JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ikäihmisten osallistuminen kannustaa nuorempia mukaan

Pääkirjoitukset
11.10.2023 7.00

Juttua muokattu:

10.10. 17:11
2023101017110120231011070000

Kaik­ki ei­vät saa elää pit­kää elä­mää ja van­huut­ta, vaik­ka sen va­ral­le oli­si eh­ti­nyt jo muo­dos­tua toi­vei­ta ja odo­tuk­sia. Van­huu­den ai­ka­kin on Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, eri­tyi­nen elä­män­vai­he ja kii­tok­sen ai­he, vaik­ka sii­hen si­säl­tyy usein ter­vey­den­ti­lan heik­ke­ne­mis­tä ja luo­pu­mis­ta it­sel­le tär­keis­tä asi­ois­ta ja ih­mi­sis­tä.

Mie­len­ter­vey­den asi­oi­ta aja­va Mie­li ry jul­kis­ti Ikään­ty­vä mie­li -vi­si­on, jon­ka se on laa­ti­nut yh­des­sä kump­pa­nien­sa kans­sa. Vi­si­os­sa mai­ni­taan usei­ta tär­kei­tä asi­oi­ta, jot­ka muo­dos­ta­vat pe­rus­tan hy­väl­le van­huu­del­le. Täl­lai­sia asi­oi­ta ovat mui­den mu­as­sa ikäys­tä­väl­li­nen asen­neil­ma­pii­ri, eri­ar­vois­tu­mi­sen eh­käi­sy, mie­len­ter­veys elä­män­tai­to­na sekä osal­li­suus ja toi­mi­vat pal­ve­lut.

Vi­si­os­sa pai­no­te­taan työ­e­lä­mä­o­sal­li­suut­ta ikään­ty­vän ih­mi­sen omien voi­ma­va­ro­jen mu­kaan. Näin ikäih­mi­sil­le ker­ty­nyt tie­to ja elä­män­ko­ke­mus tu­li­si­vat ny­kyis­tä laa­jem­min työ­e­lä­män käyt­töön. Palk­ka­työn ohel­la vi­sio nos­taa esiin va­paa­eh­tois­työn, jon­ka yh­tey­des­sä ikäih­mis­ten an­ta­ma pa­nos voi ol­la mer­kit­tä­vä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­dään val­ta­va mää­rä va­paa­eh­tois­työ­tä, jo­hon tar­vi­taan myös ikäih­mi­siä. Va­paa­eh­tois­työn ei tar­vit­se lop­pua, kun työ­e­lä­ke al­kaa. Mo­nel­la on eläk­keel­le siir­ty­es­sä ter­veyt­tä ja li­sään­ty­vä mää­rä va­paa-ai­kaa, jota käyt­tää it­se va­lit­tui­hin tar­koi­tuk­siin. Ai­na­kin pie­nem­mis­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä elä­ke­läis­ten osal­lis­tu­mi­nen työ­hön voi ol­la jopa rat­kai­se­van tär­ke­ää, jot­ta toi­min­ta saa­daan jär­jes­tet­tyä.

Ikäih­mis­ten osal­lis­tu­mi­nen kan­nus­taa nuo­rem­pia te­ke­mään yh­des­sä asi­oi­ta oman ko­ti­sii­o­nin eteen. Se vies­tit­tää sii­tä, et­tä ko­ti­sii­o­ni ja yh­des­sä teh­tä­vä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ ovat tär­keä osa elä­mää kai­kis­sa ikä­vai­heis­sa. Työn lo­mas­sa syn­tyy usein myös tär­kei­tä kes­kus­te­lu­ja. Ikäih­mi­nen voi tuo­da elä­män­ko­ke­muk­sel­laan an­toi­san li­sän ker­to­mal­la nuo­rem­mil­le us­kon lah­jan mer­ki­tyk­ses­tä ja Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta omas­sa elä­mäs­sään.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys