JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Huumoria hyvällä omallatunnolla

Pääkirjoitukset
10.1.2024 8.00

Juttua muokattu:

8.1. 10:55
2024010810551820240110080000

Lap­set nau­ra­vat enem­män kuin ai­kui­set. Nau­ra­mi­sel­la on to­det­tu ole­van stres­siä vä­hen­tä­viä vai­ku­tuk­sia, jo­ten täs­sä leh­des­sä haas­ta­tel­tu las­ten huu­mo­rin tut­ki­ja poh­tii­kin, mi­ten nau­ra­mis­ta voi­si li­sä­tä myös ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Sa­mal­la hän kan­nus­taa ai­kui­sia me­ne­mään mu­kaan las­ten ilon­pi­toon, mi­kä­li se on mah­dol­lis­ta.

Huu­mo­ri on olen­nai­nen osa mo­nen ih­mi­sen elä­mää, jopa yk­si sel­viy­ty­mis­kei­nois­ta. Se on usein käy­tös­sä myös us­ko­vais­ten ko­koon­tu­mi­sis­sa ja eri­lai­sen tal­koo­työn ohes­sa. Var­sin­kin tu­tul­la po­ru­kal­la ko­koon­nut­ta­es­sa il­mas­sa saat­taa ol­la yh­tei­seen men­nei­syy­teen ja yh­tei­seen ar­vo­poh­jaan liit­ty­vää huu­mo­ria.

Par­haim­mil­laan huu­mo­ri yh­dis­tää ja ilah­dut­taa edis­tä­en ih­mis­ten hy­vin­voin­tia. Täl­lais­ta huu­mo­ria voi­vat ol­la esi­mer­kik­si ti­lan­ne­ko­miik­ka ja vi­a­ton has­sut­te­lu. Joil­la­kin on eri­tyi­nen tai­to nau­raa omil­le kom­mel­luk­sil­leen – il­man it­sen­sä hal­vek­su­mis­ta, mikä puo­les­taan on kuu­li­jaa vai­vaan­nut­ta­vaa kuul­ta­vaa.

Jos­kus huu­mo­ri on epä­a­si­al­lis­ta tai louk­kaa­vaa, ku­ten sek­sis­ti­set tai ra­sis­ti­set kom­men­tit. Lie­vää, mut­ta sil­ti kiu­saan­nut­ta­vaa, voi ol­la vaik­ka­pa tois­tu­va viit­taa­mi­nen ryh­mäs­sä työs­ken­te­le­vään ai­no­aan nais- tai mies­jä­se­neen. Täl­lais­ta huu­mo­ria käyt­tä­vä ih­mi­nen ei ai­na huo­maa, et­tä jon­kun kuu­li­jan nä­kö­kul­mas­ta huu­mo­ri ei näy­tä­kään haus­kal­ta.

Kris­ti­tyl­lä on val­vo­mi­sen paik­ka myös huu­mo­rin suh­teen. Haus­kuut­ta­mi­seen ja viih­dyt­tä­mi­seen täh­tää­viä si­säl­tö­jä on tar­jol­la enem­män kuin kos­kaan en­nen, mut­ta suur­ta osaa täs­tä si­säl­lös­tä lei­maa kak­si­mie­li­syys tai muu kris­ti­tyn ar­vo­jen vas­tai­nen ai­nes. Hy­vää omaa­tun­toa ei kan­na­ta paa­dut­taa haus­kuu­den ni­mis­sä­kään, ei­kä hal­ven­taa Ju­ma­lan ni­meä tai py­hiä asi­oi­ta vit­sai­lul­la.

Efe­so­lais­kir­jees­sä (5:4) sa­no­taan: ”Ri­vou­det, ty­pe­rät ju­tut tai kak­si­mie­li­syy­det ei­vät teil­le sovi, tei­dän suu­hun­ne so­pii kii­tos.” Neu­vo on hyvä ja ajan­koh­tai­nen myös so­mea se­laa­val­le us­ko­vai­sel­le. Huu­mo­rin suh­teen kan­nat­taa ol­la krant­tu, mut­ta sa­mal­la voi iloi­ta va­paas­ti sii­tä, mikä on us­ko­vai­sel­le ja evan­ke­liu­min ar­vol­la so­pi­vaa.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys