lys­sä, mis­tä seu­rai­si yh­teis­tä hy­vää koko kan­sal­le.

Kris­til­li­syy­des­sä on ol­lut ai­na vah­va pai­no­tus sii­hen, et­tä osal­lis­tu­taan ja teh­dään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan töi­tä yh­teis­kun­nan eteen. Tämä nou­see Je­re­mi­an kir­jan ke­ho­tuk­ses­ta teh­dä töi­tä ja ru­koil­la sen pai­kan par­haak­si, jos­sa ih­mi­nen elää (Jer. 29:7). Je­re­mi­an neu­von mu­kai­ses­ti mo­net ovat it­se mu­ka­na po­li­tii­kas­sa tai te­ke­vät työ­tä hy­väk­si kat­so­man­sa eh­dok­kaan puo­les­ta.

Po­li­tiik­ka ja vaa­lit saat­ta­vat kuu­men­taa tun­tei­ta, mut­ta kai­ken kes­kel­lä on hyvä muis­taa, et­tä ajal­lis­ten hal­lit­si­joi­den val­ta on lo­pul­ta Ju­ma­lal­ta – ku­ten Jee­sus huo­maut­ti Pon­tius Pi­la­tuk­sel­le (Joh. 19:11). Ju­ma­la an­taa esi­val­lan ja joh­ta­jat. Näin on myös tu­le­vis­sa vaa­leis­sa – tu­li­pa kuka ta­han­sa eh­dok­kais­ta va­li­tuk­si pre­si­den­tin teh­tä­vään (Room. 13:1–4). Us­ko­vai­sen ih­mi­sen teh­tä­vä­nä on ru­koil­la esi­val­lan puo­les­ta, et­tä sen toi­min­ta koi­tui­si koko maan par­haak­si.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys